ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โน-, *โน*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อย่ามโน[อย่า-มะ-โน] (ประโยคคำสั่ง) ไม่จินตนาการ หรือคิดเอง โดยปราศจากข้อเท็จจริง

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
panorama[พาโนรามา] (adj) ทัศนียภาพ มุมมอง

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โน(v) swell out, See also: bulge, protrude, Syn. ปูด, นูน, บวม, Example: หัวผมโนเพราะถูกเมียตี, Thai Definition: นูนขึ้นเพราะถูกกระทบกระแทกเป็นต้น (มักใช้แก่หัวหรือหน้า) เช่น หัวโน หน้าโน
โน่(pron) that, Example: ชาวบ้านบางคนเชื่อว่ากินน้ำผักสามารถรักษาโรคโน่นโรคนี่ที่รักษายากๆ ได้, Thai Definition: คำใช้แทนคำ
โน้(det) that, Syn. นู้น, นู่น, Example: เรือพายเลาะไปริมฝั่งในป่าทึบลึกเข้าไปทางฝั่งมหาสมุทรด้านโน้น, Thai Definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
โน้(v) bend, See also: draw, pull down, bow, Syn. เหนี่ยว, Example: เขาโน้มกิ่งไม้ลงมา, Thai Definition: เหนี่ยวให้โค้งต่ำลงมา
โน้มตัว(v) bend down, See also: stoop, crook, curve, Syn. น้อมตัว, ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เราให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วยืดแขนออกช้าๆ, Thai Definition: ค้อมตัวต่ำลง
โน้ตเพลง(n) note, Syn. โน้ต, ตัวโน้ต, Example: ู้ครูสอนอ่านโน้ตเพลงเบื้องต้นให้นักเรียนดนตรี, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
โน้มถ่วง(v) have gravitation, See also: have force of gravity, Thai Definition: แรงที่ดึงดูดซึ่งกันและกันของเอกภพ
โน้มน้าว(v) persuade, See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, Example: ศิลปินเพลงคนนี้สามารถโน้มน้าวเข้าถึงจิตใจแฟนเพลงได้ดีเยี่ยม, Thai Definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือโอนอ่อนตาม
โน้ตดนตรี(n) note, See also: musical notation, music score, Syn. โน้ต, โน้ตเพลง, ทำนองเพลง, Example: โน้ตดนตรีของเพลงไทยเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงสากล, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดท่วงทำนองเสียงดนตรี
โน้มเอียง(v) tend, See also: incline, Syn. โอนอ่อน, โอนเอียง, เอนเอียง, Example: คนส่วนใหญ่จะมีลักษณะเกิดขึ้นทั้งสองอย่าง คือ บางครั้งก็โน้มเอียงไปในทางเก็บตัว บางครั้งก็แสดงตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โนก. นูนขึ้นเพราะถูกกระทบกระแทกเป็นต้น (มักใช้แก่หัวหรือหน้า) เช่น หัวโน หน้าโน.
โน้ต ๑, โน้ตเพลงน. เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี.
โน้ต ๒ก. บันทึก.
โน้ต ๒น. จดหมายสั้น ๆ.
โนตารีปับลิกน. ผู้มีอำนาจรับรองลายมือชื่อ เอกสาร วัตถุ หรือบุคคล ในบางประเทศโนตารีปับลิก หรือแมยิสเตร็ดมีหน้าที่จัดทำเอกสารสำคัญบางชนิดให้แก่ประชาชนด้วย ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทย กำหนดให้ใบมอบอำนาจที่ทำในเมืองต่างประเทศที่มีกงสุลไทย ต้องให้กงสุลนั้นเป็นพยาน ถ้าไม่มีกงสุลไทย ต้องให้เจ้าพนักงานโนตารีปับลิกหรือแมยิสเตร็ด เป็นพยาน.(อ. notary public).(ดู แมยิสเตร็ด ประกอบ).
โน่ส. คำใช้แทนนามที่อยู่ไกลออกไป เช่น ที่โน่นมีอากาศดี.
โน้ว. ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป เช่น บ้านโน้นมีงานรื่นเริง.
โนน ๑น. เนิน, ที่สูง.
โนน ๒ก. นอน.
โน้ก. เหนี่ยวให้โค้งตํ่าลงมา เช่น โน้มกิ่ง, น้อม หรือ ค้อมตํ่าลง เช่น รวงข้าวโน้มลง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nomographโนโมกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nomogramโนโมแกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
music sheetโน๊ตเพลง , แผ่นกระดาษซึ่งมีทั้งเนื้อร้องและทำนองกำกับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Noteโน้ต , โน้ตเพลง [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Notebookโน้ตบุ๊ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Chorus scores with organโน้ตเพลงประสานเสียงประกอบออแกน [TU Subject Heading]
Musical notation ; Scoresโน้ตเพลง [TU Subject Heading]
Nocardiaโนคาร์เดีย [TU Subject Heading]
Nora (Thai dance drama)โนรา (ละครรำ) [TU Subject Heading]
Nothofagusโนโธฟากัส [TU Subject Heading]
Notorotaliidaeโนโตโรลิเดล [TU Subject Heading]
Organ scoresโน้ตเพลงบรรเลงออแกน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โน[nō] (v) EN: swell out ; bulge ; protrude  FR: enfler ; gonfler
โน้[nōt] (n) EN: note  FR: note [f]
โน้ตดนตรี[nōt dontrī] (n, exp) EN: note ; musical notation ; music score  FR: note (de musique) [f]
โน้ตบุ๊ค = โน้ตบุค[nōtbuk] (n) EN: notebook  FR: ordinateur portable [m] ; portable [m]
โน่[nōn] (pron) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)  FR: là ; là-bas
โน้[nōn] (adj) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)  FR: là-bas ; là-haut
โน้[nōm] (v) EN: bend ; draw ; pull down ; bow ; tend ; incline  FR: ployer ; se pencher sur
โน้มถ่วง[nōmthūang] (v) EN: have force of gravity ; have gravitation  FR: exercer une force de gravité
โน้มน้าว[nōmnāo] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway  FR: persuader ; influencer ; convaincre
โน้มเอียง[nōm-īeng] (v) EN: tend ; incline  FR: être enclin à

