ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพา-, *เพา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพา(adj) pretty, See also: handsome, beautiful, Syn. งาม, พริ้งเพรา
เพา(v) culture, See also: grow, Example: จุลินทรีย์บางชนิดใช้ในการผลิตอาหารที่เกิดจากการหมัก คือเพาะจุลินทรีย์ให้ผลิตอาหารตามที่ต้องการ, Thai Definition: ทำให้เกิด
เพา(v) cultivate, See also: plant, grow, Example: ถ้าเรานำเมล็ดไปเพาะในดินหรือในที่เหมาะสม ก็เกิดเป็นพืชตามพันธุ์นั้นๆ, Thai Definition: ทำให้งอก
เพาะชำ(v) plant, See also: sow, cultivate, Example: เขาเพาะชำพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ในขวดทรงกระบอกสูง, Thai Definition: บำรุงและเลี้ยงต้นอ่อนเพื่อนำไปปลูก, เพาะและชำต้นไม้
เพาพะงา(adj) beautiful, Syn. งาม, พริ้งเพรา, สวยงาม
เพาะปลูก(v) cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai Definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป
เพาะเชื้อ(v) culture, See also: culture germs, sow, propagate, Example: โรงพยาบาลทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเพาะเชื้อเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้, Thai Definition: สร้างหรือทำให้เชื้อเกิดมีขึ้นมา
เพาะเลี้ยง(v) grow (plants), See also: raise, cultivate, rear, Example: ชาวสวนรู้จักการทาบกิ่งต่อตาและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากที่เห็นกันโดยทั่วไป, Thai Definition: ทำการเพาะพันธุ์และคอยเลี้ยงให้โต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(v) raise aquatic animals, See also: keep aquatic animals, germinate aquatic animals, Example: ลุงดำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก, Thai Definition: ทำให้สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตขึ้นหรือเติบโตขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพาว. งาม.
เพาพะงาว. งาม.
เพาพาลน. หนุ่มสาวผู้งาม.
เพาพาลว. งามและกำลังรุ่น.
เพาก. ทำให้งอก, ทำให้เกิด, เช่น เพาะถั่วงอก, โดยปริยายหมายถึง อาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เพาะนิสัย.
เพาะกายก. บริหารร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงโดยวิธียกน้ำหนักเป็นต้น.
เพาะชำน. การเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เป็นเมล็ดจนโตถึงระยะพอที่จะนำไปปลูกที่อื่นได้, การเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่ตัดกิ่งไปปักในดินที่ชุ่มน้ำจนกระทั่งรากงอกและแตกใบแล้วนำไปปลูกที่อื่นได้.
เพาะปลูกน. กรรมวิธีในการปลูกและเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เพาะเมล็ด หรือนำต้นที่โตแล้ว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น เช่น หัว กิ่ง ใบ ไปปลูกแล้วบำรุงให้เจริญเติบโต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PowerPCเพาเวอร์พีซี [คอมพิวเตอร์]
Paulowniaเพาโลว์เนีย [TU Subject Heading]
PowerBuilderเพาเวอร์บิวเดอร์ [TU Subject Heading]
PowerMapเพาเวอร์แม็บ [TU Subject Heading]
Cultivatedเพาะปลูก [การแพทย์]
Culture Technique, Filter Paperเพาะเลี้ยงบนกระดาษกรอง [การแพทย์]
power setเพาเวอร์เซต, เพาเวอร์เซตของเซต A คือเซตของสับเซตทั้งหมดของเซต A [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Medium, Selectiveเพาะเลี้ยงแบบคัดเลือก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพา[phǿ] (v) EN: grow ; plant ; cultivate  FR: planter ; faire pousser ; cultiver
เพา[phǿ] (v) EN: breed  FR: élever
เพาะปลูก[phǿplūk] (v) EN: cultivate ; plant ; grow  FR: cultiver

English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพา
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), See also: green bean, Syn. mungbean
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aquaculture(n) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
cultivate(vt) เพาะปลูก, Syn. plant, grow, farm
farm(vt) ทำนา, See also: เพาะปลูก, ทำกสิกรรม, เก็บเกี่ยวพืชผล, Syn. cultivate, garden, plow
get in(phrv) ปลูก, See also: เพาะปลูก
grow(vt) ปลูก, See also: เพาะ, เลี้ยง, Syn. plant, nurture, nurse, Ant. harm, impede
inseminate(vt) ผสมเทียม, See also: เพาะเชื้อ, Syn. fertilize, impregnate
instill(vt) ปลูกฝัง, See also: เพาะ
lay by(phrv) เพาะปลูกพืชผล, Syn. lay aside
plant(vt) เพาะปลูก, See also: ปลูก, เพาะเลี้ยง, Syn. cultivate, develop
plant in(phrv) ปลูกใน, See also: เพาะใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
antacid(แอนแทส' ซิด) n. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร. -adj. ซึ่งลดกรดในกระเพาะอาหาร
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
belly(n) ท้อง,พุง,กระเพา
bladder(n) กระเพาะปัสสาวะ
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeder(n) ผู้เพาะ,ผู้ผสมพันธุ์,ผู้เลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
callisthenics(n) การบริหารกาย,การเพาะกาย
craw(n) อาหารสัตว์,กระเพาะอาหารสัตว์
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mowing tobacco seedling(n) เพาะปลูกกล้ายาสูบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
培う[つちかう, tsuchikau] TH: เพาะปลูก  EN: to cultivate

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top