ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องมือ

   
105 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องมือ-, *เครื่องมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องไม้เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือมหัศจรรย์ที่แก้ปัญญาได้ทุกรูปแบบ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ
เครื่องมือวัด[N] measuring instrument, See also: measuring tools, Example: ผู้ที่ทำงานด้านฮาร์ดแวร์ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าในการตรวจสอบสถาภาพของคอมพิวเตอร์, Count unit: ชิ้น, อัน
เครื่องมือแพทย์[N] medical device, See also: medical instruments, Syn. เครื่องมือทางการแพทย์
เครื่องมือผ่าตัด[N] instruments for surgery
เครื่องมือสื่อสาร[N] communication tool, Syn. อุปกรณ์การสื่อสาร, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เครื่องมือสื่อสาร โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการจัดการศึกษา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[N] laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องมือน. สิ่งของสำหรับใช้ในการประดิษฐ์ สร้าง หรือทำ, โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ เช่น อย่าตกเป็นเครื่องมือของโจรผู้ร้าย, ส่วนเครื่องมือที่มีคม ราชาศัพท์ว่า พระแสง เช่น พระแสงสิ่ว พระแสงกบ พระแสงเลื่อย.
กงพัด ๑เครื่องมือชนิดหนึ่งเป็นไม้ยาวประมาณ ๕๐ เซนติเมตร เจาะรูหัวท้าย ใส่ไม้ขวาง สำหรับพัดด้าย.
ควงเครื่องมือสำหรับอัดใบลานเป็นต้นให้แน่น
ค้อน ๑เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้ในการจับปลา.
ตะกร้อเครื่องมือสอยผลไม้ ทำด้วยไม้ หวาย หรือไม้ไผ่เป็นซี่ รูปรีคล้ายกาบปลี ตรงปากมีฟันสำหรับสอย นำมาต่อกับด้ามไม้ไผ่
ทวน ๑เครื่องมือช่างทองทำด้วยไม้ ปลายข้างหนึ่งติดชันสำหรับยึดรูปพรรณ อีกข้างหนึ่งสำหรับยึดกับฐานที่ทำไว้โดยเฉพาะ เพื่อนั่งสลักได้สะดวก
ทวน ๑เครื่องมือช่างเจียระไนทำด้วยไม้ ปลายข้างหนึ่งติดครั่งสำหรับยึดอัญมณี อีกข้างหนึ่งเป็นด้ามสำหรับถือเพื่อนำไปเจียบนแท่นเจียให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการ
บั้งเครื่องมือสำหรับถูไม้ คล้ายบุ้ง แต่มีฟันเป็นแถว ๆ, สิ่งที่เป็นแถบ ๆ อย่างเครื่องหมายยศทหารหรือตำรวจชั้นประทวนเป็นต้น
ไม้ค้อนเครื่องมือโลหะรูปร่างคล้ายตะลุมพุก แต่เล็กกว่ามาก สำหรับตีทองคำให้เป็นแผ่นทองคำเปลว, เครื่องมือทำด้วยไม้รูปร่างคล้ายตะลุมพุก สำหรับเคาะกระดาษสาเป็นต้นให้เป็นแผ่นเพื่อใช้เป็นใบซับทองคำเปลว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
machine toolเครื่องมือกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
scarifier; scarificatorเครื่องมือขูดขีดผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarificator; scarifierเครื่องมือขูดขีดผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
development toolเครื่องมือช่วยการพัฒนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
periodontal probe; probe, periodontalเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
probe, periodontal; periodontal probeเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stud extractorเครื่องมือถอนสลักขาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
burnisherเครื่องมือถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiodilatorเครื่องมือถ่างปากกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equilibratorเครื่องมือทำให้สมดุล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Running Toolsเครื่องมือที่ใช้หย่อนและติดตั้งอุปกรณ์ในหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Toolเครื่องมือ [การจัดการความรู้]
Whole body counterเครื่องวัดรังสีทั่วร่างกาย, เครื่องมือที่ใช้วัดรังสีภายในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ เครื่องมือนี้ใช้เครื่องกำบังที่หนา เพื่อกำบังรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ [นิวเคลียร์]
Machine toolเครื่องมือกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering instrumentเครื่องมือทางวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
toolเครื่องมือ
มักจะหมายถึงซอฟแวร์ หรือโปรแกรมอื่น หรือช่วยให้โปรแกรมอื่นทำงานสะดวกขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Assistive Technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก, เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการหรือผู้สูงวัย หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ [Assistive Technology]
Woodworking tools เครื่องมืองานไม้ [TU Subject Heading]
Wood-cutting tools เครื่องมือตัดไม้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your tools are broken.เขาเสียเครื่องมือของคุณทั้งหมด Help! (1965)
Turn us right.เครื่องมือสำรวจยิงที่เหมาะสม Help! (1965)
Mines!เครื่องมือย้อนกลับ! How I Won the War (1967)
- Where are your instruments?ในกรณีที่คือเครื่องมือของคุณ? Yellow Submarine (1968)
We'll get other instruments, Lord Mayor.เราจะได้รับเครื่องมืออื่น ๆ นายกเทศมนตรี Yellow Submarine (1968)
We've made it. - Instruments at the ready.เครื่องมือที่พร้อม Yellow Submarine (1968)
Your head's bleeding. First aid there.หัวคุณมีเลือดออก เครื่องมือปฐมพยาบาลอยู่นั่น Jaws (1975)
You'd think he'd never seen a man's toolคุณ'ควรจะคิดว่าเขา'ควรจะไม่เคย seen a เครื่องมือของผู้ชาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
