ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แปล

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปล-, *แปล*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
งึด(vi, vt) แปลกใจ, พิศวง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การแปลแบบตรงตัว(phrase) literal translation

Longdo Dictionary ภาษา จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
天鹅[tian1 e2] แปล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปล(v) translate, See also: interpret, decode, Syn. ถ่ายความหมาย, ถอดความ, ตีความ, Example: ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ ได้, Thai Definition: ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย
แปล(v) be strange, See also: be odd, queer, Example: ผู้ชายคนนี้แปลกจัง ชอบมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านฉันทุกวันเลย, Thai Definition: ผิดธรรมดา, ผิดปกติ
แปล(adj) strange, Syn. ประหลาด, Example: เมื่อวานมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน, Thai Definition: แตกต่างไปจากที่เคยคิด เคยรู้ เคยเห็น
แปล(adv) flashily, See also: glittering, sparkling, flickering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบ ๆ, แปลบปลาบ, Example: ฉันมองเห็นสายฟ้าฟาดแปลบลงมาท่ามกลางเมฆฝนที่ทวีสีครึ้มมากขึ้น., Thai Definition: เกิดสงวาบแล้วหายไปทันที
แปล(adv) painfully, See also: piercingly, cuttingly, Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด, Example: เขากุมหมับตรงนัยน์ตาเพราะรู้สึกปวดแปลบขึ้นมากะทันหัน, Thai Definition: อย่างรู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อย่างรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อย่างสะดุ้งวับขึ้น
แปล้(adv) full, See also: fully loaded with, Syn. แประ, เพียบ, เต็มที่, Example: ฉันกินเลี้ยงที่งานบริษัทมาเสียอิ่มแปล้เลย, Thai Definition: อย่างเต็มที่
แปล้(adj) lowerd, Example: เด็กๆ อาบน้ำมาสะอาดเอี่ยมผมเผ้าถูกหวีเสียเรียบแปล้, Thai Definition: ที่เตี้ยลง, ที่แบนราบ
แปล(n) plot, See also: bed, garden, nursery, Syn. แปลงผัก, แปลงผลไม้, Example: เขากำลังทดลองปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงต่างๆ หลังบ้าน, Thai Definition: ที่โล่งแห่งหนึ่ง, ที่เป็นแอ่งมีโคลนเลน
แปล(clas) plot, Example: เขามีทรัพย์สินเป็นเพียงที่ดินที่นครราชสีมา, นครนายก, ชลบุรีอีก 10 กว่าแปลง, Thai Definition: ลักษณนามใช้เรียกพื้นที่ที่กำหนดไว้แห่งหนึ่งๆ เช่น นาแปลงหนึ่ง
แปล(v) convert, See also: transform, change, Syn. เปลี่ยน, Example: ช่างไฟแปลงกระแสไฟตรงเป็นกระแสไฟสลับ, Thai Definition: เปลี่ยนสิ่งเดิมให้ผิดแปลกออกไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แปล(แปฺล) ก. ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย.
แปล้(แปฺล้) ว. แบนราบ เช่น หวีผมแปล้, เพียบ, เต็มที่ เช่น อิ่มแปล้ หนักแปล้
แปล้เตี้ยลง.
แปลก, แปลก ๆ(แปฺลก) ว. แตกต่างไปจากที่เคยคิด เคยรู้ เคยเห็น เป็นต้น เช่น แปลกตา แปลกใจ
แปลก, แปลก ๆต่าง, เพี้ยนไป, ผิดปรกติ เช่น เป็นคนแปลก.
แปลกปลอม(-ปฺลอม) ว. มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา.
แปลง ๑(แปฺลง) น. ที่โล่งแห่งหนึ่ง ๆ เช่น คล้องช้างกลางแปลง, พื้นที่ที่กำหนดไว้แห่งหนึ่ง ๆ เช่น นาแปลงหนึ่ง, ที่เป็นแอ่งมีโคลนเลนซึ่งคนหรือสัตว์ทำขึ้น เช่น แปลงหมู แปลงควาย.
แปลง ๒(แปฺลง) ก. เปลี่ยนสิ่งเดิมให้ผิดแปลกออกไป, เปลี่ยนรูปทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปหนึ่ง เช่น ยักษ์แปลงเป็นมนุษย์, จำแลง ก็ว่า, เปลี่ยนจากรูปเดิมแต่บางส่วน เช่น คนดีแปลงเป็นคนง่อย, เปลี่ยนจากรูปเดิมโดยแก้ไข เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย เช่น เรือนชั้นเดียวแปลงให้เป็น ๒ ชั้น, ดัดแปลง ก็ว่า
แปลง ๒ทำ เช่น แปลงขวัญ.
แปลง ๓(แปฺลง) ก. แผลง เช่น แปลงศร ว่า แผลงศร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
translateแปล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
panelแปล[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transformแปล[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transformแปล[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convertแปลงผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convertแปลงผัน, เปลี่ยน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transformed; transgenicแปลงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transgenic; transformedแปลงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alter currencyแปลงเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digitise; digitizeแปลงเป็นดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digitizeแปลงเป็นเลข การเปลียนแปลงภาพบนกระดาษให้เป็นสัญญาณเลข สำหรับบันทึก เก็บ และนำมาแสดงผลได้ [คอมพิวเตอร์]
Woodlotsแปลงป่า [TU Subject Heading]
Translations into (name of language)แปลเป็นภาษา... [TU Subject Heading]
