ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมู่

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมู่-, *หมู่*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
หมู่เฮา[มู^-เฮ่า] (pron) พวกเรา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมู่บ้าน(n, vi, vt, adj) หมู่บ้าน
หมู่บ้านจัดสรร(n) developed housing
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)(n) Village Health Volunteer

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมู่สู(n) พวกเธอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู่(n) group, See also: party, Syn. กลุ่ม, พวก, หมวด, Example: อัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในหมู่ของพนักงานต่อเชื่อมสายเคเบิลของบริษัทโทรศัพท์นิวยอร์กเพิ่มสูงขึ้นมาก, Thai Definition: สิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก
หมู่(n) at the present time, See also: recently, during this time, lately, Syn. ระยะเวลา, Example: หมู่นี้ผมไม่ค่อยได้ไปสังสรรค์กับเพื่อน เพราะงานเยอะมาก
หมู่(clas) group, See also: collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party, Example: คณะนายพลอากาศไทย 3 นาย ได้ไปรับมอบเครื่องบินไอพ่นหนึ่งหมู่จากฐานทัพอเมริกัน, Thai Definition: ลักษณนามของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก
หมู่คณะ(n) staff, See also: clique, bloc, organization, Example: การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีมาแต่สมัยโบราณ, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่กระทำกิจกรรมร่วมกัน
หมู่นี้(adv) recently, See also: at the present time, for the past few days, Syn. พักนี้, เดี๋ยวนี้, Example: หมู่นี้ใจคอผมไม่ค่อยอยู่กับตัว
หมู่ไม้(n) wood, See also: bush, Syn. แมกไม้, สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้, พงไม้, Example: ผู้สูงอายุเล่นแบดมินตันอยู่ในสนามท่ามกลางหมู่ไม้เขียวขจี, Thai Definition: บริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก
หมู่ญาติ(n) relatives, See also: cousin, lineage, kin, kinsmen, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล, Example: ก่อนการแต่งงานผู้ชายจะมีฐานะเหมือนเป็นแขกท่ามกลางหมู่ญาติของฝ่ายหญิง, Thai Definition: กลุ่มคนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่
หมู่บ้าน(n) village, Example: ทุกหมู่บ้านในชนบทมักมีวัด หรือสถานที่ทางศาสนา เป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน, Thai Definition: เขตปกครองที่เล็กที่สุด ประกอบด้วยบ้านเรือน ราษฎรจำนวนมากหรือน้อย แล้วแต่ขนาดของหมู่บ้าน
หมู่เกาะ(n) archipelago, See also: group of islands, Example: หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมากมาย
หมู่เกาะ(n) archipelago, See also: group of islands, Example: หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมากมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมู่น. กลุ่มชนิดเดียวกัน เช่น หมู่ดาว หมู่เมฆ, พวกชนิดเดียวกัน เช่น หมู่มนุษย์ หมู่โจร
หมู่กำลังพลของทหาร ตำรวจ เป็นต้น มีจำนวนไม่เกิน ๑๐ คน มีหัวหน้าเรียกว่า ผู้บังคับหมู่ หรือทั่ว ๆ ไปเรียกว่า ผู้หมู่, ถ้าเป็นทหารบกหรือตำรวจจะต้องมียศเป็นนายสิบ, ถ้าเป็นทหารเรือหรือทหารอากาศจะต้องมียศเป็นจ่า.
หมู่น. ระยะเวลา เช่น หมู่นี้สุขภาพไม่ค่อยดี หมู่นั้นไม่ว่าง.
หมู่ดู คอแดง.
หมู่บ้านน. ท้องที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sectionหมู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
groupหมู่, กลุ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collectionหมู่, พวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
villageหมู่บ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
villageหมู่บ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
villageหมู่บ้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fleetหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsectionหมู่ย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Andaman and Nicobar Islands (India)หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (อินเดีย) [TU Subject Heading]
Archipelagoesหมู่เกาะ [TU Subject Heading]
Batteries (Ordance)หมู่อาวุธ [TU Subject Heading]
Blood groupsหมู่เลือด [TU Subject Heading]
Cook Islandsหมู่เกาะคุก [TU Subject Heading]
Fishing villagesหมู่บ้านประมง [TU Subject Heading]
Galapagos Islandsหมู่เกาะกาลาปากอส [TU Subject Heading]
Islands of the Pacificหมู่เกาะแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Paracel Islandsหมู่เกาะพาราเซล [TU Subject Heading]
Solomon Islandsหมู่เกาะโซโลมอน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมู่[mū] (n) EN: group ; collection ; squad ; bevy ; crowd ; party ; pile ; lot  FR: groupe [m] ; ensemble [m] ; collection [f] ; classe [f] ; lot [m]
หมู่[mū] (n) EN: sector  FR: secteur [m] ; quartier [m]
หมู่[mū] (n) EN: [classifier : group, collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party]
หมู่คณะ[mūkhana] (n) EN: staff ; clique ; bloc ; organization
หมู่ญาติ[mūyāt] (n) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen  FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
หมู่นี้[mū nī] (adv) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately  FR: récemment
หมู่บ้าน[mūbān] (n) EN: village ; hamlet  FR: village [m] ; hameau [m] ; communauté [f]
หมู่บ้านจัดสรร[mūbān jatsan] (n, exp) EN: housing development
หมู่บ้านชนบท[mūbān chonnabot] (n, exp) EN: rural village  FR: village rural [m]
หมู่บ้านชายแดน[mūbān chāidaēn] (n, exp) EN: border village  FR: village frontalier [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n, name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archipelago(n) หมู่เกาะ
batch(n) หมู่, See also: พวก, ชุด, กลุ่ม, Syn. group
blood group(n) หมู่เลือด
blood type(n) หมู่เลือด
brush(n) หมู่ไม้เตี้ยๆ, See also: ไม้พุ่ม, Syn. bush
bunch(n) หมู่คน, See also: พวก, กลุ่ม, Syn. group, Ant. individual
category(n) หมวด, See also: หมู่, หมวดหมู่, ประเภท, Syn. class, type
collective(n) กลุ่ม, See also: หมู่คณะ, กอง, Syn. group
colony(n) กลุ่ม, See also: หมู่, เหล่า, พวก, Syn. community, group, swarm
Fiji(n) ประเทศฟิจิ, See also: หมู่เกาะฟิจิและเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก, Syn. Fiji Islands