If, for some reason or other, it's resisting our instruments... then we must make a closer inspection.ถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออื่น ๆ มันจะถูกต่อต้านเครื่องมือของ เรา แล้วเราต้องทำการตรวจสอบ ใกล้ชิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
We fire the engines at the wrong time, we go off the wrong direction and we don't have the fuel to make a correction.วงโคจรในวันพรุ่งนี้ เรายิง เครื่องมือเหล่านั้น ที่ผิดเวลาเราออกไปในทางที่ผิด ทิศทางที่เราไม่ได้มีเชื้อเพลิง เพียงพอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
This electrical marvel will make it possible for you to sleep again.เครื่องมือไฟฟ้านี้จะทำให้หนูนอนหลับได้อีกครั้ง Return to Oz (1985)
Now we have the means to control these excess currents.ตอนนี้เรามีเครื่องมือสำหรับควบคุมกระแสที่มากเกินนี้แล้ว Return to Oz (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
เครื่องมือกระจุกกระจิก[n. exp.] (khreūangmeū krajuk-krajik) EN: gadget   FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
เครื่องมือช่างไม้[n. exp.] (khreūangmeū chang māi) EN: carpenter's tool   FR: outil de menuisier [m]
เครื่องมือผ่าตัด[n. exp.] (khreūangmeū phātat) EN: instruments for surgery   FR: instrument de chirurgie [m]
เครื่องมือวัด[n. exp.] (khreūangmeū wat) EN: measuring instrument ; measuring tools   FR: appareil de mesure [m]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khreūangmeū witthayāsāt) EN: laboratory instruments   FR: appareil scientifique [m]
เครื่องมือสื่อสาร[n. exp.] (khreūangmeū seūsān) EN: communication tool   FR: appareil de communication [m]
เครื่องมือแพทย์[n. exp.] (khreūangmeū phaēt) EN: medical device; medical instruments   FR: appareil médical [m]
เครื่องมือแสง[n. exp.] (khreūangmeū saēng) EN: optical instrument   FR: instrument d'optique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
means(n ) วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ, S. agency,instrument,method,course of action,
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerator[N] เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
aerometer[N] เครื่องมือวัดน้ำหนักหรือความเข้มข้นของอากาศหรือก๊าซ
altimeter[N] เครื่องมือวัดความสูง
ammeter[N] เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์
apparatus[N] เครื่องมือ, See also: อุปกรณ์, เครื่องช่วย, Syn. appliance, equipment
caliper[N] เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ, Syn. calliper
calliper[N] เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ, Syn. caliper
calorimeter[N] เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการต่างๆ
clamp[N] เครื่องมือที่ทำให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน, Syn. fastener, fastening
cleaver[N] เครื่องมือที่ใช้ในการตัดขนาดใหญ่, Syn. butcher's knife, chopper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
aerator(แอ' ราเทอะ) n. เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ , เครื่องอัดลม
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
airbrake(แอร์' เบรค) n. ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่, เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
CAT'S-cat's-paw(n) คนที่ถูกหลอกใช้,ลูกมือ,เครื่องมือ
catspaw(n) คนที่ถูกหลอกใช้,ลูกมือ,เครื่องมือ
cleaver(n) มีด,บังตอ,ขวาน,เครื่องมือผ่า
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
fittings(n) เครื่องประดับ,เครื่องติดตั้ง,อุปกรณ์,เครื่องมือ
gear(n) เกียร์รถ,เครื่องเทียมม้า,เครื่องมือ,เฟือง,เสื้อเกราะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
densitometer (n ) เครื่องมือวัดแสง และความเข้มแสง ใช้ใน Fuel supply system
logging steps (n) เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้สำหรับนับจำนวนก้าวที่เดิน หรือวัดปริมาณแคลลอรี่ที่ใช้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เป็น pedometer(เครื่องวัดจำนวนก้าว) สำหรับลดน้ำหนัก และมีวิทยุในตัว หรือมีไฟฉายในตัว เป็นต้น
Oximetryเครื่องมือสำหรับการวัดระดับของความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
道具[どうぐ, dougu] (n) เครื่องมือ, อุปกรณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
器具[きぐ, kigu] (n ) เครื่องมือ, เครื่องใช้, เครื่องใช้ภายในบ้าน

German-Thai: Longdo Dictionary
Mittel(n) |das, pl. Mittel| วิธีการ, เครื่องมือ
aber(Konj.) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch
in Betrieb nehmen(phrase) เริ่มใช้ เปิดเครื่อง(อุปกรณ์ เครื่องมือ)
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. die Eichung,
Strommesser(n) |der, pl. Strommesser| เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, See also: S. Amperometer,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง(เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคนิค) เช่น das Signal stellen ตั้งสัญญาณให้ถูก
verwenden(vt) |verwandte/verwendete, hat verwendet| ใช้ (เป็นคำที่เพราะกว่า benutzen) เช่น Das Gerät darfst du immer verwenden. เธอสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เสมอนะ, See also: S. benutzen,
befolgen(vt) |befolgte, hat befolgt, etw.(A)| ทำตามที่ถูกบอกหรือสั่ง, ทำตามกฎหมาย เช่น Bitte befolgen Sie die Bedienungsvorschrift für dieses Gerät! กรุณาทำตามคำแนะนำการใช้สำหรับเครื่องมือชิ้นนี้
Werkzeug(n) |das, pl. Werkzeuge| เครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top