ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนุบาล

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุบาล-, *อนุบาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุบาล[N] curator, Syn. ผู้อนุบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดูแลคนไร้ความสามารถ, Notes: (กฎหมาย), (บาลี/สันสกฤต)
อนุบาล[N] kindergarten, Example: เราใช้แบบเรียน วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดผลแบบผิดๆ มาตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 และผิดมานานนับสิบๆ ปีแล้ว, Thai definition: ระดับการศึกษาที่สอนเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ขวบครึ่ง ถึง 7 ขวบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนุบาล[V] take care of, See also: rear, nourish, look after, tend, Syn. เลี้ยง, ระวัง, รักษา, Example: คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุบาลก. ตามเลี้ยงดู, ตามระวังรักษา.
อนุบาลว. ที่คอยตามเลี้ยงดู, ที่คอยตามระวังรักษา, เรียกโรงเรียนที่สอนเด็กที่มีอายุระหว่าง ๓ ขวบครึ่ง ถึง ๗ ขวบ ว่า โรงเรียนอนุบาล, เรียกครูที่สอนโรงเรียนอนุบาล ว่า ครูอนุบาล, เรียกนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ว่า นักเรียนอนุบาล
อนุบาลเรียกผู้ที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดูแลคนไร้ความสามารถ ว่า ผู้อนุบาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pre-school educationอนุบาลศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I always got kicked out of school, beginning in kindergarten.ฉันเองโดนไล่เป็นประจำอยู่แล้ว, ตั้งแต่อยู่อนุบาลSuspiria (1977)
You've spent a fortune, and all we have to show for it is that grotesque kindergarten!คุณใช้โชคชะตาและเราต้องแสดง สำหรับโรงเรียนอนุบาลวิตถารนั้น! Akira (1988)
You want me to enroll in that kindergarten and live happily ever after?นายอยากให้ฉันเข้าไปอยู่ใน โรงเรียนอนุบาลนั่น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนั้น? Akira (1988)
Big, little, what? Nursery school, babysitters maybe?โตหรือเล็ก เรียนอนุบาลหรือจ้างคนเลี้ยง Punchline (1988)
He's been Andy's favorite since kindergarten.เขาเป็นของเล่นของ แอนดี้ ตั้งแต่อนุบาลแล้วหนิ Toy Story (1995)
I'm from Playskool.ฉันมาจาก โรงเรียนอนุบาล Toy Story (1995)
Yeah, fuckin' Carmine Scarpaglia. That guy used to beat the shit out of me in kindergarten.ไอ้คาร์ไมน์ สการ์ปักเลียคู่อริเก่าชั้น สมัยอนุบาล Good Will Hunting (1997)
Carmine, it's me, Will. Remember, we went to kindergarten together.คาร์ไมน์ ชั้นเอง นี่ชั้นวิลล์ เราเคยเรียนอนุบาลมาด้วยกันไง Good Will Hunting (1997)
Some puny, little uncoordinated... can´t-make-the-football-team- so-l´ll-pick-on-third-graders- and-steal-their-lunch-money... punk, jerk-off bully... that one day wakes up and realizes he´s nothing.ไอ้ขี้แงเพื่อนไม่รับ เข้าทีมฟุตบอลไม่ได้ ไอ้อนุบาล3 กุ๊ยขี้ขโมยหน้าโง่ไร้สติ Nothing to Lose (1997)
- You still at nursery school?เธอยังอยู่อนุบาลรึไง? Show Me Love (1998)
We have all the same classes since kindergarten.พวกเราอยู่ห้องเดียวกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้ว A Walk to Remember (2002)
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.ฉันไม่เห็นระดับนี้ของงานฝีมือตั้งแต่ชั้นอนุบาล Showtime (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: curator   
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of   
อนุบาลสอง[n. exp.] (anubān søng) FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neung) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
curator(คิวเร'เทอะ) n. ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล, See also: curatorial adj. curatorship n.
froebel(โฟร'เบล) n. นักปฏิรูปการศึกษาชาวเยอรมันผู้ก่อตั้งระบบโรงเรียนอนุบาล., See also: Froebelian adj.
keeper(คี'เพอะ) n. ผู้เก็บรักษา,ผู้เฝ้า,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์,สิ่งยับยั้ง,หัว,หนีบ,เหล็กบังเหียน, Syn. caretaker
kindergarten(คิน'เดอการ์'เทิน) n. โรงเรียนอนุบาล
kindergartner(คิน'เดอะการ์ท'เนอะ) n. เด็กโรงเรียนอนุบาล, See also: kindergartener n. ครูโรงเรียนอนุบาล,เด็กโรงเรียนอนุบาล
nursery schooln. โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นอนุบาล
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
curator(n) ผู้ดูแล,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล
keeper(n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์
kindergarten(n) โรงเรียนอนุบาล
tutelage(n) ความคุ้มครอง,การสั่งสอน,การปกครอง,การอนุบาล,การพิทักษ์
tutelary(adj) เกี่ยวกับการอนุบาล,เป็นผู้ปกครอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Kindergarten(n) |der, pl. Kindergärten| โรงเรียนอนุบาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top