ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวหน้า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวหน้า-, *หัวหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวหน้าวง(n) head of a band, Example: วงดนตรีวงนี้หัวหน้าวงหน้าตาหล่อกว่าคนอื่นๆ, Count Unit: คน
หัวหน้างาน(n) foreman, See also: overseer, chief, boss, Ant. ลูกน้อง, Example: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน, Thai Definition: ผู้ควบคุมงาน
หัวหน้าฝูง(n) chief of a herd of animals, Syn. จ่าฝูง, Example: หัวหน้าฝูงของฝูงวัวจะเดินนำหน้าวัวตัวอื่น
หัวหน้าพรรค(n) party leader, Example: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาประกาศวางมือทางการเมืองในวันที่ 1 มกราคม 2540, Thai Definition: หัวหน้าพรรคการเมือง
หัวหน้าส่วน(n) section chief, Syn. หัวหน้าหน่วย, Example: เจ้าหน้าที่กำลังรายงานตัวกับหัวหน้าส่วน, Count Unit: คน
หัวหน้าแผนก(n) chief (of a section), See also: head, boss (of a section), Example: หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นใหญ่ในแผนกนั้นๆ
หัวหน้าแผนก(n) chief (of a section), See also: head, boss (of a section), Example: หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นใหญ่ในแผนกนั้นๆ
หัวหน้ากลุ่ม(n) head, See also: leader, chief, boss, Syn. หัวหน้าทีม, Example: หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม, Count Unit: คน
หัวหน้าคนงาน(n) foreman, See also: overseer, Example: เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว, Thai Definition: ผู้ควบคุมคนงาน
หัวหน้าทัวร์(n) tour leader, Syn. ผู้นำทัวร์, Example: การเดินทางครั้งนี้หัวหน้าทัวร์ทำหน้าที่ได้ดีมาก, Count Unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวหน้าน. ผู้เป็นใหญ่ในหมู่หนึ่ง ๆ.
หัวหน่าวน. ส่วนของร่างกายอยู่ระหว่างท้องน้อยกับอวัยวะสืบพันธุ์.
กปิตันหัวหน้าหมู่ชน.
นายโรงหัวหน้าคณะหนังตะลุงหรือคณะโนรา
พลาธิการหัวหน้ากรมในกองทัพบกซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการนี้.
มุข, มุข-หัวหน้า
สมุห-, สมุห์หัวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ เช่น สมุหพระราชพิธี สมุหราชองครักษ์ สมุห์บัญชี
หัวงานหัวหน้างาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Party, Leader of the Revolutionaryหัวหน้าคณะปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Leader of the Revolutionary Partyหัวหน้าคณะปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk, committee; committee clerkหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee clerk; clerk, committeeหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
foremanหัวหน้าคนงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
head of the householdหัวหน้าครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
head of governmentหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief justiceหัวหน้าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heads of householdsหัวหน้าครัวเรือน [TU Subject Heading]
Women heads of householdsหัวหน้าครัวเรือนสตรี [TU Subject Heading]
Head of The Householdหัวหน้าครัวเรือน, Example: ผู้หารายได้หลัก (principal earner) แต่โดยปกติยังไม่มีกฎเกณฑ์สากลทั่วไปที่เป็นที่ยอมว่า ในการจะพิจารณาว่าใครจะเป็นหัวหน้าครัวเรือน [สิ่งแวดล้อม]
Dean (หรือ Doyen) of the Diplomatic Corpsหัวหน้า (Dean) ของคณะทูตานุทูตในนครหลวงของประเทศใดก็ตาม ได้แก่ ตัวทูตที่อาวุโสที่สุด (คือเป็นทูตอยู่ในประเทศนั้นๆ เป็นเวลานานที่สุด) ตัวหัวหน้าคณะทูตานุทูตจะมีลำดับอาวุโสเหนือทุกคนในคณะทูตานุทูต ทำหน้าที่เป็นโฆษกของคณะทูตเมื่อถึงความจำเป็น และเป็นผู้ดูแลและคุ้มครองบรรดาเอกสิทธ์และความคุ้มกันทางการทูตที่คณะ ทูตานุทูตมีอยู่ แต่หน้าที่ที่แท้จริงนั้น โดยมากเกี่ยวกับเรื่องพิธีการทูตมากกว่า อาทิเช่น เมื่อถึงวันที่ระลึกครบรอบวันเกิดประมุขของรัฐ (เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในประเทศไทย) Dean ของคณะทูตจะเป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวในนามของคณะทูตทั้งหมด