ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เว้น

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เว้น-, *เว้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว้น[V] omit, See also: leave a space, leave out, refrain from, miss, skip, Example: ครั้งนี้เป็นการบรรยายที่ผู้บรรยายจะตั้งคำถามง่ายๆ และเว้นคำตอบให้ผู้ฟังตอบเอง, Thai definition: ปล่อยว่างเป็นตอนๆ
เว้น[V] omit, See also: abstain (from), spare, refrain (from), Syn. ละเว้น, Example: เธอดูแลจัดการให้ทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงบีบนวด, Thai definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการ
เว้น[V] omit, See also: leave a space, leave out, refrain from, miss, skip, Example: ครั้งนี้เป็นการบรรยายที่ผู้บรรยายจะตั้งคำถามง่ายๆ และเว้นคำตอบให้ผู้ฟังตอบเอง, Thai definition: ปล่อยว่างเป็นตอนๆ
เว้น[V] omit, See also: abstain (from), spare, refrain (from), Syn. ละเว้น, Example: เธอดูแลจัดการให้ทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงบีบนวด, Thai definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการ
เว้นแต่[CONJ] unless, See also: but, if not, only if, except, Syn. เว้นแต่ว่า, นอกจาก, ยกเว้น, Example: ข้าพเจ้าก็ไม่เคยไปพบท่านจอมพลเลย เว้นแต่จะมีหน้าที่ราชการเท่านั้น
เว้นระยะ[V] space (out), See also: put spaces between, Example: นักข่าวชิงจังหวะที่รัฐมนตรีเว้นระยะการพูดยิงคำถามด้วยความว่องไว
เว้นระยะ[V] space (out), See also: put spaces between, Example: นักข่าวชิงจังหวะที่รัฐมนตรีเว้นระยะการพูดยิงคำถามด้วยความว่องไว
เว้นเสียแต่ว่า[CONJ] except, Syn. เว้นแต่, เว้นแต่ว่า, นอกจากว่า, นอกเสียจากว่า, Ant. รวมทั้ง, Example: ความเสี่ยงในการเกิดสงครามจะยังคงมีอยู่ เว้นเสียแต่ว่า อินเดียได้ถอนกำลังทั้งหมดออกจากบริเวณพรมแดน และยินยอมเปิดเจรจาเกี่ยวกับดินแดนแคชเมียร์, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยคเพื่อแสดงข้อยกเว้นในการกระทำนั้นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เว้นก. แยกเอาออก (ไม่ให้พัวพันกันอยู่กับสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือไม่พึงกระทำ) เช่น ทำเลขทุกข้อเว้นข้อ ๔ เปิดทุกวันเว้นวันนักขัตฤกษ์ วันโกนไม่ละวันพระไม่เว้น, เป็นคำใช้ได้ทั่ว ๆ ไป ถ้าต้องการให้ทราบชัดว่าเว้นด้วยลักษณะไหน ก็เอาคำอื่นซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกันมาประกอบเข้า เช่น งดเว้น ยกเว้น ละเว้น.
เว้นช่องไฟก. เว้นช่องว่างระหว่างตัวหนังสือหรือลวดลายแต่ละตัว.
เว้นวรรคก. เว้นช่วงของคำ ข้อความ หรือประโยคเป็นระยะ ๆ.
เว้นแต่สัน. นอกจาก, ยกเว้น, เช่น ฉันจะไป เว้นแต่ฝนตก.
ละ ๑เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ เรียกว่า ไปยาลน้อย หรือ ไปยาลใหญ่ หรือเขียนว่างเป็นจุด ๆ ดังนี้ … หรือเว้นว่างไว้โดยใช้เครื่องหมายดังนี้ – ' – แสดงว่ามีคำหรือข้อความซํ้ากับบรรทัดบน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unless generalเว้นแต่ความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unless caused byเว้นแต่เกิดจาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will notice, madam, that I've left a blank space for the sauce.คุณคงเห็นเเล้วว่าฉันเว้นช่องว่างตรงเรื่องซอส Rebecca (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
No one had to think about it twice except you.ไม่มีใครมีที่จะคิดเกี่ยวกับมันสองครั้งยกเว้นคุณ 12 Angry Men (1957)
Except maybe some guy's mother or somebody.อาจจะยกเว้นแม่ของคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างหรือใครบางคน 12 Angry Men (1957)
Everything about him was old, except his eyes.ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคือเก่า ยกเว้นดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง The Old Man and the Sea (1958)
- Unless I'm mistaken.ยกเว้นกรณีที่ฉันเข้าใจผิดอย่างมาก ใช่ไหม? Help! (1965)
All are happy to go.เขาคือผู้ชนะได้รับการยกเว้น Help! (1965)
- Not unless you want bang, bang, bang.ไม่เว้นแต่คุณต้องการปังปังปัง ในท้องฟ้าเซอร์? How I Won the War (1967)
If you do take a stag, sir, that's one hour each, unless you keep the wireless open, making the operator unavailable for guard.ที่หนึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้ง เว้นแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะให้เปิด แบบไร้สาย ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ ใช้งานยาม How I Won the War (1967)
And there are no civilians in the desert.และมีพลเรือนในทะเลทรายไม่ มี ยกเว้นฉัน ฉันพลเรือน How I Won the War (1967)
Little kips all along the start line, barring them as is already haywire.ยกเว้นพวกเขาพวกเขาอยู่แล้ว ยุ่งเหยิง How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เว้น[v.] (wen) EN: give up ; stop ; refrain from ; abstain from ; leave ; omit   FR: éviter de ; arrêter de ; s'abstenir de ; exclure ; abandonner
เว้น[v.] (wen) EN: alternate ; skip ; space   FR: alterner ; sauter
เว้นระยะ[v. exp.] (wen raya) EN: space (out) ; put spaces between   FR: espacer ; éloigner
เว้นวรรค [n.] (wēnwak) EN: space ; leave a space ;   FR: espacer ; laisser un espace
เว้นวรรค [v.] (wēnwak) EN: take a break (from) ; take a breather   
เว้นเสียแต่ว่า[X] (wēn sīa tāewā) EN: unless ; except   FR: à moins que ; sauf si
เว้นแต่[conj.] (wentāe) EN: unless ; but ; if not ; only if ; except   FR: sauf ; excepté
เว้นแต่ว่า[X] (wentāe wā) FR: sauf si ; à moins que

