ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เที่ยงตรง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เที่ยงตรง-, *เที่ยงตรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เที่ยงตรง(v) be accurate, See also: exact, correct, be certain, Syn. ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง
เที่ยงตรง(adj) honest, See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate, Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เที่ยงตรงน. เวลา ๑๒.๐๐ น.
เที่ยงตรงว. ตั้งตรงไม่เอนเอียง, ยุติธรรม.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยงตรง[thīeng trong] (x) EN: at noon ; noon ; 12 p.m.  FR: midi pile ; 12 heures précises
เที่ยงตรง[thīengtrong] (adj) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright  FR: exact ; juste

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurate(adj) ระมัดระวัง, See also: เที่ยงตรง
equitable(adj) ยุติธรรม, See also: เที่ยงตรง, ถูกต้อง, Syn. fair, impartial, just
fair-minded(adj) เที่ยงตรง, See also: ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, Syn. unbiased, unprejudiced
keep good time(idm) ตรงเวลา, See also: เที่ยงตรง
nice(adj) แน่นอน, See also: เที่ยงตรง
strict(adj) แน่นอน, See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ, Syn. exact, accurate, precise
true(adv) แน่นอน, See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
chronographn. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก., See also: chronographer n. ดูchronograph -chronographic adj. ดูchronograph
chronometer(คระนอม'มิเทอะ) n. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก, See also: chronometric, chronometrical adj.
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา,เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
high noonเวลาเที่ยงตรง,จุดสุดยอด
precise(พรีไซซฺ') adj. แม่นยำ,แน่นอน,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,พอดี,ชัดถ้อยชัดคำ,พิถีพิถัน,เฉียบขาด,ละเอียด., See also: precisely adv. preciseness n.
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
unerring(อันเอีย'ริง) adj. ไม่ผิดพลาด,ไม่คลาดเคลื่อน,แม่นยำ,เที่ยงตรง,ยึดมั่น
upright(อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical, upstanding

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
HIGH high noon(n) เที่ยงตรง
just(adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
precise(adj) เที่ยงตรง,แน่นอน,ถูกต้อง,แม่นยำ,ละเอียด
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่นอน,อย่างละเอียด

German-Thai: Longdo Dictionary
ungenau(adj, adv) ไม่เที่ยงตรง, ไม่แน่นอน
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. die Eichung
Genauigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเที่ยงตรง เช่น Genauigkeit der Messwerte ความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้, Syn. Präzision

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top