ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เมือง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมือง-, *เมือง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั(n, vi, adj, adv) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)
สำนักงานเทศบาลเมืองTown-Municipal Office

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เมือง(jargon) คำที่คนเหนือใช้เรียกสิ่งที่มาจากวัฒนธรรมของตัวเอง เช่น คำเมือง คนเมือง อาหารเมือง เป็นต้น ดังนั้น ในภาษาเหนือ คำว่า “คนเมือง” จะไม่ได้หมายถึงเป็นคนที่โตมาในเมืองหรือทำงานในเมือง แต่หมายถึงคนที่มาจากภาคเหนือหรือโตมากับวัฒนธรรมของชาวเหนือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมือง(n) city, See also: town, metropolis, downtown, Syn. มณฑล, ประเทศ, Example: ทิวทัศน์ของเมืองนี้สวยงามมีมนต์ขลัง น่าหลงใหลมากทีเดียว, Count Unit: เมือง, Thai Definition: อาณาเขตหรือดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่รวมกันหลายๆ เขตหรืออำเภอ
เมืองนรก(n) hell, Syn. นรก, เมืองผี, Ant. เมืองสวรรค์, Example: คนที่ไปเมืองนรกคือคนที่ทำบาปมาก, Thai Definition: เมืองที่เป็นแดนทรมานคนตายที่ทำบาป
เมืองนอก(n) foreign country, See also: nonnative country, Syn. ต่างประเทศ, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างแดน, Example: เขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามรอยพี่ของเขา, Count Unit: เมือง, Thai Definition: ต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ
เมืองออก(n) colony, Syn. เมืองที่สวามิภักดิ์, เมืองขึ้น, Example: มีหลักฐานประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเขมรเคยเป็นเมืองออกของไทยมาก่อน
เมืองกรุง(n) capital, Syn. เมืองหลวง, นครหลวง, พระนคร, Example: บ้านที่ต่างจังหวัดถูกไฟไหม้ พ่อและแม่จึงต้องหอบหิ้วครอบครัวเข้าสู่เมืองกรุง
เมืองขึ้น(n) colony, See also: dependency, Syn. ประเทศราช, เมืองประเทศราช, Example: ประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร, Count Unit: เมือง, Thai Definition: เมืองที่อยู่ในปกครองของประเทศอื่น
เมืองด่าน(n) frontier, See also: border town, Syn. เมืองหน้าด่าน, เมืองชายแดน, Example: ลพบุรีเดิมมีฐานะเป็นเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อเมืองอินทร์บุรี โดยเป็นเมืองด่าน
เมืองร้อน(n) tropical country, Example: กลิ่นตัวมักเกิดได้ง่ายโดยเฉพาะในเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อน, Thai Definition: ประเทศแถบอากาศร้อน
เมืองร้าง(n) deserted town, See also: abandoned town, unoccupied town, Example: เมืองกลายเป็นเมืองร้างเมื่ออยู่ภาวะสงคราม
เมืองหลวง(n) capital, See also: center, Example: ผู้คนในเมืองหลวงนับวันจะยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง, Thai Definition: เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลและเป็นศูนย์กลางสำคัญในการบริหารประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมืองน. แดน เช่น เมืองมนุษย์ เมืองสวรรค์ เมืองบาดาล, ประเทศ เช่น เมืองไทย เมืองจีน เมืองลาว
เมืองจังหวัด เช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองตราด
เมืองเขตซึ่งเคยเป็นเมืองสำคัญในระดับจังหวัด ต่อมาถูกลดฐานะเป็นอำเภอ เช่น เมืองไชยา เมืองมีนบุรี เมืองขุขันธ์
เมืองเขตซึ่งเป็นที่ชุมนุมและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ซึ่งในครั้งก่อน ถ้าเป็นเมืองใหญ่ หมายถึงเขตภายในกำแพงเมือง.
เมืองขึ้นน. เมืองที่เป็นข้าขอบขัณฑสีมา, ประเทศที่อยู่ในปกครองของประเทศอื่น.
เมืองท่าน. เมืองสำคัญที่ตั้งอยู่ริมทะเลหรือแม่น้ำซึ่งใช้เป็นที่ให้ความสะดวกต่าง ๆ ในการขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารขึ้นหรือลงเรือเดินทะเล.
เมืองท่าปลอดภาษีน. เมืองท่าหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งในเขตเมืองท่าที่การขนถ่ายสินค้าเข้าและสินค้าออกไม่ต้องเสียภาษี.
เมืองนอกน. ประเทศอื่น ๆ, ต่างประเทศ มักหมายถึงประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา.
เมืองผีน. โลกของคนตาย, แดนของคนที่ตายแล้ว.
เมืองลับแลน. เมืองที่เร้นลับ ถือกันว่าจะพบได้ก็แต่โดยบังเอิญ ถ้าตั้งใจไปไม่พบ, บางทีก็เรียกว่า เมืองแม่ม่าย เพราะเชื่อกันว่าผู้หญิงที่อยู่ในเมืองนี้ล้วนเป็นแม่ม่ายทั้งสิ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
townเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
townเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
townเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vassal stateเมืองขึ้น, เมืองออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
county townเมืองที่ตั้งเทศมณฑล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
free portเมืองท่าปลอดภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
port, freeเมืองท่าปลอดภาษี, บริเวณปลอดภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free portเมืองท่าปลอดภาษี, บริเวณปลอดภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite cityเมืองบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite townเมืองบริวาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angkor (Extinct city)เมืองพระนคร (เมืองโบราณ) [TU Subject Heading]
Capitals (Cities)เมืองหลวง [TU Subject Heading]
Cities and townsเมือง [TU Subject Heading]
Cities and towns, Ancientเมืองเก่า [TU Subject Heading]
Extinct citiesเมืองโบราณ [TU Subject Heading]
New townsเมืองใหม่ [TU Subject Heading]
County Townเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมือง, Example: เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมือง [สิ่งแวดล้อม]
County Seatเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ, Example: เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Green cityเมืองสีเขียว, Example: เมืองสีเขียว หมายถึง เมืองที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีประชากรที่ตระหนักถึงระบบนิเวศและดำเนินชีวิตบนแนวคิดของความยั่งยืน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร ทั้งพลังงาน อาหารและน้ำ รวมไปถึงเพื่อลดการปลดปล่อยของเสียในระบบนิเวศทั้งในรูปความร้อน และมลพิษต่างๆ ซึ่งจะทำให้เป็นเมืองที่สามารถดำรงชีวิต อยู่ได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรจากพื้นที่ภายนอก สามารถสร้างพลังงานได้เองจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ โดยมีหลักการสำคัญในการลดขนาดรอยเท้านิเวศ (ecological footprint) และลดการปลดปล่อยมลพิษให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วางแผนการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดปริมาณของเสียด้วยกระบวนการรีไซเคิล หรือแปลงของเสียเป็นพลังงาน และลดการเป้นสาเหตุของการสร้างสภาวะ โลกร้อนในภาพรวม [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมือง[meūang] (n) EN: city ; town ; downtown ; metropolis  FR: ville [f] ; métropole [f]
เมือง[meūang] (n) EN: country ; nation ; state ; principality  FR: pays [m] ; nation [f] ; État [m]
เมือง ...[meūang ...] (n, exp) EN: town of ... ; city of ...   FR: ville de ... [f]
เมืองขึ้น[meūangkheun] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [f] ; protectorat [m]
เมืองคู่แฝดกับ...[meūang khūfaēt kap …] (n, exp) FR: ville jumelée avec [f]
เมืองจำลอง[meūang jamløng] (n, exp) FR: ville miniature [f] ; pays miniature [m]
เมืองจีน[meūang Jīn] (n, prop) EN: China  FR: Chine [f]
เมืองท่า[meūangthā] (n, exp) EN: port ; seaport ; harbour = harbor (Am.)
เมืองท่าขนส่งสินค้า[meūangthā khonsong sinkhā] (n, exp) FR: ville portuaire [v]
เมืองท่าปลอดภาษี[meūangthā pløt phāsī] (n, exp) EN: free port  FR: port franc [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
Dhaka(n, uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ, See also: Dacca
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
suburb(n) ชานเมือง
Hesse(n, uniq) รัฐหนึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลาง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐนี้คือ Frankfurt am Main
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, Syn. Fat Tuesday
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acropolis(n) เมืองบริวาร
Aden(n) เมืองเอเดนในประเทศเยเมน
Babylon(n) เมืองบาบิลอน (สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงนิวยอร์ก)
Bale(n) เมืองเบล (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
Barcelona(n) เมืองบาเซโลน่า (เมืองใหญ่เป็นที่สองของประเทศสเปน)
borough(n) เมืองเล็กๆ ที่ปกครองตนเอง, Syn. precinct
burgh(n) เมืองหรือตำบล
Cairo(n) กรุงไคโร, See also: เมืองหลวงของประเทศอียิปต์
Cairo(n) ไคโร, See also: เมืองหลวงของประเทศอียิปต์
Calcutta(n) กัลกัตตา, See also: เมืองหลวงของรัฐเบงกอลในประเทศอินเดีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)
aarhus(ออร์' ฮูส) n. ชื่อเมืองท่าในเดนมาร์ค
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
acapulco(แอคคะพูล' โค) n. เมืองท่าในเม็กซิโก (a seaport)
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)
acropolis(อะครอพ' โพลิส) adj. เมืองบริวาร

