ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แก้ตัว

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แก้ตัว-, *แก้ตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้ตัว[V] re-sit, See also: take a remedial exam, try again, Syn. แก้มือ, Example: ครูให้โอกาสนักเรียนแก้ตัวในการสอบอีกครั้ง
แก้ตัว[V] make an excuse, See also: offer an excuse, find an excuse, Syn. อ้าง, Example: เธอแก้ตัวกับเจ้านายว่ารถติดจึงมาทำงานสาย, Thai definition: พูดหรือทำเพื่อปลดเปลื้องความผิดหรือข้อผิดพลาดของตน.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก่ตัวว. ย่างเข้าวัยแก่.
แก้ตัวก. พูดหรือทำเพื่อปลดเปลื้องความผิดหรือข้อผิดพลาดของตน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่ตัว[v.] (kaētūa) EN: be old ; be aged ; get old ; grow old   FR: vieillir
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: re-sit ; take a remedial exam ; try again   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alibi[VI] แก้ตัว
answer[VT] แก้ตัวในศาล, See also: แก้ต่างในศาล
apologise[VT] แก้ต่าง, See also: แก้ตัว, Syn. apologize
apologize[VT] แก้ต่าง, See also: แก้ตัว, Syn. apologise
beg off[PHRV] แก้ตัว, See also: ยกเว้นให้กับ, Syn. cry off
cover for[PHRV] ขอโทษแทน, See also: แก้ตัวแทน, Syn. cover up for, stand in for
cover up for[PHRV] ขอโทษแทน, See also: แก้ตัวแทน, Syn. cover for
defend[VT] แก้ตัว, See also: แก้ต่าง, กล่าวแย้ง, Syn. oppose
excuse[VT] อ้างเหตุผล, See also: แก้ตัว, Syn. justify
justify[VT] อธิบาย, See also: แก้ตัว, Syn. explain, excuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
answer(อาน' เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.
apologise(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologize(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defend(ดิ'เฟนดฺ') {defended,defending,defends} vt. ป้องกัน,ต้าน,พิทักษ์,แก้ตัวให้,เป็นทนายให้,แก้ต่าง, See also: defender n. ดูdefend, Syn. protect
excusable(เอคซฺคิว'ซะเบิล) adj. ซึ่งพอให้อภัยได้, แก้ตัวได้
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
expound(อิคซเพาดฺ') vt. อธิบาย,ชี้แจง,สาธก,แก้ตัว., See also: expounder n.
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง

English-Thai: Nontri Dictionary
alibi(n) ข้อแก้ตัว
amend(vt) แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
answer(vt) ตอบ,แก้ตัว
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
defensible(adj) ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งแก้ตัวให้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
やり直す[やりなおす, yarinaosu] Thai: แก้ตัวใหม่ English: to recommence

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top