Aide-memoire หรือ Memoireแปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจำ เป็นหนังสือโต้ตอบทางการทูตประเภทหนึ่ง คือ บันทึกสังเขปของการเจรจาที่ได้กระทำกันเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกช่วยจำเช่นนี้ไม่มีการกล่าวนำเป็นทางการและไม่มีการลงชื่อ ซึ่งจะมอบให้แก่กันเมื่อเสร็จการเจรจากันแล้ว ความมุ่งหมายของบันทึกนี้คือ เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้รับบันทึกทราบดีแล้วบันทึกช่วย จำก็คือ บันทึกสรุปการสนทนาทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้แทนหรือพนักงานทางการทูตกับหัวหน้าหรือพนักงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ จุดประสงค์ตามที่ชื่อบ่งอยู่แล้วว่า เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนาเพื่อเตือนความจำนั้นเอง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะมอบบันทึกนี้ไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในบันทึกนั้นบรรทัดแรกจะระบุว่าใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับบันทึก ผู้ส่งบันทึกจะต้องลงชื่อย่อกำกับบันทึกไว้ด้วยบันทึกช่วยจำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า pro memoria โดยปกติภาษาที่ใช้ใน pro memoria จะมีลักษณะถ้อยคำเป็นทางการมากกว่า aide-memoire [การทูต]
Adaptorsแปลรหัส [การแพทย์]
Anxiety, Strangerแปลกหน้ากับคนไม่คุ้นเคย [การแพทย์]
seed beddingseed bedding, แปลงตกกล้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Interpretationแปลความ, การตีความ, การแปลผล, การตีความหมาย, แปลความหมาย, การแปลความหมาย [การแพทย์]
Interpretsแปลความหมาย [การแพทย์]
Misinterpretationแปลผิด, การตีความที่ผิด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปล[plaē] (v) EN: translate ; interprete ; render  FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปล[plaē] (v) EN: mean  FR: signifier
แปล[plaē] (v) EN: decode ; render ; decipher ; make out  FR: déchiffrer ; décoder
แปล้[plaē] (adj) EN: full to the brim ; fully loaded with ; loaded to capacity  FR: jusqu'au cou ; par dessus la tête
แปล[plaēk] (x) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible  FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable
แปลก ๆ[plaēk plaēk] (adj) EN: unusual  FR: inhabituel
แปลกตา[plaēk tā] (v, exp) EN: look strange ; be different ; novel
แปลกถิ่น[plaēk thin] (adj) EN: strange to the place ; new to the place
แปลกที่[plaēk thī] (v, exp) EN: be strange to the place ; be new to the place
แปลกประหลาด[plaēk pralāt] (adj) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar  FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), See also: camera, CMOS sensor
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, Syn. transform
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alien(adj) แปลก, See also: ไม่เข้ากัน, ไม่เป็นโดยธรรมชาติ, Syn. strange
alter(vt) เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี, See also: แปลง
antic(adj) แปลกและน่าขบขัน, Syn. ludicrous
bed(n) แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้), See also: แปลงที่ดิน, ร่อง
bizarre(adj) แปลกประหลาดมาก, Syn. strange, unusual, Ant. normal, typical
compile(vt) แปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
convert(vt) แปลงหน่วยวัด
crank(adj) แปลก, Syn. eccentric
curious(adj) แปลก, See also: ซึ่งหายาก, Syn. odd, strange
curiously(adv) แปลก, Syn. oddly, unusually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปล
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปล
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coital(n, slang) แปลว่า.. ร่วมเพศ! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), Syn. sex
flabbergasted(adj) แปลกใจและตกใจอย่างมาก
flexibility(n, vt, adv) แปลว่า
involves[อินโวว] แปลว่าอะไร
novate[(nəʊˈveɪt)] (vt) แปลงหนี้ใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
可笑しい[おかしい, okashii] (adj) แปลกๆ, พิลึก
[へん, hen] (adj) แปลกๆ, ประหลาด
珍しい[めずらしい, mezurashii] (adj) แปลก, ประหลาด, ไม่ค่อยเห็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
考え物[かんがえもの, kangaemono] (n) แปลตรงๆ ว่า เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา. แต่โดยมากใช้ในการแนะนำผู้อื่นไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
不透明[ふとうめい, futoumei] (adj) แปลตรงๆ ว่า ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง. แต่โดยมากใช้ในความหมายว่า มองไม่เห็นอนาคต
ahegao[ふとうめい, ahegao] (n, slang) แปลว่าร่วมเพศ! แบบทำหน้าแอร๊ ๆ ด้วยนะ - -'' ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: S. sex
ahegao[ふとうめい, ahegao] (n, slang) แปลว่าร่วมเพศ! แบบทำหน้าแอร๊ ๆ ด้วยนะ - -'' ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: S. sex

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
訳す[やくす, yakusu] TH: แปล  EN: to translate
化ける[ばける, bakeru] TH: แปลงร่าง  EN: to appear in disguise

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
bei(präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
ganze(adj) der/die/das ganze + คำนาม แปลว่า ทั้งหมด, See also: ganz
gar nichtไม่เลย เช่น Es ist gar nicht komisch. ไม่เห็นแปลกหรือน่าขันเลย
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
ändern(vt) |änderte, hat geändert| เปลี่ยนแปลง, See also: die Änderung

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: regarder
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปล
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top