ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แจก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจก-, *แจก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แจกกล้วย(slang) to raise a middle finger to anyone,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจก(v) distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ, Example: โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ, Thai Definition: แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน
แจกัน(n) vase, Example: ลูกสาวคนเล็กของเธอเอาดอกไม้จัดลงแจกันแล้ววางไว้บนโต๊ะอาหาร, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน
แจกแจง(v) enumerate, See also: explain, clarify, digest, analyse, Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ, Example: ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน, Thai Definition: อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด
แจกไพ่(v) hand out cards, See also: deal out cards, Example: เขามือแจกไพ่ให้กับผู้เล่นคนละ 13 ใบ, Thai Definition: แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์
แจกจ่าย(v) distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง, Example: กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี, Thai Definition: แบ่งปันให้ไปทั่วๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจกก. แบ่งหรือปันให้แก่คนหลาย ๆ คน เช่น แจกเสื้อผ้า แจกสตางค์
แจกกระจายออก, แยกออก, เช่น แจกออกเป็นแม่ ก กา.
แจกจ่ายก. แบ่งปันให้ไปทั่ว ๆ.
แจกันน. ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน.
แจกแจงก. อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด.
แจกไพ่ก. แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vasesแจกัน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[jaēk] (v) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out  FR: distribuer ; donner
แจก[jaēk] (v) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign  FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
แจก[jaēk] (v) EN: classify ; sort  FR: classer
แจกงานให้เท่ากัน[jaēk ngān hai thaokan] (v, exp) EN: share out the work
แจกจ่าย[jaēkjāi] (v) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion  FR: dispenser ; prodiguer
แจกจ่ายการบ้าน[jaēkjāi kānbān] (v, exp) EN: assign homework
แจกจุลสาร[jaēk junlasān] (v, exp) EN: give out pamphets
แจกที่ดิน[jaēk thīdin] (v, exp) EN: distribute the land  FR: répartir les terres
แจกหมาก[jaēk māk] (v) EN: deal out blows
แจกัน[jaēkan] (n) EN: vase  FR: vase [m] ; potiche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apportion(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
assign(vt) ส่งให้, See also: แจกจ่าย, แบ่งปัน, Syn. allot, distribute
deal in(phrv) แจกไพ่, See also: แจกจ่ายไพ่
deal out(phrv) แจกไพ่, See also: แจกจ่ายไพ่
dish out(phrv) แจก (คำไม่เป็นทางการ), See also: แจกจ่าย, Syn. give out, hand out
dispense to(phrv) แจกจ่ายให้, See also: แจก
distribute among(phrv) แจกจ่ายให้กับ, See also: แบ่งปัน, แจกให้, แจก
distribute round(phrv) แจกไปทั่ว
deal(vi) แจกไพ่, Syn. dispense, distribute
distribute(vt) แจกจ่าย, See also: แจก, แบ่งปัน, จำหน่าย, ขาย, Syn. sell, carry, vend, offer, Ant. buy, purchase

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
almonry(แอล' เมินรี, อา' เมินรี) n. สำนักงานสงเคราะห์, สำนักงานแจกของสงเคราะห์
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
breadlinen. แถวที่รอคอยรับแจกอาหาร
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion, arrangement
dispensatorn. ผู้แจกจ่าย,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ผู้จัดการ, Syn. pharmacist

English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
deal(vi, vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด
dispense(vt) จ่ายยา,จ่ายแจก,ปรุงยา,ผสมยา,จัดการให้
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
redistributed(vt) แจกจ่ายใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
花瓶[かびん, kabin] (n) แจกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
配る[くばる, kubaru] TH: แจกจ่าย  EN: to distribute
割り当てる[わりあてる, wariateru] TH: แจกจ่ายงาน  EN: to assign

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top