ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุปสรรค

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปสรรค-, *อุปสรรค*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุปสรรค(อุปะสัก, อุบปะสัก) น. เครื่องขัดข้อง, ความขัดข้อง, เครื่องขัดขวาง. (ส. อุปสรฺค; ป. อุปสคฺค)
อุปสรรคคำสำหรับใช้เติมข้างหน้าคำนามหรือคำกริยาที่เป็นรูปคำบาลีหรือสันสกฤตให้มีความหมายแผกเพี้ยนไปจากเดิม หรือมีความหมายตรงข้ามกับความหมายเดิมเป็นต้น และถือเป็นคำเดียวกับคำนามหรือคำกริยานั้น เพราะตามปรกติจะไม่ใช้ตามลำพัง เช่น วัฒน์ = เจริญ อภิวัฒน์ = เจริญยิ่ง ปักษ์ = ฝ่าย ปฏิปักษ์ = ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstacleอุปสรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impedimentอุปสรรคทางกฎหมาย, ข้อขัดข้องทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impediment to marriageอุปสรรคทางกฎหมายในการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intervening obstacleอุปสรรคแทรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barriers to entry (Industrial organization)อุปสรรคต่อการเข้าตลาด [TU Subject Heading]
Suffixes and prefixesอุปสรรคและปัจจัย [TU Subject Heading]
Technical Barrier to Tradeอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า, Example: การกำหนดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานของสินค้า ระบบใบรับรองด้านสุขอนามัยของสินค้านำเข้า หรือส่งออกที่ประเทศหนึ่งกำหนดขึ้น ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดอุปสรรค หรือเป็นเครื่องมือกีดกันการค้าระหว่างประเทศได้ แกตต์ ได้มีข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barrier to Trade Agreement)เพื่อมิให้ประเทศภาคีใช้กฎข้อบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานรวมถึงการ ทดสอบและการรับรองด้านสุขอนามัย ในทางที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าโดยไม่จำเป็น [สิ่งแวดล้อม]
Trade Barrierอุปสรรคทางการค้า, Example: มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่เป็นการจำกัดการค้าเสรี ระหว่างองค์กรหรือหน่วยธุรกิจของประเทศนั้นกับต่างประเทศ มาตรการต่างๆ เหล่านี้ รวมถึง ภาษี โควต้า (ดู QRs) การห้ามซื้อขายสินค้า การคว่ำบาตรทางการค้า (ดู Boycott) กฎระเบียบต่างๆ ที่ทำให้การค้าขายดำเนินไปอย่างไม่คล่องตัว [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปสรรค[uppasak] (n) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship  FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรค[uppasak] (n) EN: prefix  FR: préfixe [m]
อุปสรรคในการพัฒนา[uppasak nai kān patthanā] (n, exp) EN: barrier to development  FR: obstacle au développement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ado(n) ความวุ่นวาย, See also: อุปสรรค, ความยุ่งยาก, Syn. fuss, trouble
bar(n) อุปสรรค, See also: เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง
barrier(n) อุปสรรค, Syn. obstacle
catch(n) อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่, Syn. snag
handicap(n) อุปสรรค, See also: ข้อเสียเปรียบ, Syn. disadvantage, hindrance, impediment, Ant. advantage, benefit
hitch(n) อุปสรรค
hurdle(n) เครื่องกีดขวาง, See also: อุปสรรค
millstone about one's neck(idm) ภาระ, See also: อุปสรรค
impediment(n) สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. hindrance, obstacle
obstacle(n) อุปสรรค, See also: สิ่งกีดขวาง, Syn. hindrance, barrier, bar, Ant. clearance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clog(คลอก) {clogged,clogging,clogs} v. ขัดขวาง,เต็มไปด้วย,อุดตัน,ติดเกาะ,ติดกัน,n. สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค,รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard, Ant. easy

English-Thai: Nontri Dictionary
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
clog(n) เครื่องถ่วง,สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
handicap(vt) ต่อให้,ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง
hinder(vi, vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
障害[しょうがい, shougai] TH: อุปสรรค  EN: obstacle

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, Syn. Verwehrung

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top