ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสนอ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสนอ-, *เสนอ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้อเสนอแนะrecommendation
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอtesis
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ(n, phrase) English for Business Presentation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนอขาย(v) offer for sale, Ant. ขอซื้อ, ซื้อ, Example: บริษัททิสโกเสนอขายหุ้นถึงสิ้นเดือนนี้, Thai Definition: ชักนำให้ผู้อื่นซื้อสินค้าที่ตนนำมาขาย
เสนอตัว(v) offer oneself (e.g. to do a task), See also: propose, present oneself, Example: อธิการบดีคนปัจจุบันจะเสนอตัวลงสมัครเป็นอธิการบิดีเป็นสมัยที่ 3
เสนอชื่อ(v) nominate, See also: put forward one's name, offer one's name for selection, Example: มูลนิธินิติศาสตร์เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล สัญญา ธรรมศักดิ์, Thai Definition: แสดงชื่อให้ผู้อื่นทราบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอ(สะเหฺนอ) ก. ยื่นเรื่องราว ความเห็น ญัตติ เป็นต้น เพื่อให้ทราบ ให้พิจารณา หรือให้สั่งการ เช่น เสนอรายงานการเดินทางให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เสนอโครงการให้พิจารณา เสนอบันทึกความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งการ ลูก ๆ เสนอให้ไปพักผ่อนชายทะเล, แสดงให้เห็น เช่น เสนอตัวอย่างสินค้า เสนอละครเรื่องใหม่.
เสนอตัวก. แสดงความจำนงมอบตัวให้พิจารณาเพื่อแต่งตั้งหรือรับไว้ทำงานเป็นต้น เช่น เขาเสนอตัวรับใช้ประชาชน เขาเสนอตัวเป็นนายกสมาคม.
เสนอหน้าก. แสดงตัวให้ผู้มีอำนาจเหนือเห็นอยู่เสมอทั้ง ๆ ที่ตนเองมิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์ตอบแทน, พยายามแสดงตัวให้ปรากฏต่อสาธารณชนอยู่เสมอ เช่น เวลาเขาถ่ายรูปกันจะต้องเสนอหน้าเข้าไปร่วมถ่ายรูปด้วย.
ยื่นเสนอ, ส่ง, มอบ, เช่น ยื่นเรื่องราว ยื่นบัญชี ยื่นฟ้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offer for saleเสนอขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แสล๋นเสนอหน้า [ศัพท์วัยรุ่น]
submit a draft resolutionเสนอร่างข้อมติ [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสนอ[sanōe] (v) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest  FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอขาย[sanōe khāi] (v, exp) EN: offer for sale ; put up for sale
เสนอข่าว[sanōe khāo] (v, exp) EN: present news ; report news  FR: rapporter les informations
เสนอชื่อ[sanōe cheū] (v, exp) EN: nominate ; put forward one's name ; offer one's name for selection  FR: désigner ; nommer
เสนอญัตติ[sanōe yatti] (v, exp) EN: make a motion
เสนอตน[sanōe ton] (v, exp) EN: offer oneself  FR: se proposer
เสนอตัว[sanōe tūa] (v) EN: offer oneself ; propose ; present oneself  FR: se proposer
เสนอราคา[sanōe rākhā] (v, exp) EN: offer a price ; quote ; quote a price  FR: proposer un prix
เสนอรายงาน[sanōe rāi-ngān] (v, exp) EN: submit a report
เสนอวาระการประชุม[sanōe wāra kān prachum] (v, exp) EN: propose an agenda  FR: proposer un agenda

English-Thai: Longdo Dictionary
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million., Syn. I.P.O.
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accost(vt) เสนอขายตัว, Syn. solicit, approach
arbitrate(vt) ขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด, See also: เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด
ask(vt) บอกราคา, See also: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา
be up for(phrv) ขาย, See also: เสนอขาย
bid for(phrv) ประมูล, See also: เสนอราคา
bring forward(phrv) แนะนำ, See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น, Syn. come forward
bring in(phrv) แนะนำ, See also: เสนอความคิด, เสนอแนะ
broach to(phrv) เสนอให้พิจารณา
broach with(phrv) เสนอให้พิจารณา
enter for(phrv) เสนอชื่อ, See also: เข้าร่วม, ร่วม, Syn. be down for, be in for, go in for, put down for, put in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior, Ant. posterior
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)

English-Thai: Nontri Dictionary
bid(vt) สั่ง,เชื้อเชิญ,เสนอราคา,ให้ราคา,ประมูลราคา
bidding(n) การเสนอราคา,การให้ราคา,คำสั่ง
candidacy(n) การสมัคร,การเสนอตัว
comment(vt) วิจารณ์,อธิบาย,ให้ข้อสังเกต,เสนอความเห็น
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง
give(vi, vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
lodge(vt) ให้ที่อาศัย,ให้อยู่,ฝาก,มอบ,เสนอ,รับรอง,พำนัก
moot(vi, vt) โต้เถียง,เสนอปัญหา,ถกเถียง,ดำริ
move(vt) ทำให้เคลื่อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย่,เร้าใจ
nominate(vt) ตั้งชื่อ,แต่งตั้ง,ระบุชื่อ,เสนอชื่อ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] TH: เสนอแนะ  EN: to suggest
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: เสนอ(เงินบริจาค)  EN: offer
提供[ていきょう, teikyou] TH: เสนอ  EN: offer (vs)
与える[あたえる, ataeru] TH: เสนอ  EN: to present

German-Thai: Longdo Dictionary
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
bietenเสนอให้
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, Syn. verweigern

French-Thai: Longdo Dictionary
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top