ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนี

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนี-, *หนี*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตีราคาชำระหนี้appraisal to pay debt
ทางหนีไฟ(n) fire exit
หนีเสือปะจระเข้be on the horns of a dilemma

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[nǐ(หนี่่), ㄋˇ, ] (pron) ใช้เรียกฝ่ายตรงข้ามหรือคู่สนทนา(คนเดียว),คุณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี(v) escape, See also: flee, Example: แรงงานของพม่าจำนวนไม่น้อยหนีออกมาทำงานต่างด้าว เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลในย่างกุ้ง, Thai Definition: ไปเสียให้พ้น, หลีกไปให้พ้น, ไปเสียให้พ้นจากอันตราย
หนี(v) avoid, See also: escape, Syn. หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลีก, หลีกหนี, หลบ, Example: ปรากฏการณ์ เอลนิโน ทำให้อากาศแปรปรวนไปทั้งโลก ประเทศไทยเองก็หนีไม่พ้นสภาวะผิดปกตินี้เช่นกัน
หนี(v) pinch, See also: grip, clamp, nip, fork out, Syn. คีบ, บีบ, Example: ฉันกลัวปูหนีบที่นิ้วหัวแม่มือ, Thai Definition: คีบหรือบีบให้แรงให้แน่นด้วยของที่เป็นง่ามเช่น ง่ามนิ้วมือหรือตะไกรเป็นต้น
หนี้(n) debt, See also: liability, indebtedness, obligation, Syn. หนี้สิน, Example: ไทยมีหนี้ต่างประเทศสูงถึง 5 ล้านล้านบาท, Thai Definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง
หนีงาน(v) sneak out (the work), See also: leave (work), Syn. โดดงาน, โดดร่ม, Example: วันนี้ทำไมกลับบ้านเร็วจัง หนีงานมาหรือ, Thai Definition: หลีกเลี่ยงไม่ยอมทำงาน
หนีรอด(v) escape, See also: get away, make good one's escape, Syn. หนีพ้น, Example: กลุ่มโจรที่ปล้นรถทัวร์สามารถหนีรอดไปได้คนเดียว, Thai Definition: หนีพ้นจากการติดตาม
หนีหาย(v) escape, See also: flee, Example: หลังจากได้รับการประกันตัวแล้ว เขาก็หนีหายไปอย่างไร้ร่องรอย, Thai Definition: หนีไปจนหาไม่พบ
หนีภาษี(adj) smuggled, Syn. เลี่ยงภาษี, Example: ไม่อยากให้มีการโพสขายรถหนีภาษี ไม่มีทะเบียน ในเวบของเราเลย, Thai Definition: ไม่ยอมเสียภาษี
หนีหนี้(v) flee one's debts, See also: not pay one's debts, Syn. เบี้ยว, Example: ลูกค้าบางรายหนีหนี้ทำให้เขาเก็บเงินได้ไม่ครบ, Thai Definition: ไม่ให้เงินที่ติดค้างอยู่ให้แก่อีกผู้หนึ่งที่เป็นเจ้าหนี้
หนีหนี้(v) flee one's debts, See also: not pay one's debts, Syn. เบี้ยว, Example: ลูกค้าบางรายหนีหนี้ทำให้เขาเก็บเงินได้ไม่ครบ, Thai Definition: ไม่ให้เงินที่ติดค้างอยู่ให้แก่อีกผู้หนึ่งที่เป็นเจ้าหนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนีก. ไปเสียให้พ้น, หลีกไปให้พ้น, เช่น หนีภัย หนีทุกข์
หนีหลีกเลี่ยง เช่น หนีภาษี หนีโรงเรียน.
หนี้น. เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง, หนี้สิน ก็ว่า
หนี้นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิที่จะบังคับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. (อ. obligation)
หนี้โดยปริยายหมายถึงการที่จะต้องตอบแทนบุญคุณเขา.
หนีก. คีบหรือบีบให้แรงให้แน่นด้วยของที่เป็นง่ามเช่นง่ามนิ้วมือหรือตะไกรเป็นต้น.
หนี้ประธานน. หนี้หลักหรือหนี้ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากมูลหนี้อันใดอันหนึ่ง.
หนีร้อนมาพึ่งเย็นก. หนีจากที่ที่มีความเดือดร้อนมาอาศัยอยู่ในที่ที่มีความสงบสุข.
หนี้สินน. เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง, หนี้ ก็ว่า.
หนี้สูญน. หนี้ที่เจ้าหนี้ไม่มีทางที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centrifugalหนีศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
play-debtหนี้การพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding debtหนี้ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred debtหนี้ชำระลำดับหลัง [ดู preferential debt ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subordinate debtหนี้ด้อยสิทธิ์, หนี้ชั้นรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment debtหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligation of a contractหนี้ตามสัญญา, ข้อผูกพันตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debt, externalหนี้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
