ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาย

   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาย-, *อาย*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อายุความ (n ) = statute of limitations

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาย[V] be ashamed, See also: be pale from shame, suffer shame, be embarrassed, Example: เขาอายเพื่อนๆ ในห้องเกินกว่าที่จะบอกว่าแม่ของเขาเป็นโสเภณี, Thai definition: รู้สึกขายหน้า
อาย[V] be shy, See also: be timid, be bashful, Syn. เขินอาย, Example: เธออายจนหน้าแดงเมื่อผมส่งช่อดอกไม้ช่อโตให้เธอ, Thai definition: รู้สึกกระดาก
อาย[N] age, Example: เมื่ออายุได้สัก 5 ปีเด็กๆ ก็จะเริ่มรู้ความแตกต่างระหว่างเพศ, Thai definition: ระยะเวลาที่บุคคลหรือสิ่งมีอยู่ในโลก, ระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับสิ่งหนึ่งๆ
อายัด[V] seize, See also: attach, freeze, detain, Syn. กัก, Example: ครอบครัวมาร์คอสสิ้นอำนาจหลังปกครองมานานถึง 20 ปี และถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้อง
อายัต[ADJ] industrious, See also: diligent, assiduous, hard-working, Syn. ขยัน, Thai definition: ขยัน, ขันแข็ง
อายัน[N] ascetic, See also: hermit, anchorite, recluse, Syn. นักบวช, ฤษี
อายัน[N] solstice, Thai definition: ทางดาราศาสตร์ หมายถึงจุดหยุด คือจุดสุดทางเหนือและทางใต้ที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึง
อายตนะ[N] sense, Syn. ประสาทสัมผัส, Example: สมองส่วนฮิปโปแคมปัสตั้งอยู่กลางสมอง ทำหน้าที่เลือกเฟ้นสัญญาณจากอายตนะที่เข้ามา, Thai definition: เครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็นสิ่งที่รู้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อายาจนะ[N] request, See also: entreaty, Syn. การขอร้อง, การวิงวอน, Notes: (บาลี)
อายาจนะ[N] invitation, Syn. การเชื้อเชิญ, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อายก. รู้สึกกระดาก, รู้สึกขายหน้า.
อายน. กลิ่น, มักใช้เข้าคู่กับคำ กลิ่น เป็น กลิ่นอาย.
อายตนะ(-ยะตะนะ) น. เครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็นสิ่งที่รู้, ในพระพุทธศาสนาหมายถึง จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย ใจ เรียกว่า อายตนะภายใน เป็นเครื่องติดต่อกับอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์.
อายตะ(-ยะตะ) ว. ยืด, แผ่ออกไป, กว้างขวาง, ยาว.
อาย(-ยน) น. การมาถึง, มักใช้เป็นส่วนท้ายสมาส เช่น เมษายน คือ เมษ + อายน แปลว่า การมาถึงราศีเมษ.
อายัดก. ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง.
อายัตว. ขยัน, ขันแข็ง.
อายัน ๑น. นักบวช, ฤษี.
อายัน ๒น. การมาถึง, นิยมใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น เหมายัน หมายถึง การมาถึงฤดูหนาว ครีษมายัน หมายถึง การมาถึงฤดูร้อน, ทางดาราศาสตร์ หมายถึงจุดหยุด คือจุดสุดทางเหนือและทางใต้ที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึง.
อายาจนะ(-จะนะ) น. การขอร้อง, การวิงวอน, การเชื้อเชิญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ageอาย[ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ageอาย[ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ageอาย[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age of consentอายุของหญิงที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life spanอายุขัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectancy of life; expectation of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of life; expectancy of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age, gestationalอายุครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gestational ageอายุครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Portfolio durationอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดที่ต้องการขายหรือต้องการซื้อหุ้นดังกล่าวนั้นจะสามารถกระทำได้เสมอ [ตลาดทุน]
Ageอาย[TU Subject Heading]
Age and employmentอายุกับการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Age and intelligenceอายุกับสติปัญญา [TU Subject Heading]
Internal medicineอายุรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Medicine, Ayurvedicอายุรเวท [TU Subject Heading]
Prescription (Law)อายุความ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Shelf-life datingอายุการเก็บ [TU Subject Heading]
Age at Last Birthday อายุเต็ม
การนับอายุจำนวนปีเต็มถึงวันคล้ายวันเกิดครั้ง ท้ายสุด ใช้ในการหาอายุจริงเพื่อคำนวณตารางชีพ เพื่อระบุเวลาที่คนแต่ละคนจะมีอายุครบกี่ปีในวันเกิดของตน [สิ่งแวดล้อม]
Expectancy of Life อายุขัย ความคาดหวังคงชีพ
จำนวนปีเฉลี่ยที่ผู้รอดชีพเมื่ออายุ X จะมีชีวิตอยู่ต่อไป [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aye, aye.อาย อาย Merry Madagascar (2009)
[Age:อายุ : Episode #1.17 (2010)
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And you're, you're Bashful.และคุณคุณจะขี้อาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, Bashful, my, my, my!โอ้ขี้อายของฉันของฉันของ ฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Steр uр to the tub 'Tain't no disgraсeก้าวขึ้นไปอ่าง 'มันไม่ได้เป็นไม่ มีความอับอายขายหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It is a question of my honor. It is very embarrassing.มันเป็นข้อสงสัยที่ไร้ซึ่งเกียรติ น่าละอายมาก The Great Dictator (1940)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า Rebecca (1940)
I felt ashamed for not knowing.- ฉันรู้สึกอายจังที่ไม่รู้จัก Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
อายัดราคา[v. exp.] (āyat rākhā) EN: freeze prices   FR: geler les prix
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
อายัดไว้[v. exp.] (āyat wai) EN: seize ; attach   
อาย[n.] (āyu) EN: age   FR: âge [m]
อาย[v.] (āyu) EN: be aged   FR: être âgé de

