ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุตสาหกรรม

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุตสาหกรรม-, *อุตสาหกรรม*
Longdo Dictionary ภาษา นอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n ) อุตสาหกรรม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นิคมอุตสาหกรรม (n ) Industrial Estate
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (n name org uniq ) Provincial Industry Office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุตสาหกรรม[N] industry, Example: ชนบทไทยมีทรัพยากรมากมายที่สามารถนำมาเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ โดยเฉพาะอาหารกับยา, Thai definition: กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ
อุตสาหกรรมเบา[N] light industry, Ant. อุตสาหกรรมหนัก, Example: ญี่ปุ่นประกาศจะระบายอุตสาหกรรมหนักออกจากประเทศ โดยให้เหลือเพียงอุตสาหกรรมเบาเท่านั้น
อุตสาหกรรมหนัก[N] heavy industry, Ant. อุตสาหกรรมเบา, Example: ในอนาคตประเทศที่พัฒนาแล้วจะเลิกทำอุตสาหกรรมหนัก แล้วหันมาทำอุตสาหกรรมเบาแทน
อุตสาหกรรมศิลป์[N] industrial arts, Thai definition: วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการประดิษฐ ์และเกิดความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและเครื่องกล
อุตสาหกรรมเกษตร[N] agro-industry, Example: ในปีนี้อุตสาหกรรมการเกษตรต้องปรับตัวครั้งใหญ่ เพราะประสบปัญหาต่อเนื่องกันหลายประการ
อุตสาหกรรมการผลิต[N] manufacture industry, Example: ประเทศเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[N] tourist industry, Example: การสร้างสนามบินที่ภาคตะวันออกจะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเติบโตขึ้น
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Industrial Technology, See also: B.Ind. Tech., Syn. อส.บ.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุตสาหกรรม(อุดสาหะกำ) น. กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม การมาตรฐานเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม และทรัพยากรธรณี.
อุตสาหกรรมศิลป์(อุดสาหะกำสิน) น. วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการประดิษฐ์และเกิดความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและเครื่องกล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
industryอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
industrial artอุตสาหกรรมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial artsอุตสาหกรรมศิลป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infant industryอุตสาหกรรมแรกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
industry, cottageอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural industriesอุตสาหกรรมการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric industriesอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic industriesอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hard disk drive industryอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automobile supplies industryอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor vehicle industryอุตสาหกรรมยานยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textile industryอุตสาหกรรมสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Upstream Petroleum Industryอุตสาหกรรมต้นสาย
การสำรวจ การผลิตและการขนส่งปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุตสาหกรรม[n.] (utsāhakam) EN: industry ; industrial enterprise   FR: industrie [f] ; entreprise industrielle [f]
อุตสาหกรรม[adj.] (utsāhakam) EN: industrial   FR: industriel
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam kān thøngthīo) EN: touristic industry ; tourist trade   FR: industrie touristique [f]
อุตสาหกรรมการบิน[n. exp.] (utsāhakam kānbin) EN: aviation industry   FR: industrie aéronautique [f]
อุตสาหกรรมการผลิต[n. exp.] (utsāhakam kān phalit) EN: manufacture industry   FR: industrie manufacturière [f]
อุตสาหกรรมด้านอาหาร[n. exp.] (utsāhakam dān āhān) EN: food industry   FR: industrie alimentaire [f]
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam thøngthīo) EN: ourist industry   FR: industrie du tourisme [m]
อุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว[n. exp.] (utsāhakam thī kamlang khayāitūa) EN: growth industry   FR: industrie en pleine croissance [f]
อุตสาหกรรมบริการ[n. exp.] (utsāhakam børikān) EN: service industries   
อุตสาหกรรมบันเทิง[n. exp.] (utsāhakam banthoēng) EN: entertainment industry   

English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
WIP(n slang) ย่อมาจาก work-in-process หมายถึง ชิ้นงานหรือกระบวนการที่กำลังผลิตอยู่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น Work in process (WIP) is the value accumulated in the balance sheet throughout a project.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filmdom[N] อุตสาหกรรมภาพยนตร์
industrial arts[N] อุตสาหกรรมศิลป์, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของคนงานในภาคอุตสาหกรรม
industry[N] อุตสาหกรรม, See also: ภาคอุตสาหกรรม, Syn. manufactures, capital
manufacturing[N] อุตสาหกรรมการผลิต, See also: การผลิต, การสร้าง
moviedom[N] อุตสาหกรรมภาพยนตร์, Syn. filmdom
silver screen[N] อุตสาหกรรมภาพยนตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afl-cioabbr. American Federation of Labor and congress of Industrial Organization สหภาพแรงงานและองค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา
aldol(แอล' ดอล) n. beta-hydraxy-butyric aldehyde, ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.
carbon blackn. คาร์บอนดำสนิทที่ใช้เป็นสีย้อมใช้ในอุตสาหกรรมและเป็นตัวกรองสี
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrialise(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industry(n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospitality industry (n ) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工業[こうぎょう, kougyou] (n) อุตสาหกรรม
輪業[りんぎょう, ringyou] (n) อุตสาหกรรมจักรยาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
観光事業[かんこうじぎょう, kankoujigyou] (n ) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

German-Thai: Longdo Dictionary
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม

French-Thai: Longdo Dictionary
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top