ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพิกถอน

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพิกถอน-, *เพิกถอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิกถอน[V] withdraw, See also: revoke, repeal, cancel, rescind, annul, Syn. ยกเลิก, เลิก, ล้มเลิก, Example: โจทก์ให้เพิกถอนคำสั่งยึดไม้ โดยอ้างว่าได้ซื้อไม้โดยมีใบเบิกทางที่ถูกต้อง, Thai definition: ยกเลิกหรือไม่ใช้อีกต่อไป, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพิกถอนก. ยกเลิก
เพิกถอนทำให้ใช้ไม่ได้ ซึ่งมีผลให้ใช้ไม่ได้มาแต่ต้น.
เลิกเพิกถอนสิ่งที่เคยปฏิบัติมา เช่น เลิกทาส เลิกประเพณีหมอบคลาน เลิกกินหมาก เลิกสัมปทานป่าไม้ ผัวเมียเลิกกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revokeเพิกถอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quashเพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Confirming walkway retraction.ยืนยันการเพิกถอนทางเดิน Contact (1997)
An oath is an oath precisely because it cannot be removed.วาจาสัตย์จะเพิกถอนไม่ได้ The Man in the Iron Mask (1998)
No state can deprive any person of life liberty or property without due process of law.ซึ่งเขียนไว้ว่า "รัฐย่อมไม่อาจเพิกถอนสิทธิของบุคคลใดจากชีวิต "อิสรภาพหรือทรัพย์สินโดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม" The Corporation (2003)
Oh you cant deprive a person of life liberty or property."ในเมื่อท่านไม่สามารถเพิกถอนสิทธิของบุคคลใด ๆ "จากชีวิต อิสรภาพหรือทรัพย์สิน The Corporation (2003)
And to everyone's surprise by a three to two decision they overrode the patent office.และการตัดสินสร้างความประหลาดใจแก่ทุกคน ด้วยมติ 3-2 ศาลเพิกถอนคำตัดสินของสำนักงานสิทธิบัตร The Corporation (2003)
They're not graven in stone.บรรษัทไม่ใช่สิ่งที่จารึกไว้ในหลักศิลา มันสามารถเพิกถอนได้ The Corporation (2003)
And in fact most states have laws which require that they be dismantled.ที่ระบุว่าสามารถเพิกถอนบรรษัทได้ The Corporation (2003)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ The Corporation (2003)
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป The Corporation (2003)
I'll get disbarred and jailed.ผมจะถูกเพิกถอนสิทธิในการเป็นทนายความ และติดคุก Out of the Past (2007)
Her clearances were also revoked when CTU was decommissioned.สิทธิ์ของเธอถูกเพิกถอน หลังจาก CTU ถูกยุบ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I'm the Special Agent in charge of this operation, and I am revoking these warrants immediately.ผมเป็นเจ้านี่พิเศษ ที่ดูแลปฏิบัติการนี้ และผมขอเพิกถอนหมายจับนั่นเดี๋ยวนี้ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul   FR: abroger ; révoquer ; annuler
เพิกถอนกฎหมาย[v. exp.] (phoēkthøn kotmāi) EN: repeal a law   FR: annuler une loi
เพิกถอนข้อตกลง[v. exp.] (phoēkthøn khøtoklong) EN: cancel an agreement ; annul an agreement   
เพิกถอนพินัยกรรม[v. exp.] (phoēkthøn phinaikam) EN: revoke a will   
เพิกถอนมติ[v. exp.] (phoēkthøn mati) EN: revoke a decision   
เพิกถอนสัญญา[v. exp.] (phoēkthøn sanyā) EN: cancel a contract ; anul a contract ; cancel an agreement   FR: annuler un contrat
เพิกถอนไม่ได้[adj.] (phoēkthøn mai dāi ) EN: irrevocable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrogate[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. abolish
countermand[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. cancel, revoke, annul
deprive of[PHRV] ทำให้สูญเสีย, See also: เพิกถอน (สิทธิ), ทำให้ไม่ได้รับ
disbar from[PHRV] เพิกถอนจากการเป็นทนาย, See also: ถอนสิทธิของการเป็นทนาย, Syn. debar from
foreclose on[PHRV] เพิกถอนสิทธิครอบครอง
disinherit[VT] เพิกถอนสิทธิ
quash[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน (การตัดสินใจ)
recall[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. cancel, withdraw
repeal[VT] ยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง), See also: เพิกถอน, Syn. abrogate, revoke
rescind[VT] เพิกถอน (สัญญา, กฎหมาย), See also: ยกเลิก, Syn. abrogate, repeal, void, Ant. support, uphold

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
defeasance(ดิฟี'ซันซฺ) n. การยกเลิก. การทำให้โมฆะ. การเพิกถอน,ภาวะที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
defeasible(ดิฟี'ซิเบิล) adj. ซึ่งยกเลิกได้,ซึ่งเพิกถอนได้
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
disbar(ดิสบาร์') vt. ขับออกจากวงการทนายความ,เพิกถอนสิทธิในการเป็นทนายความ
disentail(ดิสเอนเทล') vt. ทำให้อิสระ,ทำให้หลุดพ้น,เพิกถอนสิทธิ์., See also: disentailment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
abrogation(n) การเพิกถอน,การยกเลิก
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
privation(n) ความไม่มี,การถอน,การถอด,การเพิกถอน
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์
proscription(n) การเนรเทศ,การไล่ออก,การห้าม,การเพิกถอนสิทธิ์
quash(vt) ยกเลิก,เพิกถอน,ปราบ,ล้มล้าง,กลับคำ
rescind(vt) เพิกถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ล้มล้าง,ฆ่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
破棄[はき, haki] เพิกถอน, ตัดทิ้ง, ให้เป็นโมฆะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top