ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เค้าโครง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เค้าโครง-, *เค้าโครง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เค้าโครง(n) outline, See also: summary, draft, synopsis, plan, Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, Example: นักเรียนควรจะเขียนเค้าโครงก่อนแล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดของเรื่อง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: โครงเรื่องย่อๆ
เค้าโครง(n) structure, See also: construction, Syn. โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
เค้าโครงเรื่อง(n) plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เค้าโครงน. โครงเรื่องย่อ ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial profileเค้าโครงอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้าโครง[khaokhrōng] (n) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan  FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
เค้าโครง[khaokhrōng] (n) EN: structure
เค้าโครงความคิด[khaokhrōng khwāmkhit] (n, exp) EN: concept idea
เค้าโครงเรื่อง[khaokhrōng reūang] (n, exp) EN: plot

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plot(n) เค้าโครงเรื่อง, See also: โครงเรื่อง, Syn. outline, story
silhouette(n) โครงร่าง, See also: เค้าโครง, Syn. profile, outline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delineate(ดิลิน'นีเอท) vt. วาดโครงร่าง,วาดเค้าโครง,วาดเป็นลายเส้น,พรรณนา,วิเคราะห์, See also: delineable adj. ดูdelineate
edgy(เอด'จี) adj. คม,เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย,กังวล, See also: edgily adv. ดูedgy edginess n. ดูedgy
figurationn. การทำเป็นรูปเป็นร่าง,รูปร่าง,เค้าโครง,การอุปมาอุปไมย
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames
lineation(ลินนิเอ'เชิน) n. การลากเส้น,การขีดเส้น,การแบ่งออกเป็นเส้น ๆ ,การใช้เส้นแสดง,เค้าโครง, กลุ่มของเส้น
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n., pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch, plan, draw
rudiment(รู'ดะเมินทฺ) n. มูลฐาน,ชั้นต้น,พื้นฐาน,รูปแบบแรกเริ่ม,อวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ์,เค้าโครง, See also: rudimenttary adj. rudimentariness n., Syn. elements, first principles
silhouette(ซิลอูเอท') n. ภาพคนตัวดำพื้นขาว,ภาพเงา,ร่าง,โครงร่างสีดำ,เค้าโครง vt. ทำให้ปรากฎภาพคนตัวดำพื้นดาว,วาดภาพโครงร่างสีดำ
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal, implication, lead

English-Thai: Nontri Dictionary
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
rudiment(n) พื้นฐาน,มูลฐาน,ความรู้เบื้องต้น,เค้าโครง
silhouette(n) ภาพเงา,เค้าโครง,โครงร่าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
概要[がいよう, gaiyou] TH: เค้าโครง

German-Thai: Longdo Dictionary
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top