ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจตนา

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจตนา-, *เจตนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนา(v) intend, See also: aim, mean, propose, object to, Syn. ตั้งใจ, มุ่งหมาย, จงใจ, Example: ในชีวิตนี้ข้าพเจ้าไม่เคยมีเจตนาจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือขุ่นเคืองใจเลย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เจตนารมณ์(n) intention, See also: aim, purpose, Syn. ความมุ่งหมาย, เจตนา, ความตั้งใจ, จุดหมาย, เป้าหมาย, Example: การปกครองในระบอบประชาธิปไตยการทำงานของรัฐจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ประชาชน
เจตนาบริสุทธิ์(n) honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
เจตนาไม่บริสุทธิ์(n) bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจตนา(เจดตะนา) ก. ตั้งใจ, จงใจ, มุ่งหมาย.
เจตนา(เจดตะนา) น. ความตั้งใจ, ความจงใจ, ความมุ่งหมาย.
เจตนารมณ์น. ความมุ่งหมาย.
โฉบเจตนาไปที่ใดที่หนึ่ง เช่น โฉบไปหน้าโรงเรียน.
ปริยายเจตนากระทำที่มิได้แสดงออกอย่างชัดแจ้งแต่อนุมานได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
animus (L.)เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intentionเจตนา, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premeditated designเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intent, criminalเจตนาทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal intentเจตนาทางอาญา [ดู mens rea] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hidden intentionเจตนาที่ซ่อนอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
animus et factum (L.)เจตนาประกอบกับการกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spiritเจตนารมณ์, ความมุ่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, spirit ofเจตนารมณ์ของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spirit of lawเจตนารมณ์ของกฎหมาย [ดู intendment of law และ legislative intent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criminal intentเจตนาทางอาญา [TU Subject Heading]
Declaration of intentionเจตนา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Intentionเจตนา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตนา[jēttanā] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective  FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนา[jēttanā] (v) EN: intend ; manifest intention ; mean to
เจตนาดี[jēttanā dī] (n, exp) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention  FR: bonnes intentions [fpl]
เจตนาทางอาญา[jēttanā thāng āyā] (n, exp) EN: criminal intent
เจตนาทุจริต[jēttanā thutjarit] (n, exp) EN: bad faith
เจตนารมณ์[jēttanārom] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit  FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
เจตนารมณ์[jēttanārom] (v) EN: intend ; manifest intention
เจตนารมณ์ของกฎหมาย[jēttanārom khøng kotmāi] (n, exp) EN: spirit of the law  FR: esprit de la loi [m]
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ[jēttanārom ratthathammanūn] (n, exp) EN: spirit of the constitution  FR: esprit de la constitution [m]
เจตนาร้าย[jēttanā rāi] (n, exp) EN: evil intentions ; ill-will  FR: mauvaises intentions [fpl] ; intention malveillante [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim(vi) ตั้งใจ, See also: เจตนา, วางแผน, Syn. propose, strive, endeavor
carve up(phrv) เจตนาทำร้าย (คำสแลง), See also: ตั้งใจทำให้บาดเจ็บ, Syn. cut up, slit up
intent(n) เจตนา (คำทางการ), See also: ความตั้งใจ, จุดประสงค์, Syn. aim, intention, purpose
mean by(phrv) เจตนา, See also: มุ่งหมาย, ตั้งใจด้วย, ทำให้เกิดด้วย
mean well(phrv) เจตนาดี (แต่มักไม่เป็นไปตามนั้น)
malignancy(n) การปองร้าย, See also: เจตนาร้าย, การประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย
spirit(n) เจตนา, See also: ความมุ่งมั่น, Syn. enthusiasm, will
spite(n) เจตนาร้าย, See also: ประสงค์ร้าย, Syn. malice, malevolence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible, aware
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought, Ant. haste
despiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาร้าย, Syn. malicious
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float, mound, wander
enmity(เอน'มิที) n. ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียด,ความมีเจตนาเป็นอริ
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary, antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม, การทำสงคราม, Syn. enmity, animosity

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
design(vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
intend(vi, vt) ตั้งใจ,มุ่งหมาย,เจตนา,ปรารถนา
intent(vt) ตั้งใจ,เจตนา,มุ่งมั่น,จดจ่อ,ขะมักเขม้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] TH: เจตนาร้าย  EN: ill-will
本意[ほんい, hon'i] TH: เจตนาที่แท้จริง  EN: one's real intent

German-Thai: Longdo Dictionary
absichtlich(adj, adv) โดยเจตนา, Syn. mit Absicht

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top