English-Thai: Longdo Dictionary
apart from(prep) เว้นเสียแต่ว่า เช่น What is the best war film apart from Saving Private Ryan and Black Hawk Down?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
but[PERP] ยกเว้น, See also: เว้นแต่, นอกจาก, Syn. except
except[CONJ] นอกจากว่า (คำโบราณ), See also: เว้นแต่, Syn. unless
except[VT] ยกเว้น, See also: เว้น, ไม่รวม
nothing but[IDM] เพียงแต่, See also: เว้นแต่, แค่ (บางสิ่ง) เท่านั้น
omit[VT] ละเลยไป, See also: เว้นไว้, ข้ามไป, Syn. neglect, exclude, Ant. include, insert
space[VT] เว้นระยะ, See also: เว้นวรรค, เว้นช่อง, เว้นช่วง, Syn. interval, keep apart
space out[PHRV] เว้นที่ระหว่างกัน, See also: ทำให้แยกกัน, Syn. fan out, spread out
unless[CONJ] ถ้าไม่, See also: เว้นแต่, นอกจาก, ยกเว้น
unless[PREP] นอกจาก, See also: เว้นแต, จนกว่า, ยกเว้น, Syn. except

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
barring(แบร์'ริง) prep. ยกเว้น
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat

English-Thai: Nontri Dictionary
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
barring(pre) นอกจาก,ยกเว้น
but(con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่
but(pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก
cease(vi,vt) ยุติ,เลิก,หยุด,สิ้นสุด,เว้น
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
continent(adj) ไม่มักมาก,รู้จักละเว้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausnahme(n) |die, pl. Ausnahmen| ข้อยกเว้น
mit Ausnahme vonยกเว้นสำหรับ
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)
rosa(adj) ที่มีสีชมพู เช่น ein rosa Hemd เสื้อเชิ้ตสีชมพู (สังเกตว่าคำคุณศัพท์ rosa ไม่ผันรูปตามคำนาม เป็นข้อยกเว้น)
ausschließlich(adj adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: S. ohne, A. einschließlich,
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top