ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หย่อน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หย่อน-, *หย่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่อน(v) be flabby, See also: be flaccid, be sagging, Syn. คล้อย, หย่อนยาน, Ant. เต่งตึง, Example: สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง ถึงวัยสาวจะสวยงามเพียงใจ พอแก่ไปทุกอย่างก็หย่อนยานหาความงามมิได้, Thai Definition: หย่อนลง
หย่อนใจ(v) relax, See also: pastime, Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย, Example: เขาเล่นดนตรีเพื่อหย่อนใจจากภาระประจำวัน, Thai Definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน
หย่อนยาน(adj) flabby, See also: flaccid, lax, remiss, Syn. ยาน, หย่อน, Ant. ตึง, Example: ลุงถอดเสื้อออกเผยให้เห็นแผงอกเปล่าเปลือยและมัดกล้ามที่เริ่มหย่อนยานไปตามวัย, Thai Definition: ห้อยย้อยลง
หย่อนอารมณ์(v) be at leisure, See also: relax, Syn. หย่อนใจ, พักผ่อน, ผ่อนคลาย, Example: ผมอยากจะหย่อนอารมณ์สักครึ่งชั่วโมง, Thai Definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หย่อนก. ไม่ตึง, ผ่อนไม่ให้ตึง, ค่อย ๆ ผ่อนลงมาจากที่สูง
หย่อนถอย เช่น หย่อนกำลัง, คลาย เช่น หย่อนอารมณ์, ทุเลา เช่น ลดหย่อน
หย่อนเบาลง, น้อย, ไม่เต็ม, เช่น กิโลหย่อนไป ๒ ขีด บาทหย่อนสลึง หย่อนสมรรถภาพ.
หย่อนใจ, หย่อนอารมณ์ก. คลายอารมณ์, พักผ่อน.
คล้อยหย่อนลง, ลดต่ำ, เรียกนมที่หย่อนลงเล็กน้อย ว่า นมคล้อย.
โรยหย่อนกำลัง, เพลีย, ในคำว่า อิดโรย
อ่อนหย่อน เช่น อ่อนเค็ม, น้อย เช่น เหลืองอ่อน, ไม่แรง เช่น ไฟอ่อน, อายุยังน้อย เช่น ไก่อ่อน, ยังเล็กอยู่ เช่น เด็กอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atonicหย่อน, ไม่ตึง, ขาดความตึงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lack of abilityหย่อนความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adrenal Cortical Insufficiency, Acuteหย่อนสมรรถภาพเฉียบพลันของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Attitude, Tightwardหย่อนในเรื่องรางวัล [การแพทย์]
Moral Standard, Lowหย่อนศิลธรรม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่อน[yǿn] (v) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag  FR: relâcher ; détendre
หย่อน[yǿn] (v) EN: be flabby ; be flaccid ; be sagging ; lax ; be deficient in ; lack
หย่อน[yǿn] (v) EN: drop ; put in ; throw in
หย่อนถังน้ำลง[yǿn thang nām long] (v, exp) EN: lower a bucket
หย่อนบัตรเลือกตั้ง[yǿn bat] (v, exp) EN: drop a ballot ; cast a ballot
หย่อนบัตรเลือกตั้ง[yǿn bat leūaktang] (v, exp) EN: cast a ballot  FR: voter
หย่อนยาน[yǿnyān] (adj) EN: flabby ; flaccid ; lax ; remiss
หย่อนอารมณ์[yǿn ārom] (v) FR: se relaxer ; se dérider
หย่อนใจ[yǿnjai] (v) EN: relax ; recreate ; take recreation  FR: se délasser ; se détendre

English-Thai: Longdo Dictionary
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop in(phrv) หย่อนไว้, See also: ใส่ไว้, หยอดไว้
drop into(phrv) หย่อนตัวลงใน (เช่น เตียง, เก้าอี้), See also: ทิ้งตัวลงใน
flabby(adj) หย่อนยาน (เนื้อ), See also: เหี่ยว, ไม่เต่งตึง, Syn. baggy, loose, limp, Ant. firm, solid
flaccid(adj) หย่อนยาน (เนื้อ), See also: เหี่ยว, ไม่เต่งตึง, Syn. flabby, limp, Ant. firm, hard
inferior(adj) ด้อยกว่า, See also: หย่อนกว่า, ต่ำกว่ามาตรฐาน, รองลงมา, Syn. subordinate, insufficient, lower, minor, Ant. superior
loosen up(phrv) ผ่อน, See also: หย่อน, หย่อนลง
lax(adj) หลวม, See also: หย่อน, ไม่ตึง, ไม่แน่นหนา, Syn. loose
loose(adj) ไม่ได้ผูกแน่น, See also: หย่อน, Syn. slack
loppy(adj) ห้อย, See also: หย่อน, Syn. drooping
nutant(adj) หย่อน, See also: ห้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitato(แอจจิทา' โท) adj. ไม่หยุดหย่อน (ดนตรี) (agitated, restless)
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation, entertainment
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
extenuate(อิคซฺเทน'นิวเอท) vt. ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้เบาบาง., See also: extenuation n. extenuator n. extenuatory adj. extenuative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
deaden(vt) ทำให้มึน,ทำให้ชา,ทำให้ไม่รู้สึก,ทำให้หย่อนลง
drop(vi) หยด,ตก,หย่อนลง,เคลื่อนต่ำลง,จมลง,ยุติ,สิ้นสุด
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง
extenuation(n) การลดหย่อน,การบรรเทา,การแบ่งเบา
flabbiness(n) ความอ่อนปวกเปียก,ความเหลาะแหละ,ความหย่อนยาน,ความอ่อนแอ
flag(vi) อ่อนแอลง,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,ช้าลง,ห้อย
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง
incessant(adj) ไม่หยุดหย่อน,ต่อเนื่อง
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
緩み[ゆるみ, yurumi] หย่อนยาน ผ่อน คลายตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top