ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เท้า

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เท้า-, *เท้า*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระโปรงยาวกรอมเท้า(n) a floor-length skirt, a skirt that's long enough to cover the feet

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท้า(v) lean on, See also: prop oneself on, rest on, Syn. ยัน, Example: เขาเท้าโต๊ะก่อนจะล้มลงไป
เท้า(n) foot, Syn. ตีน, บาทา, Example: ท่อนไม้โครมลงมาบนเท้าของฉัน, Thai Definition: อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้าลงไป สำหรับยืนหรือเดินเป็นต้น
เท้า(v) refer, See also: allude, mention, cite, speak of, Syn. เท้าความ, อ้างถึง, Example: เขาเท้าความไปถึงชีวิตของเขาเมื่อยังเป็นเด็ก
เท้า(v) allude, See also: mention, refer, bring up, speak of, cite, Syn. อ้างถึง, เท้าความ, Example: กว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ต้องเท้าความกันนาน
เท้า(v) lean on, See also: rest on, prop up, Syn. ยัน, Example: เขาเดินตรงไปที่โต๊ะสิบเวรสิบเวรแล้วเท้าคาง, Thai Definition: ใช้มือและส่วนแขนยันไว้
เท้าไฟ(adj) be adept in dancing, See also: good at dancing, fleet of foot
เท้าคาง(v) prop up, See also: support the chin, hence to rest the chin on the hand, Thai Definition: เอามือยันคาง
ท้าวคาง(v) rest one's chin on one's hands, Thai Definition: นั่งเอามือยันไว้กับคาง
เท้าคู้(n) bending leg of the table, Thai Definition: เรียกขาโต๊ะหรือตู้ที่ตอนปลายคู้หรืองอเข้า
ท้าวเอว(adv) akimbo, See also: (with) arms akimbo, Syn. เท้าสะเอว, Thai Definition: เอามือค้ำยันไว้ที่เอว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เท้าน. ตีน (ใช้ในความสุภาพ), เรียกขาโต๊ะหรือขาตู้.
เท้าก. ยัน เช่น ยืนเอามือเท้าโต๊ะ เอามือเท้าเอว
เท้าอ้างถึง เช่น เท้าความ.
เท่า ๑ว. เสมอกัน เช่น สูงเท่ากัน
เท่า ๑ถึง เช่น ตราบเท่า
เท่า ๑ทัน เช่น รู้เท่า
เท่า ๑แค่, เพียง, เช่น สูงเท่าใด เก่งเท่าไหน ตัวเท่านี้.
เท่า ๑น. จำนวนที่เพิ่มขึ้นตามส่วนของจำนวนเดิม เช่น ๓ เท่า คือจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็น ๓ ส่วนของจำนวนเดิม.
เท่า ๒น. เถ้า.
เท่ากับน. ชื่อเครื่องหมายรูปดังนี้ = หมายความว่า มีค่าเสมอกัน. สัน. คือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pedi-เท้า [มีความหมายเหมือนกับ pedo- ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pod(o)-เท้า, บาทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pod(o)-เท้า, บาทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
landing gear; landing legเท้าคำยัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, foot; presentation, footlingเท้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, footling; presentation, footเท้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foot presentation; presentation, footlingเท้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
footling presentation; presentation, footเท้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubfoot; talipesเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes; clubfootเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clubfootเท้าปุก [TU Subject Heading]
Footเท้า [TU Subject Heading]
Apodia, Bilateralเท้าหายไปทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Apodia, Unilateralเท้าหายไปเพียงข้างเดียว [การแพทย์]
Clubfootเท้าบิด,เท้าปุก,เท้าแป [การแพทย์]
Clubfoot, Positionalเท้าปุก,เท้าปุกจากท่าที่อยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Flatfootเท้าแบน [การแพทย์]
Flatfoot, Rigidเท้าแบนชนิดตึงแข็ง [การแพทย์]
Footเท้า [การแพทย์]
Foot Deformities, Acquiredเท้าผิดรูปหลังกำเนิด,เท้าผิดรูป [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท่า[thao] (n) EN: -fold ; times  FR: fois [f]
เท่า[thao] (v) EN: be equal ; be equivalent ; correspond to  FR: égaler ; être égal à
เท้า[thāo] (n) EN: foot  FR: pied [m]
เท้า[thāo] (v) EN: lean on ; prop oneself on ; refer  FR: s'appuyer
เท่า ๆ กัน[thao-thao kan] (adv) EN: as same as
เท่ากัน[thaokan] (adj) EN: equal  FR: égal ; identique ; pareil ; équivalent ; similaire
เท่ากัน[thaokan] (x) FR: aussi ; autant ; même
เท่ากับ[tao kap] (x) EN: equals ; =  FR: égale ; =
เท่ากับ[tao kap] (v) EN: be equal to ; be comparable ; be equivalent  FR: égaler ; équivaloir (à)
เท่ากับ[thaokap] (v) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable  FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:
bracket(n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน
Athlete's footโรคน้ำกัดเท้า, ฮ่องกงฟุต, Syn. Tinea pedis
flipflop(n) รองเท้าแตะ, รองเท้าหูหนีบ, รองเท้าหูคีบ เช่น This summer's must-have fashion accessory is the topless flipflop - a sandal with no straps and no apparent way of staying on your foot., Syn. flip-flop
reflexology(n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.
club foot(n) เท้าแป, อาการเท้าแป เช่น Physiotherapy treatment helps club feet., Helping children with clubfeet., See also: club feet, clubfeet

