ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อำพราง

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อำพราง-, *อำพราง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำพราง[V] conceal, See also: cover up, hide, keep secret, keep back, suppress the truth, maintain secrecy, bogus, hide, , Syn. ปิดบัง, งำ, Ant. เปิดเผย, Thai definition: ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น, พูดหรือแสดงอาการไม่ให้รู้ความจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อำพรางก. ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น, พูดหรือแสดงอาการไม่ให้รู้ความจริง.
อำพรางว. ที่ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น เช่น ฆาตกรรมอำพราง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You ought to camouflage up, sir, or get the scrim up if you're stopping.คุณควรจะอำพรางขึ้นครับ หรือได้รับสคริมขึ้นถ้าคุณหยุด How I Won the War (1967)
this is your standard bog negotiation trial.นี่คือหลักสูตร การอำพรางตัวในยามคับขัน Spies Like Us (1985)
We'll need to camouflage the front seat and back seat and floorboards... with quilts and blankets, so if a cop starts sticking' his big snout in the car, the subterfuge won't last, but at a glance the car will appear to be normal.เราจะต้องอำพรางที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังและพื้น ... กับผ้าห่มและผ้าห่ม ดังนั้นหากตำรวจจะเริ่ม Stickin 'จมูกใหญ่ของเขาในรถข้ออ้างจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย Pulp Fiction (1994)
At least we'll have the cover of darkness.อย่างน้อยความมืดก็พอจะช่วยอำพรางพวกเราได้ Saw (2004)
Yeah, well, so will anybody else.ใช่ แต่มันก็อำพรางคนอื่นได้เหมือนกัน Saw (2004)
Chloe Sullivan was killed in a tragic accident.โคลอี้ ซัลลิแวน ถูกฆ่าด้วย อุบัติเหตุอำพราง Crusade (2004)
That was a cover to hide their true goal, according to this myth.มัน เป็นเพียงฉากหน้าอำพรางจุดประสงค์แท้จริง ตามตำนานเล่าลือ The Da Vinci Code (2006)
I'm still getting used to how you guys need to lie about who you are.ผมยังชินกับการที่พวกคุณ ต้องโกหกเพื่ออำพรางตัว Chuck Versus the Wookiee (2007)
Smoke makes a good silent partner.ควันช่วยอำพรางได้อย่างดีทีเดียว Fever (2007)
What in God's name are you doing down there, Wilkins? Hiding bodies?ให้ตายสิิ คุณจะลงไปทำอะไรน่ะ อำพรางศพรึไง? Trick 'r Treat (2007)
What in God's name are you doing down there, Wilkins?ให้ตายสิิ คุณจะลงไปทำอะไรน่ะ อำพรางศพรึไง? Trick 'r Treat (2007)
They've killing long enough to know how to cover-- am I interrupting?- มันฆ่าคนมานานจนอำพรางคดีเก่งสุดๆ - ขัดจังหวะรึเปล่าครับ Cold Ground (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camouflage[VT] อำพราง, See also: ซ่อน, ปกปิด, Syn. cover, conceal, disguise
dissemble[VI] อำพราง, See also: ปิดบัง, ปกปิด, ซ่อนเร้น, แสร้างทำกลบเกลื่อน, Syn. disquise, camouflage, Ant. reveal
dissimulate[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble
dissimulate[VI] ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble
obscure[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, ซ่อน, ทำให้ไม่ชัดเจน, Syn. hide, conceal, Ant. reveal
whitewash[VT] ปิดบังข้อเท็จจริง, See also: อำพรางความจริง, Syn. conceal, cover up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) {camouflaged,camouflaging,camouflages} n. เครื่องลวงตา,สิ่งลวงตา,การอำพราง vt. อำพราง,ซ่อน,ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise
dissemblance(ดิเซม'เบลินซฺ) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน,การอำพรางความกลบเกลื่อน, Syn. unlikeness
dissemble(ดิเซม'เบิล) vt. อำพราง,กลบเกลื่อน,แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น,กลบเกลื่อน., See also: dissembler n. ดูdissemble dissemblingly adv. ดูdissemble, Syn. conceal,pretend,affect
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning
gloze(โกลซ) v.,n. อำพราง,ปิดบัง,พูดกลบเกลื่อน,สอพลอ,อธิบาย,ให้ข้อคิดเห็น.
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
reticent(เรท'ทิเซินทฺ) adj. เงียบ,ไม่พูด,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,อำพราง,สงวนท่าที.
sconce(สคอนซฺ) n. ป้อมเล็ก ๆ ,ม่านปิด,ของอำพราง,ที่หลบภัย vt. ป้องกันด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว,ป้องกัน,หลบภัย
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,

English-Thai: Nontri Dictionary
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น
gloze(vt) กลบเกลื่อน,ปิดบัง,อำพราง
hide(vi,vt) ซ่อน,ปิดบัง,แอบ,ปกคลุม,อำพราง
secrecy(n) การเก็บความลับ,การปกปิด,การปิดปัง,การอำพราง
secret(adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top