ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อัน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัน-, *อัน*
Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อันนยองฮาเซโย[อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย] สวัสดี,สวัสดีค่ะ/ครับ,(ศัพท์คำนี้เป็นศัพท์คำเดียวที่แปลว่า สวัสดี จะไม่มีการแบ่งช่วงเวลา เช้า/กลางวัน/เย็น)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เห็น = เข้าใจ[ีือันเดอร์สะแตนด์] (vt) understand

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัน(clas) piece, See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion, fragment, Syn. ชิ้น, สิ่ง, Thai Definition: คำบอกลักษณะสิ่งของซึ่งโดยปรกติมีลักษณะแบนยาวหรือเป็นชิ้นเป็นแผ่น, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น
อัน(n) piece, See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion, Syn. ชิ้น, สิ่ง, Example: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งในการออกแบบโปรแกรม, Thai Definition: ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่
อันทุ(n) chain, See also: shackle, fetter, manacles, Syn. โซ่, ตรวน, เครื่องจองจำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อันดับ(n) rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
อันดับ(n) level, See also: sequence, series, Syn. ลำดับ, ขั้น, ระดับ, Example: เราเริ่มงานอันดับแรกด้วยการย้ายพ่อค้าแม่ค้าจากสนามหลวงไปเข้าที่ตั้งใหม่
อันนี้(pron) this (one), See also: this (thing), Example: ฉันว่าอันนี้อร่อยกว่าหอมเนยนมมากกว่า, Thai Definition: คำใช้แทนคำนามที่อยู่ใกล้หรือชี้เฉพาะ
อันว่า(conj) for, Example: อันว่าความชั่วนั้นถึงจะปกปิดอย่างไร ก็ย่อมจะปรากฎออกมา, Thai Definition: ใช้เป็นคำนำหน้านามที่เป็นประธาน หรือใช้ขึ้นต้นข้อความต่างๆ
อันตราย(n) danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai Definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
อันธการ(n) darkness, See also: dark, Syn. ความมืด, Notes: (บาลี)
อันธการ(n) ignorance, See also: stupidity, foolishness, Syn. ความเขลา, Ant. ความฉลาด, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อันน. สิ่ง, ชิ้น
อันทะลาย เช่น อันหมาก อันมะพร้าว
อันคำบอกลักษณะสิ่งของซึ่งโดยปรกติมีลักษณะแบนยาวหรือเป็นชิ้นเป็นแผ่นเป็นต้น, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ไม้อันหนึ่ง ไม้ ๒ อัน
อันเวลากำหนดสำหรับชนไก่พักหนึ่ง ๆ.
อันส. คำใช้แทนนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า เช่น ความจริงอันปรากฏขึ้นมา.
อันว. อย่าง เช่น เป็นอันมาก เป็นอันดี, ใช้เป็นคำนำหน้านามที่เป็นประธานหรือใช้ขึ้นต้นข้อความต่าง ๆ เช่น อันอายุความนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้มีกำหนดสิบปี. (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ ฉบับเก่า), ใช้ว่า อันว่า ก็มี เช่น อันว่าทรัพย์นั้น โดยนิตินัยได้แก่วัตถุมีรูปร่าง. (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๘ ฉบับเก่า).
อันดก(-ดก) น. ความตาย.
อันดร(-ดอน) น. ภายใน, ระหว่าง, มักใช้เข้าสนธิกับคำอื่น เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น พุทธ + อันดร = พุทธันดร นิร + อันดร = นิรันดร.
อันดับน. ชั้น เช่น พระสงฆ์นั่งตามอันดับ, ระเบียบ
อันดับลำดับ เช่น สอบได้ในอันดับต้น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imputableอันจะปรับเป็นความผิดได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orderอันดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orderอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
confinement orderอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy orderอันดับการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
order of migrationอันดับการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth orderอันดับการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
order of magnitudeอันดับของขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
order of a differential equationอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Intrazonal soil orderอันดับดินอินทราโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoodlumsอันธพาล [TU Subject Heading]
Sequences (Mathematics)อันดับ (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Soil Categoryอันดับของการจำแนกดิน [สิ่งแวดล้อม]
Hazardอันตราย, การเสี่ยงอันตราย, Example: อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Allotropeอันยรูป, อัญรูป [การแพทย์]
Biohazardอันตรายจากการติดเชื้อโรค [การแพทย์]
Carcinoma, Undifferentiated Cellอันดิฟเฟอเรนทิเอทเซลล์คาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Carcinoma, Undifferentiated Large Cellอันดิฟเฟอเรนทิเอทคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์ใหญ่ [การแพทย์]
Carcinoma, Undifferentiated Small Cellอันดิฟเฟอเรนทิเอทคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์เล็ก [การแพทย์]
Cell Injuriesอันตรายต่อเซลล์,เซลล์บาดเจ็บ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [m] ; truc [m]
อัน[an] (classif, (n)) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]  FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันควรจำ[an khūan jam] (adj) EN: memorable
อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก[an ja køhaikoēt khwām taēkyaēk] (adj) EN: divisive
อันดับ[andap] (n) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series  FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap neung] (n, exp) EN: top spot ; first  FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับ 2 = อันดับสอง[andap søng] (n, exp) FR: deuxième position [f] ; deuxième place [f] ; deuxième rang [m]
อันดับ 3 = อันดับสาม[andap sām] (n, exp) FR: troisième position [f] ; troisième place [f] ; troisième rang [m]
อันดับความสว่าง[andap khwām sawāng] (n) EN: magnitude  FR: magnitude [f]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap thī neung] (n, exp) EN: first place  FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
IMHO(phrase, slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
dangerous(adj) อันตราย
thug(n, slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร
nonranking(adj,, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
tributyltin(n, name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
runner-upรองอันดับหนึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as a matter of fact(idm) อันที่จริง, See also: จริงๆแล้ว, ตามความจริง, Syn. actually
blasphemous(adj) เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: อันหยาบคาย, Syn. profane, irreligious, Ant. religious, pious
bully(n) อันธพาล, Syn. coercer
danger(n) อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
darling(adj) ซึ่งเป็นที่รัก, See also: อันเป็นที่รัก, Syn. favorite, beloved, dear
detriment(n) ความเสียหาย, See also: อันตราย, Syn. harmfulness, ill, damage
fifteenth(n) ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifteenth(adj) ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifteenth(adv) ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifth(n) ลำดับที่ห้า, See also: อันที่ห้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
algonkian(แอลกอง' คีอัน) n., adj. Proterozoic, Algonquin, Algonquian. ยุคดึกดำบรรพ์
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป icon อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
aliunde(เอลีอัน' ดี) adv., adj. ไมใช่ส่วนของเอกสารนั้น, ไม่ใช่ได้มาจากเอกสารนั้น
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
ambiance(แอม' บิอันซฺ) n. ambience