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
akimbo(adv) เท้าสะเอว
barefoot(adj) เท้าเปล่า, See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า, Syn. shoeless
barefoot(adv) เท้าเปล่า, See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า
barefooted(adj) เท้าเปล่า, See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า, Syn. shoeless
barefooted(adv) เท้าเปล่า, See also: ตีนเปล่า, ไม่ใส่รองเท้า
feet(n) เท้า, See also: ตีน
foot(n) เท้า, See also: ตีน, บาทา
foreleg(n) เท้าหน้า (ของสัตว์ 4 เท้า), See also: ขาหน้า
hoof(n) กีบ, See also: เท้าสัตว์
pedi(prf) เท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
adactylous(อะแดค' ทิลัส) adj. ไร้นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
afoot(อะฟุท') adv.,adj. เดินเท้าเปล่า, ดำเนินการ, เคลื่อนไหว, Syn. on foot, walking

English-Thai: Nontri Dictionary
afoot(adv) เดินด้วยเท้า,เดินเท้าเปล่า
ankle(n) ข้อเท้า
anklet(n) กำไลข้อเท้า
arm(n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
barefoot(adv) เท้าเปล่า
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
biped(n) สัตว์สองเท้า
boot(n) รองเท้าบูท,ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
裸足[はだし, hadashi] (adj, adv) เท้าเปล่า,ไม่ใส่รองเท้า, See also: S. shoeless

German-Thai: Longdo Dictionary
Sessel(n) |der, pl. Sessel| เก้าอี้นวม, เก้าอี้มีที่เท้าแขน
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา
treten(vi) |tritt, trat, hat/ist getreten| ก้าวเท้าไป(เล็กน้อยไม่กี่ก้าว)เช่น Sie ist zur Seite getreten. เธอก้าวหรือเขยิบไปข้างๆ
treten(vt) |tritt, trat, hat/ist getreten| เหยียบ, ชนสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยเท้า เช่น Das Kind hat mir auf dem Fuß getreten.
eintreten(vt) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| กระทืบ, กระแทกทำลายด้วยเท้า เช่น Die Diebe haben die Haustür eingetreten.
Pantoffel(n) |der, pl. Pantoffeln| รองเท้าแตะที่ไว้ใส่ในบ้าน
Knöchel(n) |der, pl. Knöchel| ข้อเท้า
entsprechend(adj) ที่เข้ากันได้, ที่สัมพัทธ์กัน เช่น Ich möchte eine entsprechende Hose zu diesen Schuhen kaufen. ฉันอยากซื้อกางเกงหนึ่งตัวที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้, Syn. passend
Stiefel(n) |der, pl. Stiefel| รองเท้าบูท

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, Syn. attaquer, commettre une agression sur
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า, Syn. aller à pied

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top