ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แจ้ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจ้ง-, *แจ้ง*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ้ง(v) understand, See also: know, be clear, be obvious, be apparent, Syn. เข้าใจ, รู้, Example: คราวนี้ทุกคนคงแจ้งซะทีว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมคือใคร
แจ้ง(v) inform, See also: tell, advise, notify, Syn. บอก, Example: น้องไปแจ้งข่าวดีแก่แม่
แจ้งชัด(adj) clear, See also: obvious, explicit, evident, distinct, Example: คณะรัฐมนตรีจะยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีสาเหตุแจ้งชัด
แจ้งชัด(adv) clearly, See also: obviously, explicitly, evidently, distinctly, Example: เขาประกาศอย่างแจ้งชัดถึงกำหนดการลาออกจากราชการของเขา
แจ้งชัด(v) be explicit, See also: be obvious, be clear, be apparent, be distinct, Syn. กระจ่าง, ชัด, Ant. คลุมเครือ, Example: ความประสงค์ของเขาไม่แจ้งชัด ผมจึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้
แจ้งความ(v) report, See also: inform, notify, Syn. แจ้งเหตุ, ฟ้องร้อง, Example: เขาไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพราะรู้ว่านั่นมันไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง, Thai Definition: บอกให้ทราบความ, แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน
แจ้งเหตุ(v) inform, See also: notify, tell, Syn. บอกเหตุ, Example: เขามาแจ้งเหตุด้วยตัวเองและเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น, Thai Definition: บอกให้รู้ถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวสำคัญ
แจ้งตำรวจ(v) inform the police, See also: notify the police, Example: พลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าในสลัมแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากัน, Thai Definition: บอกกล่าวตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แจ้งให้ทราบ(v) inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจ้งก. แสดงให้รู้, บอกให้รู้, เช่น แจ้งความประสงค์.
แจ้งว. กระจ่าง, สว่าง, ชัด, เช่น แจ้งใจ.
แจ้งความก. บอกให้ทราบความ, แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน.
แจบแจ้ง, ชัด.
สว่างแจ้ง, รู้แจ้ง, เช่น ปัญญาสว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ้ง[jaēng] (n) FR: relevé [m]  EN: daybreak ; dawn
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้ง[jaēng] (adj) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit  FR: clair ; évident ; apparent
แจ้งความ[jaēngkhwām] (n) EN: advertisement
แจ้งความ[jaēngkhwām] (v) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report  FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité
แจ้งความมายัง[jaēngkhwām māyang] (n, exp) EN: form of address formerly used in official letters
แจ้งความเท็จ[jaēngkhwām thet] (v, exp) EN: report false information intentionally
แจ้งชัด[jaēngchat] (adj) EN: clear ; obvious ; explicit ; evident ; distinct  FR: clair
แจ้งชัด[jaēngchat] (adv) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly  FR: clairement

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledge(vt) ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ
acknowledge(vi) ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ, Syn. reply to, answer, respond to
advertise(vt) ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว
advertise(vi) ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว, Syn. proclaim, publicize, announce
advise(vt) แจ้ง, See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว, Syn. inform, notify
announce(vt) บอก, See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ, Syn. inform, tell
annunciate(vt) แจ้งให้ทราบ, Syn. announce
apprise(vt) แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprize
apprize(vt) แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprise
advise of(phrv) แจ้งให้ทราบ, See also: ให้ข้อมูล, Syn. inform, fill in, notify, tell, tip off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement
advertize(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce -annunciation n.
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident, Ant. doubtful, hazy

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
annunciate(vt) ประกาศ,แจ้ง
annunciation(n) การประกาศ,การแจ้ง
annunciator(n) ผู้ประกาศ,ผู้แจ้ง
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mirandize(vt) แจ้งสิทธิ์แก่ผู้ถูกจับกุม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
公表[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
伝える[つたえる, tsutaeru] TH: แจ้งให้รู้
申告[しんこく, shinkoku] TH: แจ้งความ  EN: filing a return
告げる[つげる, tsugeru] TH: แจ้ง  EN: to inform

German-Thai: Longdo Dictionary
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้ง
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
ankündigen(vt) |kündigte an, hat angekündigt| ประกาศ, แจ้ง เช่น In Tschechien ist es üblich, daß man einen Besuch telefonisch ankündigt., See also: melden
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
konkret(adj, adv) ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์, เป็นรูปธรรม เช่น Ich will euch ganz konkret sagen, wo es bei uns fehlt. ฉันอยากบอกพวกเธอให้ชัดแจ้งว่า พวกเราขาดอะไรที่ไหน
offenbar(adj, adv) ซึ่งเห็นได้ชัด, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน เช่น Der Zigaretten-Schmuggel nach Deutschland hat sich nach der Tabaksteuererhöhung offenbar verdoppelt.
ankündigen(vt, vi) |kündigte an, hat angekündigt| แจ้ง, แจ้งให้ทราบ เช่น Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, sein Produktportfolio zu fokussieren und zukünftig Produkte in den Markt zu bringen., Er kündigt diesen Schritt mit einem letzten Eintrag an., Syn. bekannt machen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bescheid sagen(vt) แจ้งให้ทราบ

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top