ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อดกลั้น

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อดกลั้น-, *อดกลั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดกลั้น[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. อดทน, อดทนอดกลั้น, Example: ผมอดกลั้นไม่ให้โกรธทุกครั้งที่มีใครว่าผม, Thai definition: บังคับความรู้สึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อดกลั้นก. ระงับอารมณ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No desire without restraintไม่มีความปรารถนา โดยปราศจากความอดกลั้น Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)
A selfish ejaculation, the fishy taste of sperm in the mouthความเห็นเเก่ตัวของการไม่อดกลั้น กับกลิ่คาวน้ำกามในปาก Sweet Sex and Love (2003)
In contemporary France, mistresses are de rigueur and quietly tolerated.ช่วงเวลาเดียวกันในฝรั่งเศส ผู้หญิงถูกเข้มงวดนัก และต้องอดกลั้นอย่างเงียบ ๆ The Nanny Diaries (2007)
And I will be patient with you, I will be there on your journey.และฉันจะอดกลั้นกับเธอ และฉันจะอยู่กับเธอในทุกๆที่ Zack and Miri Make a Porno (2008)
- He's not denying it.-เขาไม่ได้อดกลั้นเลย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น.. Invictus (2009)
And I'm taking your advice to come out to brooklyn sometime.ฉันกำลังคิดทบทวนตามคำแนะนำของคุณ ที่ให้ฉันอดกลั้น You've Got Yale! (2009)
You see Zobelle, you see Weston, you see any of the crew, you...พวกนายเห็นโซเบลล่า พวกนายเห็นเวสตัน พวกนายเห็นลูกน้องพวกมันทุกคน... ให้พวกนายอดทนอดกลั้นความรู้สึก Service (2009)
Due diligence. Learn.อดทนอดกลั้น เรียนรู้ Smite (2009)
To tolerate delay.ให้อดกลั้นกับความล่าช้า Today Is the Day: Part 1 (2009)
Chopper, I have been patient.ชอปเปอร์ นี่ข้าอดกลั้นอยู่นะ The Hidden Enemy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear   FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bate[VT] อดกลั้น (ความหมายเก่า), Syn. moderate
forbear[VI] อดกลั้น, See also: อดทน, ข่มใจ, หักห้าม, บังคับใจ, Syn. tolerate, abstain, restrain, Ant. continue, proceed
hold back[PHRV] ควบคุมความรู้สึก, See also: อดกลั้น, ระงับอารมณ์, Syn. hold in, keep back, keep down, keep in
hold[VT] อดกลั้น, See also: กลั้น
lump it[PHRV] ทนกล้ำกลืน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อดกลั้น
lump[VT] อดทน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อดกลั้น
patient[ADJ] อดทน, See also: อดกลั้น, หักห้ามใจ, Syn. calm, forebearing, long-suffering, resigned, uncomplaining, Ant. agitate, hostile, impatient
pocket[VT] ปิดบัง, See also: อดกลั้น, ข่มความรู้สึก, Syn. conceal, suppress
repress[VT] อดกลั้นไว้, See also: ข่มใจไว้, Syn. subdue, subjugate
resist[VT] อดทน, See also: อดกลั้น, ทนต่อ, Syn. refrain, withstand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
go(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น), Syn. pass,move,proceed
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
insupportable(อินซะพอร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะอดทนได้,สุดที่จะอดกลั้นได้,ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้., See also: insupportability,insupportableness n. insupportably adv.
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded
pocket(พอค'คิท) n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก,หลุม,หลุมแร่,หลุมบิลเลียด,โพรง,ช่อง. adj. เล็กจนใส่กระเป๋าได้,ค่อนข้างเล็ก vt. ใส่กระเป๋า,มี,ครอบครอง,ปิดบัง,ห้อมล้อม,แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม,อดกลั้น,ข่มความรู้สึก,หน่วงเหนี่ยว -Phr. (in one's pocket ที่มีครอบ
repress(รีเพรส') vt.,vi. อดกลั้น,ปราบปราม,ควบคุม,ข่มจิต,ข่มอารมณ์,ระงับ., See also: represser, repressor n. repressible adj. repression n. repressive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
stoical(adj) ไม่ยินดียินร้าย,อดกลั้น,ปลงตก
stoicism(n) ความไม่ยินดียินร้าย,ความอดกลั้น,ความปลงตก
sufferance(n) ความอดกลั้น,การอนุญาต,ความอดทน,การยอมทน
swallow(vt) ขยอก,กลืน,ท่วม,อดกลั้น,ยอมรับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
耐える[たえる, taeru] Thai: อดกลั้น English: to endure

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausdauer(n) |die, nur Sg.| ความอดทนอดกลั้น, See also: S. die Geduld,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top