ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แห่ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แห่ง-, *แห่ง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ(phrase) with all the rights, privileges and honors appertaining thereto
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ(n) National Achives of Thailand
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(n) The World Fellowship of Buddhist Youth

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(n) National Office of Buddhism

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห่ง(n) place, Syn. ที่
แห่ง(n) place, See also: location, spot, area, venue, whereabouts, position, Syn. ที่, สถานที่, Example: พื้นที่ป่าแห่งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะจัดทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยตรง
แห่ง(prep) of, Syn. ของ, Example: ในพ.ศ.2398 คณะราชทูตจากสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษได้นำเครื่องราชบรรณการและพระราชสาส์นมาถวายองค์กษัตริย์ไทย
แห่งหน(n) place, See also: site, spot, Syn. แห่ง, ที่, สถานที่, Example: เขาหาทิศทางโดยจดจำตำแหน่งแห่งหนของภูมิประเทศที่เขาคุ้น
แห่งหน(n) place, See also: site, spot, Syn. แห่ง, ที่, สถานที่, Example: เขาหาทิศทางโดยจดจำตำแหน่งแห่งหนของภูมิประเทศที่เขาคุ้น
แห่งใด(ques) where, Syn. ที่ไหน, ที่ใด, แห่งไหน, Example: ผมต้องการทราบว่า ลูกชายของผมจะได้ไปรับตำแหน่งที่สถานทูตแห่งใด
แห่งชาติ(adj) national

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แห่งน. ที่, มักใช้ซ้อนกับคำอื่น ในคำว่า แห่งหนตำบลใด ตำแหน่งแห่งที่, ลักษณนาม เช่น มีที่ดินอยู่หลายแห่ง.
แห่งบ. ของ เช่น หอสมุดแห่งชาติ.
แห้งว. ไม่มีนํ้า, หมดนํ้า, เช่น คลองแห้ง โอ่งแห้ง, ไม่เปียก เช่น ผ้าแห้ง, ที่ไม่ใส่น้ำ เช่น ก๋วยเตี๋ยวแห้ง บะหมี่แห้ง, ไม่สด เช่น ใบไม้แห้ง
แห้งที่อาจเก็บไว้บริโภคได้นาน เช่น ของแห้ง หอมแห้ง พริกแห้ง
แห้งไม่แจ่มใส เช่น หน้าแห้ง ยิ้มแห้ง
แห้งขาดความชุ่มชื้น เช่น ผิวแห้ง ปากแห้ง จมูกแห้ง
แห้งโดยปริยายหมายความว่า ฝืดเคือง, อดอยาก, ในคำว่า ไส้แห้ง กระเป๋าแห้ง.
แห้งผากว. แห้งอย่างไม่มีความชื้นปนอยู่, แห้งสนิท.
แห้งเหี่ยวก. ขาดความสดชื่นเพราะหดหู่ใจ เช่น จิตใจแห้งเหี่ยว, เหี่ยวแห้ง ก็ว่า.
แห้งเหือดก. ค่อยแห้งหายไป, เหือดแห้ง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continentalแห่งทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gastrointestinalแห่งทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Monostotic Typeแห่งเดียว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่ง[haeng] (n) EN: place ; location ; spot ; stop ; point  FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
แห่ง[haeng] (prep) EN: of  FR: de
แห้ง[haēng = haeng] (x) EN: dry ; dried  FR: sec ; séché ; desséché
แห่งชาติ[haengchāt] (adj) EN: national ; federal  FR: national ; fédéral
แห่งต้นคอ[haeng tonkhø] (adj) FR: nucal
แห่งท่องเที่ยว[haeng thǿngthīo] (n, exp) EN: tourist attraction
แห้งผาก[haēngphāk] (v) EN: dry up
แห่งรังไข่[haeng rangkhai] (adj) FR: ovarien ; ovarique (vx)
แห่งสวนดอกไม้[haeng sūan døkmāi] (adj) FR: horticole
แห่งสวรรค์[haeng sawan] (adj) EN: heavenly  FR: céleste

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, See also: A. idealistic, unrealistic, Syn. practical
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
axillary(adj) แห่งรักแร้, See also: axilla
Hessian(adj) แห่งรัฐ Hesse ในประเทศเยอรมนี หรือ แห่งประชาชนจากรัฐ Hesse เช่น The Hessian capital city is Wiesbaden., See also: Hesse

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aestival(adj) แห่งฤดูร้อน, Syn. estival
Asian(adj) เกี่ยวกับทวีปเอเชีย, See also: แห่งเอเชีย, Syn. Oriental
elsewhere(adv) ที่อื่น, See also: แห่งอื่น, Ant. here
English(adj) เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ, See also: แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ
governmental(adj) แห่งการปกครอง, See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล
Guatemala(adj) แห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาในละตินอเมริกา
imperial(adj) แห่งจักรพรรดิ, See also: เป็นของจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับราชอาณาจักร, Syn. sovereign
Malay(adj) แห่งมลายู
metropolitan(adj) แห่งเมืองหลวง, See also: เกี่ยวกับเมืองหลวง, เกี่ยวกับเมืองใหญ่, เกี่ยวกับเมืองสำคัญ, Syn. urban, civic, Ant. rural, country, village
oceanic(adj) แห่งมหาสมุทร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
aeolus(อี' โอลัส) n. เทพเจ้าแห่งพายุหรือลม

English-Thai: Nontri Dictionary
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์
Czar(n) พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย
dove(n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
dreamland(n) ดินแดนในความฝัน,โลกแห่งความฝัน
ducal(adj) แห่งท่านดยุก,เกี่ยวกับขุนนางชั้นสูง
earldom(n) ยศแห่งเอิร์ล,คฤหาสน์ของท่านเอิร์ล
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง
immanent(adj) อยู่ข้างใน,มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jarussiแห่งประวัติศาสตร์

German-Thai: Longdo Dictionary
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง, See also: ein
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
mit einem Aufwand von etw.(phrase) ด้วยมูลค่าลงทุนของหรือเป็นจำนวน เช่น Mit einem Aufwand von mehreren Millionen Euro baute die Stadt ein neues Theater. = ด้วยเงินลงทุนจำนวนหลายล้านยูโร เมืองได้สร้างโรงละครแห่งหนึ่งขึ้นใหม่
Ära(n) |die, pl. Ären| ยุคสมัย เช่น Beginn der Ära Merkel การเริ่มต้นแห่งยุคของ Merkel นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี, Syn. Epoche
Veitshöchheim(uniq) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเยอรมนี
Bundes-(n) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ใช้นำหน้าคำนามอื่นๆ) เช่น Bundeswehr กองทัพเยอรมัน

French-Thai: Longdo Dictionary
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top