ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนี้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนี้-, *หนี้*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตีราคาชำระหนี้appraisal to pay debt

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้(n) debt, See also: liability, indebtedness, obligation, Syn. หนี้สิน, Example: ไทยมีหนี้ต่างประเทศสูงถึง 5 ล้านล้านบาท, Thai Definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง
หนี้สิน(n) debt, See also: obligation, Syn. หนี้, Example: การจัดตั้งธนาคารข้าวสามารถช่วยให้ชาวบ้านปลดเปลื้องหนี้สินได้เป็นจำนวนมาก, Thai Definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้คืนให้กับอีกผู้หนึ่ง
หนี้สูญ(n) bad debt, Example: ลูกหนี้ของเขาตายลง หนี้สินที่มีอยู่กับเขาจึงกลายเป็นหนี้สูญ, Thai Definition: หนี้ที่เจ้าหน้าที่ไม่มีทาง ที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้
หนี้เสีย(n) non-performing loan, See also: NPL, bad debt, Syn. หนี้สูญ, Example: อุตสาหกรรมธนาคารควรมีการกันเงินสำรองสำหรับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น, Thai Definition: หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระตามกำหนด
หนี้เสีย(n) non-performing loan, See also: NPL, bad debt, Syn. หนี้สูญ, Example: อุตสาหกรรมธนาคารควรมีการกันเงินสำรองสำหรับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น, Thai Definition: หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระตามกำหนด
หนี้บุญคุณ(n) indebtedness, See also: obligation, debt of gratitude, Example: ผมได้ชดใช้หนี้บุญคุณซึ่งมีแก่ผมแล้ว, Thai Definition: พระคุณหรือความช่วยเหลือที่ผู้อื่นทำไว้กับตน และตนรู้สึกว่าจะต้องทดแทน
หนี้ระยะยาว(n) funded debt, See also: long-term debt, Ant. หนี้ระยะสั้น, Example: มูดี้ส์ออกประกาศว่าจะพิจารณาทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือหนี้ระยะยาวของไทย
หนี้ระยะสั้น(n) floating debt, See also: short-term debt, Ant. หนี้ระยะยาว, Example: เงินทุนสำรองระหว่างประเทศมีไม่เพียงพอที่จะไปรับภาระหนี้โดยเฉพาะหนี้ระยะสั้นที่มีอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนี้น. เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง, หนี้สิน ก็ว่า
หนี้นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิที่จะบังคับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. (อ. obligation)
หนี้โดยปริยายหมายถึงการที่จะต้องตอบแทนบุญคุณเขา.
หนี้ประธานน. หนี้หลักหรือหนี้ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากมูลหนี้อันใดอันหนึ่ง.
หนี้สินน. เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง, หนี้ ก็ว่า.
หนี้สูญน. หนี้ที่เจ้าหนี้ไม่มีทางที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้.
หนี้อุปกรณ์น. หนี้ที่เกิดขึ้นจากหนี้ประธานหรือเพื่อประโยชน์แห่งหนี้ประธาน.
หนี้เกลื่อนกลืนกันน. หนี้ซึ่งระงับไปเพราะเหตุที่สิทธิและความรับผิดในหนี้นั้นตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
play-debtหนี้การพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding debtหนี้ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred debtหนี้ชำระลำดับหลัง [ดู preferential debt ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subordinate debtหนี้ด้อยสิทธิ์, หนี้ชั้นรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment debtหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligation of a contractหนี้ตามสัญญา, ข้อผูกพันตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debt, externalหนี้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
external debtหนี้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moral obligationหนี้ทางศีลธรรม, พันธะทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil obligationหนี้ทางแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
External debtหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Corporate debtหนี้ของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Debtหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Debtหนี้ [TU Subject Heading]
Debts, Externalหนี้ต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Debts, Publicหนี้สาธารณะ [TU Subject Heading]
Liabilities (Accounting)หนี้สิน (การบัญชี) [TU Subject Heading]
Corporate debtหนี้ภาคเอกชน [เศรษฐศาสตร์]
Obligations (Law)หนี้ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Uncollectible accountsหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนี้[nī] (n) EN: debt ; liabilities ; obligation  FR: dette [f]
หนี้ของธนาคาร[nī khøng thanākhān] (n, exp) EN: bank's debt
หนี้คงค้าง[nī khong khāng] (n, exp) EN: oustanding debts ; residual debt ; balance owing
หนี้ท่วมตัว[nī thūam tūa] (v, exp) EN: be deep in debt  FR: être noyé de dettes
หนี้บุญคุณ[nī bunkhun] (n, exp) EN: debt of gratitude ; indebtedness
หนี้พนัน[nī phanan] (n, exp) EN: gambling debts  FR: dette de jeu [f]
หนี้ระยะยาว[nī raya yāo] (n, exp) EN: funded debt
หนี้ระยะสั้น[nī raya san] (n, exp) EN: floating debt
หนี้สงคราม[nī songkhrām] (n, exp) EN: war debts
หนี้สงสัยจะสูญ[nī songsai ja sūn] (n, exp) EN: doubtful accounts

English-Thai: Longdo Dictionary
NPL(abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, See also: Non-Performing Loan
informal debtหนี้นอกระบบ
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrearage(n) เงินค้างชำระ, See also: หนี้ค้างชำระ, Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrears
arrears(n) เงินค้างชำระ, See also: หนี้ค้างชำระ, Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrearage
bad debt(n) หนี้เสีย, Syn. debt, loss
debt(n) หนี้สิน, See also: หนี้, จำนวนหนี้สิน, Syn. arrears, debit, liability, indebtedness
liability(n) หนี้สิน, See also: หนี้, Syn. debt
national debt(n) หนี้สินทั้งหมดของรัฐ
public debt(n) หนี้สินทั้งหมดของรัฐบาล
red ink(sl) หนี้สิน, See also: หนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish -amortis z ation n.
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน corfir mation เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง มีคู่กับปุ่ม OK เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement

English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง,การแปลงหนี้,การเปลี่ยนศาสนา,การแลกเปลี่ยน
creditor(n) เจ้าหนี้,ผู้ให้เครดิต
debit(n) การลงบัญชีลูกหนี้,หนี้สิน
debit(vt) ลงบัญชีลูกหนี้,คิดเงิน,หักบัญชี
debt(n) หนี้สิน,หนี้
debtor(n) ลูกหนี้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subordinated debt(n) หนี้ด้อยสิทธิ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不良債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n) หนี้เสีย
流動負債[りゅうどうふさい, ryuudoufusai] หนี้สินหมุนเวียน
債務[さいむ, saimu] หนี้

German-Thai: Longdo Dictionary
Schulden(n) |pl.| หนี้สิน (มักใช้ในรูปพหูพจน์) เช่น Sie hat noch Schulden von 1000 Euro bei mir. หล่อนยังเป็นหนี้ฉันอยู่อีกสองพันยูโร

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top