ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อวัยวะภายใน

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวัยวะภายใน-, *อวัยวะภายใน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวัยวะภายใน[N] internal organs, Ant. อวัยวะภายนอก, Example: ทุกวันนี้มีคนเจ็บป่วยที่อวัยวะภายใน เนื่องมาจากการบริโภคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: อวัยวะที่อยู่ภายในร่ายกาย
อวัยวะภายใน[N] internal organs, Ant. อวัยวะภายนอก, Example: ทุกวันนี้มีคนเจ็บป่วยที่อวัยวะภายใน เนื่องมาจากการบริโภคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: อวัยวะที่อยู่ภายในร่ายกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
splanchnosclerosisอวัยวะภายในกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnoptosia; splanchnoptosis; visceroptosisอวัยวะภายในย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnoptosis; splanchnoptosia; visceroptosisอวัยวะภายในย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnodiastasisอวัยวะภายในหลุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnomicriaอวัยวะภายในเล็กเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnomegalia; splanchnomegalyอวัยวะภายในโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnomegaly; splanchnomegaliaอวัยวะภายในโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liverตับ, อวัยวะภายในช่องท้องของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  มีหน้าที่สำคัญหลายประการ เช่น ผลิตน้ำดี สะสมอาหาร ขจัดสารที่เป็นพิษ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pancreasตับอ่อน, อวัยวะภายในช่องท้องของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยบางชนิดมาช่วยย่อยอาหารในลำไส้เล็ก และสร้างฮอร์โมนอินซูลินกับกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.เอาละ เราจะมาเริ่มการวินิจฉัยละนะ นี่คืออวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็น The Thing (1982)
They don't need any blood flow, don't need any of their internal organs.ไม่ต้องการเลือดหมุนเวียน ไม่ต้องการอวัยวะภายใน Day of the Dead (1985)
The iron shattered his bones and tore his entrails.เหล็กแตกกระดูกของเขาและฉีกอวัยวะภายในของเขา Princess Mononoke (1997)
Based on your pupil dilation, skin temperature and motor functions I calculate an 83% probability that you will not pull the trigger.เมื่อดูจากม่านตา อุณหภูมิผิวหนัง และการทำงานของอวัยวะภายในแล้ว มีความเป็นไปได้ 83% ที่คุณจะไม่เหนี่ยวไก Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
No use in digging out the rest. Silver's penetrated his organs.ไปมีประโยชน์ที่จะเอากระสุนที่เหลือออกมา กระสุนเงินเจาะทะลุอวัยวะภายในของเค้าหมดแล้ว Underworld (2003)
Today I have proved that man can break the 50-mile-per-hour speed barrier without disrupting his internal organs.ผมพิสูจน์แล้วว่า มนุษย์เคลื่อนที่เร็วกว่า 50 ไมล์/ชม.ได้ โดยที่อวัยวะภายในไม่บุบสลาย Around the World in 80 Days (2004)
I told you, if your blood isn't purified every 72 hours, your internal organs will start to shut down.ผมบอกคุณนะ ถ้าเลือดของคุณไม่บริสุทธิ์ทุกเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะ อวัยวะภายในของคุณจะเริ่มหยุดทำงาน Crusade (2004)
Hits all the organs.กระทบอวัยวะภายในทั้งหมด The Right Stuff (2007)
Causes masses on the organs.ทำให้อวัยวะภายในทำงานผิดปกติ The Right Stuff (2007)
No signs of any head trauma.อวัยวะภายในที่สำคัญๆ ก็ไม่มีปัญหา Twilight (2008)
He may die o-or at least do extreme damage to several major organs.เขาอาจจะตาย หรือไม่ก็ทำลายอวัยวะภายใน Chuck Versus the First Date (2008)
Leo drains pus and likes it. I dropped an internal organ...ลีโอระบายหนอง แล้วชั้นจะทิ้งอวัยวะภายใน There's No 'I' in Team (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะภายใน[n. exp.] (awaiyawa phāinai) EN: internal organs   FR: organe interne [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrails[N] อวัยวะภายในของคนและสัตว์, Syn. innards
innards[N] เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อวัยวะภายใน, Syn. insides, entrails, guts, intestines, bowels
offal[N] เครื่องในสัตว์, See also: อวัยวะภายในของสัตว์ที่ใช้กินเป็นอาหารได้
viscera[N] อวัยวะภายใน, Syn. entrails

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
entrails(เอน'เทรลซ) n.,pl. เครื่องใน,อวัยวะภายใน,ไส้พุง, Syn. guts
gizzard(กีซ'เซิร์ด) n. เครื่องใน,อวัยวะภายใน
internal(อินเทอ'เนิล) adj. ภายใน,ข้างใน n. อวัยวะภายใน,เครื่องใน., See also: internality,internalness n., Syn. inward,interior
peritoniumชั้นเยื่อบุช่องท้องเป็นที่อยู่ของอวัยวะภายในช่องท้องและภายในอุ้งเชิงกราน
radiogram(เร'ดิโอแกรม) n. ภาพเอกซฺเรย์หรือแกมม่าเรย์ของอวัยวะภายในร่างกาย,เอกซูเรย์,โทรเลข
radiography(เรดิออก'กระฟี) n. การถ่ายภาพเอกซฺเรย์หรือแกมมาเรย์ของอวัยวะภายในร่างกาย., See also: radiographer n. radiographic adj. radiographical adj.
splanchnic(สแพลง'นิค) adj. เกี่ยวกับอวัยวะภายใน
viscera(วิส'เซอ) n.,pl. อวัยวะภายใน,อวัยวะในโพรงของร่างกาย (โดยเฉพาะในช่องท้อง) ,ลำไส้เล็ก,ไส้พุง
visceral(วิส'เซอเริล) adj. เกี่ยวกับหรือมีผลต่ออวัยวะภายใน,เป็นสัญชาตญาณ.

English-Thai: Nontri Dictionary
entrails(n) ไส้พุง,เครื่องใน,อวัยวะภายใน
viscera(n) อวัยวะภายใน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top