ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสมอ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสมอ-, *เสมอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมอ(v) be equal, See also: be even, be balanced, Syn. เท่ากัน, Example: เขาสองคนเสมอกันในเรื่องความหล่อ แต่ฐานะต่างกันราวฟ้ากับดิน, Thai Definition: มีความเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน
เสมอ(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. เป็นนิตย์, ประจำ, Example: ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
เสมอ(adv) regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai Definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ
เสมอมา(adv) consistently, See also: persistently, all along, Syn. ตลอดมา, Example: การเพิ่มขึ้นของประชากรจีนในประเทศจึงอยู่ในอัตราส่วนที่สูงเสมอมาและสูงกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก
เสมอไป(adv) always, See also: invariably, regularly, steadily, often, Syn. เสมอ, เป็นนิจศีล, ร่ำไป, เป็นนิตย์, Example: การมีสุขภาพกายดีไม่ได้รับประกันว่า จะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป
เสมอตัว(v) break even, See also: make neither profit nor loss, Syn. เท่าทุน, เท่าเทียม, Example: ไม่ว่าเขาจะทุ่มเททำดีเพียงใดผลที่ได้แค่เสมอตัว, Thai Definition: ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ขาดทุน
เสมอทุน(v) be break-even, See also: get one's money's worth, make money to cover the cost, Syn. เท่าทุน, คุ้มทุน, Ant. ขาดทุน, Example: เขาคาดหวังขอแค่เสมอทุนในการลงทุนธุรกิจครั้งนี้
เสมอนอก(v) stand on the sidelines, See also: อยู่วงนอก, Example: งานนี้ท่านรัฐมนตรีคงได้แต่เพียงเสมอนอกเท่านั้น, Thai Definition: เข้าด้วยอยู่ภายนอก
เสมอภาค(v) be equal, See also: be equitable, Syn. เท่าเทียม, Example: ข้อมูลสองข้างไม่เสมอภาคกัน, Thai Definition: มีส่วนเท่ากัน
เสมอภาค(adv) neutrally, See also: impartially, Syn. เท่าเทียม, Example: เขาปฏิบัติกับนักโทษอย่างเสมอภาค, Thai Definition: มีส่วนเท่ากัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสมอ(สะเหฺมอสะเหฺมอ) ว. เรียบราบ, ไม่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ, เช่น ปรับพื้นให้เสมอ ๆ กัน
เสมอตลอดไป, บ่อยและเป็นประจำ, เช่น เขามาหาเสมอ ๆ.
เสมอ(สะเหฺมอ) ว. เท่ากัน, พอ ๆ กัน, เหมือนกัน, เช่น กรรมการตัดสินให้เสมอกัน ไม่มีใครแพ้ใครชนะ
เสมอเพียง, แค่, เช่น ราคาของ ๔๐,๐๐๐ บาท เห็นจะซื้อไม่ไหว เสมอสัก ๓๐,๐๐๐ บาท ก็พอจะสู้ได้.
เสมอ(สะเหฺมอ) ก. เข้าข้าง, คาดว่าจะชนะ, เช่น มวยคู่นี้คุณจะเสมอฝ่ายไหน.
เสมอ(สะเหฺมอ) น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้ประกอบการเดินของตัวละครในระยะใกล้ ๆ มีหลายทำนองขึ้นอยู่กับตัวแสดง เช่น เสมอมาร เสมอเถร เสมอผี เสมอตีนนกหรือบาทสกุณี (ใช้กับมนุษย์).
เสมอต้นเสมอปลายว. สมํ่าเสมอ, คงเส้นคงวา, ไม่เปลี่ยนแปลง, มักใช้ในทางดี เช่น แม้เขาจะมีอำนาจวาสนา เขาก็ยังไปเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์เสมอต้นเสมอปลาย.
เสมอตัวว. ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ขาดทุน, เช่น เขาลงทุนครั้งนี้มีแต่เสมอตัว ไม่มีหวังได้กำไร.
เสมอตีนนกดู บาทสกุณี.
เสมอนอกว. เข้าข้างอยู่ภายนอก เช่น ในการแข่งขันชกมวย ผู้ดูเป็นฝ่ายเสมอนอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at parเสมอมูลค่า, ตามมูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
isochronousเสมอเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
isochronousเสมอเวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสมอ[samoē] (v) EN: draw ; be equal ; be even ; be balanced  FR: partager ; partager l'enjeu ; faire match nul ; être égal
เสมอ[samoē] (adv) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently  FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
เสมอ[samoē-samoē] (adv) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often  FR: éternellement
เสมอกัน[samoē kan] (adv) EN: even ; tied   FR: à égalité ; partout
เสมอต้นเสมอปลาย[samoētonsamoēplāi] (v, exp) EN: be consistent
เสมอภาค[samoēphāk] (n) EN: equality ; impartiality ; fairness  FR: équité [f] ; impartialité [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, See also: grapevine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
always(adv) เสมอ, See also: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ
even(vi) ทำให้เท่ากัน, See also: เสมอกัน
even(adj) เรียบ, See also: เสมอกัน, Syn. flat, smooth
ever(adv) ตลอด, See also: เสมอๆ, Syn. always
level(adj) ระดับเดียวกัน, See also: เสมอกัน, เท่ากัน, Syn. equal
semper(adv) เสมอ, See also: ตลอดเวลา
tie(vi) ได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน, See also: เสมอกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
andante(แอนแดน' ที) adj. ค่อนข้างช้าและแรียบ (เสมอ) . จังหวะช้า ๆ (walking)
aniso-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "ไม่เท่ากัน" , "ไม่เสมอกัน"
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about
ay 1(เอ) adv. ตลอดไป, เสมอไป, Syn. aye
aye 2(ไอ) ตลอดไป, เสมอไป

English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
aye(adv) เสมอ,ใช่,ตลอดไป
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
democratic(adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ตลอด,ขาดตอน
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
何時も[いつも, itsumo] (adv) เสมอ, ทุกๆ ครั้ง, ทั่วๆ ไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あいこ[あいこ, aiko] เสมอกัน (ส่วนมากใช้กับเด็กๆ)
いつも[いつも, itsumo, itsumo , itsumo] (n) เสมอ ๆ, ตามปกติ, เป็นประจำ

German-Thai: Longdo Dictionary
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| ได้รับ เช่น Er erhält immer eine Postkarte für besondere Gelegenheiten. เขาได้รับโปสการ์ดในโอกาสสำคัญเสมอ, See also: kriegen Related. erhältlich, Syn. bekommen
für(präp) เพื่อ เช่น Ich bin immer für dich da. ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ
früh(adj, adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
leiden unter (+D)(vi) อยู่ในสภาพที่แย่เนื่องจาก เช่น Er leidet immer unter Streß vor der Prüfung. เขามีอาการเครียดเสมอก่อนสอบ
wohnen(vi) |wohnte, hat gewohnt| อยู่ อาศัย เช่น Ich habe immer bei meinen Eltern gewohnt. ฉันอยู่กับพ่อแม่เสมอ, See also: bleiben
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen
dazuใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท zu โดยย่อวลีที่อยู่หลัง zu ไว้ เช่น Ich gehöre nicht dazu. ฉันไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มนี้ (กิริยา gehören ที่แปลว่า เป็นของหรือจัดอยู่ใน ใช้คู่กับบุพบท zu เสมอ)
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: stets, Syn. immer
einmalig(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top