ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ่านออก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่านออก-, *อ่านออก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n, org) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย, See also: S. LDS Church

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่านออกเสียง(v) read aloud

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[ān øk] (v, exp) EN: be literate ; read aloud  FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable
อ่านออกเขียนได้[ān øk khīen dāi] (v, exp) EN: be literate  FR: savoir lire et écrire
อ่านออกเสียง[ān øksīeng] (v, exp) EN: read aloud  FR: lire à voix haute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legible(adj) อ่านออกได้
literate(adj) รู้หนังสือ, See also: อ่านออกเขียนได้, Syn. literary, well-written, Ant. illiterate
read(vt) อ่าน, See also: อ่านออกเสียง, Syn. dictate, read loud
read off(phrv) อ่านออกเสียง
read out(phrv) อ่านออกเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก main program ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย subprogram เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
clerk(คลาร์ค,เคลิค) {clerked,clerking,clerks} n. เสมียน,เสมียนขายของ,พนักงานร้านค้า,พระ,คนที่อ่านออกเขียนได้,ผู้คงแกเรียน vi. ทำหน้าที่เป็นเสมียน, See also: clerkish adj. ดูclerk clerkship n. ดูclerk
elocution(เอลละคิว'เชิน) n. วิธีการพูดหรืออ่านออกเสียง,การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพูดในที่ชุมนุม, See also: elocutionary adj. ดูelocution elocutionist n. ดูelocution
enunciate(อินัน'ซิเอท) vt. อ่านออกเสียง,ออกเสียง,กล่าวอย่างชัดแจ้ง,ประกาศ,แถลง,สาธยาย., See also: enunciation n. ดูenunciate enunciative adj. ดูenunciate enunciatory adj. ดูenunciate enunciator n. ดูenunciate
illegible(อิเลจ'จะเบิล) adj. (ลายมือ) อ่านไม่ออกหรืออ่านออกได้ยาก., See also: illegibility, illegibleness n. illegibly adv.
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum, chant
legibility(เลจจะเบิล'ลิที) n. ความอ่านออกได้,ความอ่านออกได้ง่ายหรือชัดเจน., Syn. legibleness, visibility
legible(เลจ'จะเบิล) adj. อ่านออกได้,อ่านออกได้ง่ายหรือชัดเจน., See also: legibly adv.
literacy(ลิท'เทอระซี) n. ความสามารถอ่านออกเขียนได้, การรู้หนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
elocution(n) ศิลปะในการพูด,วิชาการพูด,การอ่านออกเสียง
enunciation(n) การออกเสียง,การอ่านออกเสียง,การแถลง,การประกาศ,การสาธยาย
legible(adj) อ่านออก,อ่านง่าย,ชัดเจน,สวย
recitation(n) การอ่านออกเสียง,การสวด,การท่องอาขยาน,การบรรยาย
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top