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
acrylamide(n, name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend forward(phrv) ก้มลงไป, See also: โน้มตัวลงไป, ค้อมตัว, Syn. incline forward, lean forward
bring around(phrv) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring round
bring home to(phrv) โน้มน้าวให้เชื่อ, Syn. come home to, drive home to, get home to
bring over(phrv) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring round
bring round(phrv) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring around, bring over, come around, come over, fetch over
cajole(vt) โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole(vi) โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
convince(vt) โน้มน้าว, See also: ชักจูง, Syn. persuade
carry someone with one(idm) ชักจูง, See also: โน้มน้าว, ชักชวน, ชักนำความคิด, สนับสนุน
coax into(phrv) โน้มน้าวให้ยอม, Syn. argue into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
actinograph(แอคทิน' โนกราฟ) n. บันทึกจากเครื่อง actinometer. -actinographic adj., -actinography n.
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
actinozoan(แอคทิโนโซ' แอน) n., adj. anthozoan

English-Thai: Nontri Dictionary
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
automatic(adj) โดยอัตโนมัติ,เป็นไปเอง
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์
automotive(adj) เกี่ยวกับรถยนต์,อัตโนมัติ
bulge(vi) โป่ง,พอง,โปน,โน,ถลน
casino(n) บ่อนการพนัน,บ่อนคาสิโน
census(n) การสำรวจสำมะโนประชากร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aโน้ต "ลา" ในดนตรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あれ[あれ, are, are , are] (n) โน่น, สิ่งโน้น (สิ่งของที่อยู่ไกลจากทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง)

German-Thai: Longdo Dictionary
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
hinโน่น (ทิศทางจากตรงนี้ไป)
Klavier(n) |das, pl. Klaviere| เปียโน, See also: Piano
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat
sich entwickeln(vt) พัฒนา(ตนเอง) เช่น Die Informationstechnologie hat sich sehr schnell entwickelt. เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลพัฒนาเร็วมาก
forschen(vi) |forschte, hat geforscht| (nach etw./jmdm.) พยายามเพื่อหาที่มาหรือสาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wissenschaftler forschen seit langem nach der Ursache des Aussterbens von Dinosaurier. นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหาสาเหตุของการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์มานานแล้ว, See also: Related: erforschen
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| บ่อนคาสิโน ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Spielkasino
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต
Flügel(n) |der, pl. Flügel| เปียโนขนาดใหญ่(ที่มีฝาหรือปีกขนาดใหญ่), See also: Klavier

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top