English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi, vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
apiece(adv) อันละ,แต่ละชิ้น
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dangerอันตราย
developmental toxicity(n) อันตรายต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
dodgy(adj) อันตราย, เสี่ยง, See also: risky, Syn. dangerous
in questionอันที่ คนที่ สิ่งที่กำลังพูดถึง
interstellar(adj) อันตรดารา, ระหว่างดวงดาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
危険[きけん, kiken] (n) อันตราย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脅威[きょうい, kyoui] (n) อันตราย,ภัยคุกคาม (มักเจอในประโยคเกี่ยวกับ Security)
脅威[きょうい, kyoui] (n) อันตราย,ภัยคุกคาม (มักเจอในประโยคเกี่ยวกับ Security)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] TH: อันแรก สิ่งแรก  EN: first (a-no)
第一[だいいち, daiichi] TH: อันดับหนึ่ง  EN: first
[ばん, ban] TH: อันดับที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
erstenอันดับแรก, See also: erst
welcheอันไหน
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen
stehen(vi) |stand, hat gestanden, + in/auf/an + D| มีเขียนไว้, ถูกเขียนไว้ เช่น In der Zeitung steht eine interessante Nachricht. ในหนังสือพิมพ์มีข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่ง
weil(konj) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| เพราะว่า เช่น Andrea bleibt daheim, weil sie ihrer Mutter im Haushalt helfen will. อันเดรียอยู่บ้านเพราะเธออยากช่วยแม่ทำงานบ้าน, See also: Related: denn, da
deswegen(konj) |กริยาอยู่เป็นอันดับสอง| ดังนั้น, จึง เช่น Es ist stürmisch, deswegen bleiben wir zu Hause. ลมพายุพัดแรง ดังนั้นเราเลยอยู่บ้านกัน, See also: daher, deshalb, A. weil, da, denn, Syn. darum
lebensfeindlich(adj) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต, See also: A. lebensfreundlich
unbedenklich(adj) ไม่อันตราย, ปลอดภัย เช่น Die Substanz ist unbedenklich., Syn. ungefährlich

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top