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
among(อะมัง') prep. ในระหว่าง, ในหมู่, ในจำพวก, ระหว่าง (surrounded by)
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
aquila(แอค'วิลา) n. ชื่อหมู่ดาว (Eagle)
archipelago(อาร์คิเพล'ละโก) n., (pl. -goes. -gos) หมู่เกาะ -archipelagic, archipelagian adj., Syn. island group
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility, Ant. proletariat
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry, Ant. matching, similar

English-Thai: Nontri Dictionary
among(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
amongst(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
archipelago(n) หมู่เกาะ
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
batch(n) หมู่,พวก,ชุด
bevy(n) กลุ่ม,ฝูง,หมู่,คณะ
bloc(n) หมู่,กลุ่มคน,ฝูงคน,พวก
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
BLOOD blood type(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mooหมู่ (หมู่บ้าน) ในประเทศไทย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blood group[blood group] (n) หมู่เลือด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[むら, mura] TH: หมู่บ้าน  EN: village
町村[ちょうそん, chouson] TH: หมู่บ้าน และ อำเภอ  EN: towns and villages

German-Thai: Longdo Dictionary
Gruppe(n) |die, pl. Gruppen| กลุ่ม, หมู่, เหล่า
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| เสียงส่วนมาก, ส่วนใหญ่ , หมู่มาก, See also: A. die Minderheit
Veitshöchheim(uniq) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเยอรมนี

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, Ant. nouveau

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top