English-Thai: Nontri Dictionary
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง
burgher(n) ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
Cathay(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
caucus(n) การประชุมพรรคการเมือง
China(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
citizen(n) ประชากร,ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน,คนในบังคับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Reykjavik(n) เมืองหลวงประเทศ Iceland
tinseltown(n) เมืองมายา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
京都[きょうと, kyouto] (n, name) เมืองเกียวโต ทางตะวันตกของญี่ปุ่น
首都[しゅと, shuto] (n) เมืองหลวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
札幌[さっぽろ, sapporo] (name) เมืองซัปโปโร
カルカッタ[さっぽろ, karukatta] เมืองกัลกัตตา
久留米[くらめ, kurame] (name) เมืองใน Fukuoka เกาะคิวชู, See also: R. 福冈

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[みやこ, miyako] TH: เมืองหลวง  EN: capital
海外[かいがい, kaigai] TH: เมืองนอก  EN: abroad
[し, shi] TH: เมือง
京都[みやこ, miyako] TH: เมืองหลวง
都市[とし, toshi] TH: เมือง  EN: town
[まち, machi] TH: เมือง  EN: town

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
FDP(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

French-Thai: Longdo Dictionary
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, Ant. politique
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, Syn. rester, habiter, regarder
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
quiใคร เช่น Qui est de Lyon? ใครมาจากเมืองลียง
citoyen(n) |m| พลเมืองชาย
citoyenne(n) |f| พลเมืองหญิง
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top