English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
internal medicine(n) อายุรกรรม
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))
ayurvedic(adj) เกี่ยวกับอายุรเวช
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age[N] อาย
ashamed[ADJ] อับอาย, See also: อาย
advanced in years[IDM] แก่, See also: อายุมาก, ชรา, สูงวัย
feel cheap[PHRV] อาย, See also: เขินอาย, กระดากใจ
flush from[PHRV] (กลายเป็น) หน้าแดงเพราะอาย, See also: อายจนหน้าแดง
flush up[PHRV] เขินจนหน้าแดง, See also: อายจนหน้าแดง, Syn. colour up, flame up
red in the face[IDM] อาย, See also: เขินอาย
up in years[IDM] แก่, See also: อายุมาก, ชรา, สูงวัย
internist[N] อายุรแพทย์, Syn. doctor, physician
levy[VI] ยึดทรัพย์สิน, See also: อายัดทรัพย์สิน, Syn. seize property

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
ajaccio(อายาท' ชอ) เมืองท่าและเมืองหลวงของ Corsica , เมืองเกิดของนโปเลียนมหาราช
anno domini(แอน' โน ดอม' มะไน) คริสต์ศักราช, A.D., มีอาย
armadillo(อาร์มะดิล'โล) n. ตัวนิ่ม,ตัวนางอาย

English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
aura(n) กลิ่นอาย,รัศมี,กระแสลม
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย
blush(vi,vt) หน้าแดง,ขวยอาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garnishmentอายัดเงิน
lifespan (n ) อายุขัย
Pulmonologist (n ) อายุรแพทย์โรคระบบหายใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
二十歳[はたち, hatachi] (n) อายุ 20 ปี
年齢[ねんれい, nenrei] (n) อายุ, See also: R. 年
[とし, toshi] (n) อายุ, See also: Related: 〜歳(さい)
若い[わかい, wakai] (adj) อายุน้อย, หนุ่มสาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寿命[じゅみょう, jumyou] (n ) อายุขัย
[さい, sai, sai , sai] (n ) อายุ (เขียนต่อท้ายตัวเลข เพื่อแสดงอายุ)
平均寿命[へいきんじゅみょう, heikinjumyou] (n ) อายุโดยเฉลี่ย

German-Thai: Longdo Dictionary
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
Alter(n) |das, nur Sing.| อายุ, อายุขัย, ขวบปี
blammieren(vt) |blammierte, hat blammiert| ทำให้อับอาย, ทำให้เสื่่อมเสีย
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต เช่น Mein Großvater starb im Alter von 65 an Krebs. คุณตาของฉันเสียชีวิตตอนอายุ 65 ปี ด้วยโรคมะเร็ง
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004
schüchtern(adj adv) (คน)ที่ขี้อาย, เหนียมอาย, พูดน้อย , See also: S. scheu
schamlos(adj) ไม่มียางอาย, ไม่มีความอาย

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
jeune(adj) ที่อายุน้อยอ่อนหรือยังเด็ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top