ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ่าง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่าง-, *อ่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่าง(n) basin, See also: bowl, tub, Example: บรรดาพ่อค้าพยายามขายของออกมาในรูปของแถม เช่น ขายยาสีฟันแถมแก้ว ขายผงซักฟอกแถมอ่าง, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะที่ใหญ่เตี้ยและปากผาย, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
อ่างทอง(n) Ang Thong, Syn. จังหวัดอ่างทอง
อ่างอาบน้ำ(n) bathtub
อ่างเก็บน้ำ(n) reservoir, Example: การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา, Thai Definition: แอ่งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำ
อ่างล้างหน้า(n) washbasin, Syn. อ่างล้างมือ
อ่างล้างหน้า(n) sink, See also: washbasin, basin, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำฝักบัว และที่นั่งถ่ายชนิดชักโครก, Count Unit: อ่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้างก. ระบุ, บ่งถึง, เช่น อ้างพยาน
อ้างกล่าวถึง, ชี้เป็นหลัก, เช่น อ้างบาลี
อ้างถือเอา เช่น อ้างสิทธิ.
อ่างน. ภาชนะสำหรับใส่น้ำเป็นต้น มักมีลักษณะกลม ปากผายก้นตื้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น อ่างอาบนํ้า.
อ่างว. อาการที่พูดไม่ใคร่ออกทันใจ คือกว่าจะพูดได้แต่ละคำต้องยํ้าคำต้นอยู่นานจึงพูดต่อไปได้ เป็นอาการประจำบางคน เรียกว่า เป็นอ่าง หรือ พูดติดอ่าง.
อ้างว้างว. เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ, เช่น รู้สึกอ้างว้าง.
อ้างอิงก. ระบุที่มาเพื่อเป็นหลักฐาน, ยกมากล่าวเป็นหลัก, เช่น ในการให้ความหมายของคำ เขามักอ้างอิงพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
อ้างอิงว. ที่ระบุที่มาเพื่อเป็นหลักฐาน เช่น พจนานุกรมเป็นหนังสืออ้างอิง เอกสารอ้างอิง.
อ่างเก็บน้ำน. แอ่งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นสำหรับเก็บนํ้าเพื่อบริโภคและใช้ในการเกษตรเป็นต้น.
เท้าอ้างถึง เช่น เท้าความ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slag basinอ่างขี้เชื่อม, อ่างสแลก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pan; oil pan; sumpอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sump; oil pan; panอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil pan; pan; sumpอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid bathอ่างแช่กรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bathtubsอ่างอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Reservoirsอ่างเก็บน้ำ [TU Subject Heading]
Washbowlsอ่างล้างมือ [TU Subject Heading]
Bathing Devicesอ่างอาบน้ำใหญ่ [การแพทย์]
Baths, Normal Family Sizeอ่างอาบน้ำปกติ [การแพทย์]
reservoirreservoir, อ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
groundwater reservoirgroundwater reservoir, อ่างเก็บน้ำใต้ดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
multi-purpose reservoirmulti-purpose reservoir, อ่างเก็บน้ำเอนกประสงค์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
retarding basinretarding basin, อ่างชะลอน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
roller type stilling basinroller type stilling basin, อ่างน้ำนิ่งแบบน้ำวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าง[āng] (n) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl  FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างถึง[āng theung] (v) EN: refer to ; cite  FR: se référer à ; citer
อ้างถึง[āng theung] (adj) FR: allégué
อ่างทอง[Āng Thøng] (n, prop) EN: Ang Thong (Central)  FR: Ang Thong (Centre)
อ่างน้ำ[āng-nām] (n) EN: basin  FR: bassine [f]
อ่างบ้วนปาก[āng būan pāk] (n) EN: basin  FR: crachoir [m] ; bassinet [m]
อ่างปลา[āng plā] (n, exp) EN: aquarium  FR: aquarium [m]
อ้างพยาน[āng phayān] (v, exp) EN: name a witness
อ่างล้างชาม[āng lāng chām] (n, exp) EN: sink  FR: évier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ang Thong(n) อ่างทอง
basin(n) อ่างน้ำ, See also: ชามอ่าง, กะละมัง, Syn. washbasin, sink
bath(n) อ่างอาบน้ำ, Syn. bathtub
bathtub(n) อ่างอาบน้ำ, Syn. tub
bidet(n) อ่างใส่น้ำและล้างก้น
font(n) อ่างน้ำมนต์ในโบสถ์ที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท
footbath(n) อ่างล้างเท้า
lavatory(n) อ่างน้ำ, See also: อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างชาม, อ่างล้างมือและหน้า
laver(n) อ่างทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ใช้ในการชำระล้าง (ทางศาสนาของยิว)
reservoir(n) อ่างเก็บน้ำ, See also: บ่อเก็บน้ำ, Syn. basin, lake, tank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquarium(อะแคว'เรียม) n., (pl. aquariums, aquaria) ที่เก็บ (บ่อ,ถัง,อ่าง, ฯลฯ) สัตว์น้ำหรือพืชน้ำ. -aquarian, aquarial adj.
basin(เบ'ซิน) n. อ่าง,อ่างน้ำ,ชามอ่าง,อ่างล้างหน้า,อู่น้ำ,สระน้ำ,อู่เรือ,ลุ่มน้ำ,อ่าวด้านใน, Syn. bowl, tub
bason(เบ'เซิน) n. อ่าง,ลุ่มน้ำ
bathtubn. อ่างอาบน้ำ
catchmentn. ที่กักน้ำ,อ่างกักน้ำ,น้ำที่กักไว้
commode(คะโมด') n.แท่นหรือตู้ที่มีอ่างหรือที่ล้างหน้า,ห้องสุขา, Syn. toilet
font(ฟอนทฺ) n. แท่นใส่น้ำมนต์, อ่างน้ำมนต์,โอ่งน้ำมนต์,ที่ใส่น้ำมันของตะเกียง,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, รูปแบบอักขระ, แบบ ขนาด และรูปร่างของตัวอักขระ โดยทั่วไปจะหมายถึงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น, ลักษณะหรือรูปแบบของตัวอักขระที่เขียนหรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น ตัวอักขระ
frigidariumn. ห้องที่มีอ่างอาบน้ำ
gourami(กัว'ระมี) n. ปลาเล็ก ๆ ที่เลี้ยงกันในอ่างปลา
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr

English-Thai: Nontri Dictionary
basin(n) อ่าง,ชามอ่าง,ตุ่มน้ำ,อ่างล้างหน้า
bathtub(n) ถังอาบน้ำ,อ่างอาบน้ำ
bullfrog(n) อึ่งอ่าง
catchment(n) อ่างเก็บน้ำ,ที่กักเก็บน้ำ
font(n) โอ่งน้ำมนตร์,อ่างน้ำมนตร์
lavatory(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม,อ่างล้างมือ,อ่างล้างหน้า
laver(n) อ่างสำหรับล้าง
reservoir(n) อ่างเก็บน้ำ
stammer(vi) พูดตะกุกตะกัก,พูดติดอ่าง
stumble(vi) เดินโซเซ,สะดุด,ทำผิด,พูดติดอ่าง,ลังเล

German-Thai: Longdo Dictionary
Duschvorhang(n) |der, pl. Duschvorhänge| ม่านอาบน้ำ, ม่านที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ
Bad(n) |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ, Syn. Badezimmer

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top