แต่การที่จะเรียกหรือขอให้บุคคลในคณะทูตไปประชุมเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง นั้น เป็นสิ่งที่ Dean ไม่พึงกระทำ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผู้แทนทางการทูตคนใดไปร่วมการประชุมระหว่างบุคคลในคณะทูตด้วยกัน เกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศโดยมิได้รับคำสั่งโดยเฉพาะจากรัฐบาลของตนก่อน ภริยาของ Dean หรือ Doyen นั้นเรียกว่า Doyenneเมื่อหัวหน้าคณะทูตวายชนม์ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ บุคคลในคณะทูตที่มีอาวุโสรองลงมาหรือเป็นบุคคลที่สองจะเป็นผู้รับช่วงงาน ทันที และมีตำแหน่งเรียกว่า อุปทูตชั่วคราว (Chargé d?Affaires ad interim) ทั้งจะต้องดูว่า เอกสารทางราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกสารลับหรือปกปิด จะไม่ทิ้งรวมอยู่กับ เอกสารส่วนตัวของทูตผู้วายชนม์อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง การทูต ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1961 จากการประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับการติดต่อและความคุ้มกันทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ข้อ 39 (3) ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามี สิทธิที่จะได้รับไปจนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป(4) ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทนซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว ให้รัฐผู้รับอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่ส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้ามในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในคราอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดกและการรับมรดกนั้น ๆ ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับ เพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่ฝ่ายเดียวของผู้วายชนม์ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทนอนึ่ง อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล เมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1963 ได้บัญญัติไว้ว่า ?ข้อ 51 ในกรณีมรณกรรมของบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล หรือของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว รัฐผู้รับ(ก) จะอนุญาตให้ส่งออกซึ่งสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ โดยมีข้อยกเว้นแก่ทรัพย์สินเช่นว่า ทรัพย์ใด ๆ ที่ได้มาในรัฐผู้รับนั้น ซึ่งการส่งออกของทรัพย์ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลดังกล่าวถึงแก่มรณกรรม(ข) จะไม่เรียกเก็บอากรกองมรดก อากรสืบช่วงมรดกหรืออากรรับมรดก และอากรการโอน ไม่ว่าจะเป็นอากรของชาติ ของภูมิภาค หรือของเทศบาล จากสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการที่สังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในรัฐผู้รับก็เนื่องมาแต่ฝ่ายเดียว จากการที่ผู้วายชนม์อยู่ในรัฐนั้นฐานะบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุลหรือใน ฐานะคนในครอบครัวของบุคคลในที่ทำการกงสุล? ?ข้อ 53(5) กรณีมรณกรรมของบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล คนในครอบครัวซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว จะคงได้รับอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ได้ประสาทให้แก่ตนต่อไป จนกว่าตนจะออกไปจากรัฐผู้รับ หรือจนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะสามารถให้ตนกระทำดังนั้นได้ แล้วแต่ว่าเวลาไหนจะมาถึงก่อนกัน? [การทูต]
head (leader) of delegationหัวหน้าคณะผู้แทนในการเยือนหรือในการประชุมระหว่างประเทศ [การทูต]
head of consular postหัวหน้าสถานทำการทางกงสุล " หมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหน้าที่ให้กระทำการในฐานะนั้น หัวหน้าสถานทำการทางกงสุลแบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ (1) กงสุลใหญ่ (2) กงสุล (3) รองกงสุล (4) ตัวแทนทางกงสุล (อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506) " [การทูต]
head of the missionหัวหน้าคณะผู้แทน " หมายถึง หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชั้น (1) ชั้นเอก- อัครราชทูต หรือเอกอัครสมณทูต (2) ชั้นรัฐทูต อัครราชทูต และ อัครสมณทูต (3) ชั้นอุปทูต (อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความ-สัมพันธ์ทางทูต พ.ศ. 2504) " [การทูต]
