ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ี-, *ี*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
CA (ซเอ) (n ) ใช้เป็นคำย่อเวลาเรียก โรคมะเร็ง (มาจากคำว่า cancer) อาจตามด้วยอวัยวะที่เกิดโรค เช่น CA liver (พูดว่า ซีเอ ลิเว่อ) หมายถึง มะเร็งตับ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
*มน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana ] slang colloqial pl sg meen,mean,maen I มีน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรยงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
Catm[แคท-มัน-นี่] (adv ) ขอพรจากพระ9ข้อ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi jargon ) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cushty[คัช ตี้] (Interjection ) cushty [ˈkʊʃtɪ] interj Brit informal an exclamation of pleasure, agreement, approval, etc.

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น
ER (ออาร์) (n ) ห้องฉุกเฉิน มาจากคำว่า ​emergency room

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปล The Expendables (2010)
THIS DRAMA IS FICTIONAL.(ภาพยนตร์ชุดน้เป็นเรื่องแต่ง) Emotions (2017)
MY LADIES BY SHIN MICHIMA(เหล่าสุภาพสตรของผม โดย มิชิมะ ชิน) Emotions (2017)
In the novels that I write, nobody dies.ในนิยายท่ผมเป็นคนเขยน ไม่มใครต้องตาย Emotions (2017)
DRIFTING EMOTIONS BY SHIN MICHIMA THIS YEAR'S NUMBER ONE BEST SELLER(อารมณ์ท่เลื่อนลอย โดย มิชิมะ ชิน นิยายขายดอันดับหนึ่งประจำป้) Emotions (2017)
Are you sure you want to donate this much?แน่ใจนะครับว่าจะบริจาคมากขนาดน้ Emotions (2017)
This will be a book that opens wide a new frontier in literature.มันจะเป็น หนังสือท่เปิดประตูสู่ดินแดนใหม่ ให้วงการวรรณกรรมครับ Emotions (2017)
Yes.แล้วครับ Emotions (2017)
Have you decided on the theme for your next book?ไม่ทราบว่ามแนวสำหรับ หนังสือเล่มใหม่หรือยังครับ Emotions (2017)
Congratulations on getting over 20 percent viewership.ยินดด้วยนะครับ กับความนิยมกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ Emotions (2017)
Yes, you did.ค่ะ คุณพยายามดมาก Emotions (2017)
Filming has finally ended.ถ่ายเสร็จสักท Emotions (2017)

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญ่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องน้เป็นท่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษท่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นท่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอยดเพิ่มเติมดูได้ท่ http://www.php.net
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉยบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นป 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายท่ใช้กันในบ้านเรา จะเรยกว่า soccer แทน)
scale(vt) ปน ไต่ (เขา)
longdo(n) ชื่อของบริการน้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดท่ว่า แนวคิดน้อาจจะดหรือไม่ด ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดกว่า
chromatic aberration(n) อาการท่ปรากฏแถบส่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณท่มความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการท่แสงสต่างๆมดัชนความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการน
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชยตะวันออกเฉยงใต้ หรืออาเซยน
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเช

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptable[ADJ] ่น่าพอใจ, See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory
accepted[ADJ] ่ท่ไม่สามารถคัดค้านได้, See also: ที่ไม่สามารถโต้แย้งได้, ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้
accompanying[ADJ] ่ท่เพิ่มเติม, See also: ที่เสริมเข้ามา
assorted[ADJ] หลากหลาย, See also: ี่ีหลายชนิด, ประกอบด้วยหลายอย่าง, ที่หลากหลาย, ต่างๆ, ต่างๆ ชนิด, Syn. mixed, varied
allow for[PHRV] จ่ายให้ (มักเป็นทางกฎหมาย เก่ยวกับการให้เงิน), See also: ยกให้, มอบให้
allow for[PHRV] เผื่อเอาไว้ (เวลา สถานท่ เนื้อท่), See also: เตรียมเผื่อ, เตรียมเอาไว้
avert from[PHRV] เบือนหน้าหน, See also: ีละสายตาจาก (สิ่งไม่ดี)
bad[ADJ] ต่ำกว่ามาตรฐาน, See also: ีไม่เป็นที่ยอมรับบ, Syn. inferior, poor, Ant. superior, good
blitz[VT] โจมตทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง, See also: , Syn. bombard
catty-corner[ADV] อย่างท่มลักษณะเป็นทแยงมุม, Syn. diagonally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่องหมายอัศเจรย์
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ ก่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มท่มชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มท่มนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลท่มอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวช้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ท่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนท่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด น้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งน้ จะมคำถามรายละเอยดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งท่ไม่ม 3 จุดน้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ท่มลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรยกเครื่องหมายน้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ท่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์น้ใช้ในการเขยนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวช้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซ (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มลักษณะดังน้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดดจะใช้สำหรับขดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมแป้นน้อยู่ เมื่อกดแป้นน้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขดเส้นใต้ได้ต่อไปอก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a & rabbr. artists and repertory (เก่ยวกับอาชพการคัดเลือกสรรหานักดนตร เพื่อบันทึกเสยงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เก่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลท่ดกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ท่ถูกละทิ้ง,ท่ผิดศลธรรม,ท่ถูกปล่อยปละละเลย
abbess(n) หัวหน้านางช
abed(adv) อยู่บนเตยง
abhor(vt) รังเกยจ,ขยะแขยง,เกลยดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกยจ,ความขยะแขยง,ความเกลยดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกยจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลยดชัง,น่าชิงชัง
abjection(n) สภาพท่น่าอนาถ,สภาพท่น่าเวทนา,สภาพท่น่าสังเวช
abode(n) ท่อาศัย,ท่อยู่,ท่พัก
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกยจ,น่าชัง,น่าเกลยด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกยจ,เกลยด

German-Thai: Longdo Dictionary
über(Präp.) เก่ยวกับ
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณ้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนท่มมนุษยสัมพันธ์ดมาก
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ภาพท่เห็น
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าท
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ท่จะให้ทำ)
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอ้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Bühne(n) |die, pl. Bühnen| เวท
Bayernแคว้นบาวาเรย ทางตอนใต้ของเยอรมน
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานท่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นท

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปท่บ้าน หรือ อยู่ท่บ้าน
Image:
je(n) ประธานบุรุษท่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
vous(n) ประธานบุรุษท่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดยวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Bonjour!สวัสด (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire de la randonnée(vt) เดินเท่ยวตามป่าเขา
faire du skiเล่นสก
faire du sport(vt) เล่นกฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวท
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มอาการหิว
faire de la musique(vt) เล่นดนตร
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top