Authoritative, Benevalentหัวหน้างานแบบเผด็จการแบบมีศิลป [การแพทย์]
Authoritative, Consultativeหัวหน้างานแบบปรึกษาหารือ [การแพทย์]
Authoritative, Exploitiveหัวหน้างานแบบเผด็จการ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหน้า[hūanā] (n) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president  FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้ากลุ่ม[hūanā klum] (n, exp) EN: head
หัวหน้าคณะสงฆ์[hūanā khana song] (n, exp) EN: monk dean
หัวหน้าคนงาน[hūanā khon-ngān] (n, exp) EN: foreman  FR: contremaître [m]
หัวหน้าครอบครัว[hūanā khrøpkhrūa] (n, exp) EN: head of the family  FR: chef de famille [m]
หัวหน้างาน[hūanā ngān] (n, exp) EN: supervisor ; foreman
หัวหน้าช่างกล[hūanā chang kon] (n, exp) EN: chief engineer
หัวหน้าทัพ[hūanā thap] (n, exp) EN: commander-in-chief
หัวหน้าทัวร์[hūanā thūa] (n, exp) EN: tour leader
หัวหน้าทีม[hūanā thīm] (n, exp) EN: team captain ; head  FR: capitaine (d'équipe)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbess(n) บาทหลวงหญิง, See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี
archbishop(n) หัวหน้าของบิชอพ, Syn. chief bishop
butler(n) หัวหน้าคนใช้, See also: พ่อบ้าน, Syn. maid
capo(n) หัวหน้ากลุ่มมาเฟีย
captain(n) กัปตัน, See also: หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ, Syn. shipmaster
captain(n) หัวหน้าทีม, Syn. leader, commander
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว, Syn. head cook
chief(n) ผู้นำ, See also: หัวหน้า, Syn. leader, head
chieftain(n) หัวหน้าเผ่า
cock(n) หัวหน้า, See also: ผู้นำ, Syn. leader, chief person

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief
arch-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'หัวหน้า', Syn. - archi-. -archy-
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
archbishop(อาร์ค'บิเชิพ) n. หัวหน้า bishop หัวหน้าบาทหลวง (chief bishop)
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ
archi-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "หัวหน้า", "สำคัญ", "แรกเริ่ม" (arch-)

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
brigadier(n) หัวหน้ากอง
butler(n) หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kim taeyeon[คิม แทยอน] (n, name) หัวหน้าวง และนักร้องหลักของ Girls' Generation หรือ So Nyeo Shi dae ซึ่งเป็นกลุ่มนักร้องหญิงจากประเทศเกาหลีที่มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก จาก Mini 2nd Album : Tell me your wish (Genie) แทยอนน่ารักและรับประกันในความรั่วค่ะ อิอิ
kim taeyeon[คิม แทยอน] (name) หัวหน้าวง Girls' Generation ศิลปินกลุ่มหญิงจากประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน โดยนอกจากทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงแล้ว แทยอนยังทำหน้าที่นักร้องเสียงหลักของวงอีกด้วย, Syn. Taeyeon

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
上司[じょうし, joushi] (n) หัวหน้า,เจ้านาย
親分[おやぶん, oyabun] (n) หัวหน้าแก๊ง(ยากูซ่า) หัวหน้ากลุ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
所長[しょちょう, shochou] (n) หัวหน้าแผนก, หัวหน้าฝ่าย
首席幕僚[しゅせきばくりょう, shusekibakuryou] (n) หัวหน้าที่ปรึกษา (ตำแหน่งทางทหาร)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
部長[ぶちょう, buchou] TH: หัวหน้าหน่วยงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
entlassen(vt) |entließ, hat entlassen| ไล่ออก(จากงาน) เช่น Der Chef hat heute einen Angestellten entlassen. วันนี้หัวหน้าไล่พนักงานออกหนึ่งคน, See also: Related: kündigen, Syn. jmdn. feuern
Häuptling(n) |der, pl. Häuptlinge| ผู้นำกลุ่ม, หัวหน้าเผ่า, See also: Leiter, Syn. Chef

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Rohrtrenner {n} [techn.]หัวหน้าฝึกสอนนักกีฬา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top