external debtหนี้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moral obligationหนี้ทางศีลธรรม, พันธะทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
External debtหนี้ต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Corporate debtหนี้ของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Debtหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Debtหนี้ [TU Subject Heading]
Debts, Externalหนี้ต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Debts, Publicหนี้สาธารณะ [TU Subject Heading]
Liabilities (Accounting)หนี้สิน (การบัญชี) [TU Subject Heading]
Corporate debtหนี้ภาคเอกชน [เศรษฐศาสตร์]
Obligations (Law)หนี้ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Uncollectible accountsหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนี[nī] (x) EN: run away ; escape ; flee ; fly ; shun  FR: fuir ; s'enfuir ; se sauver
หนี้[nī] (n) EN: debt ; liabilities ; obligation  FR: dette [f]
หนี้ของธนาคาร[nī khøng thanākhān] (n, exp) EN: bank's debt
หนี้คงค้าง[nī khong khāng] (n, exp) EN: oustanding debts ; residual debt ; balance owing
หนี้ท่วมตัว[nī thūam tūa] (v, exp) EN: be deep in debt  FR: être noyé de dettes
หนี[nīp] (v) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp  FR: pincer ; serrer
หนี้บุญคุณ[nī bunkhun] (n, exp) EN: debt of gratitude ; indebtedness
หนีบไต้รักแร้[nīp tai rakraē] (v, exp) FR: porter sous le bras
หนีประกัน[nī prakan] (v, exp) EN: jump bail
หนี้พนัน[nī phanan] (n, exp) EN: gambling debts  FR: dette de jeu [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
NPL(abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, See also: Non-Performing Loan
informal debtหนี้นอกระบบ
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
RCF(abbrev) ตัวย่อของ Relative centrifugal Force แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ เช่น The dependence of the relative centrifugal force (RCF) on the spinning velocity of the centrifuge is tabulated in Table.
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
flipflop(n) รองเท้าแตะ, รองเท้าหูหนีบ, รองเท้าหูคีบ เช่น This summer's must-have fashion accessory is the topless flipflop - a sandal with no straps and no apparent way of staying on your foot., Syn. flip-flop
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
inextricably(adv) ที่หนีไม่รอด, ที่เอาไม่ออกจากกัน เช่น Political and social exclusion are "inextricably linked" according to a major report today., See also: inescapable, Syn. involved
syrupy[(ซี-ระพิ)] (adj) มีลักษณะคล้ายน้ำเชื่อม (ใส ข้นและเหนียว) เช่น How come liquid dish detergents look so syrupy?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrearage(n) เงินค้างชำระ, See also: หนี้ค้างชำระ, Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrears
arrears(n) เงินค้างชำระ, See also: หนี้ค้างชำระ, Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrearage
bad debt(n) หนี้เสีย, Syn. debt, loss
back away(phrv) หลีกหนี, See also: หนี, Syn. back off, retreat from
break away(phrv) หนีรอดจาก
break loose(phrv) หนีรอดไปได้, See also: หลุดรอด, หลบหนี, พ้น, Syn. get free
break out(phrv) หนีรอด, See also: รอดพ้นจาก, Syn. burst out
bunk off(phrv) หนีจาก (ความรับผิดชอบ, ครอบครัว, โรงเรียนฯลฯ)
burst out(phrv) หนีรอด, See also: รอดพ้น, หลุดพ้น, Syn. break out, bust out, crash out
bust out(phrv) หนีรอดจาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: รอดพ้นจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abduce(แอบดูส) vt. ลักพา, นำหนี (abduct)
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
aghast(อะกาสทฺ', อะแกสทฺ') adj.ตกตะลึง,อกสั่นขวัญหนี (stunned, shocked, appalled)
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish -amortis z ation n.
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security

English-Thai: Nontri Dictionary
abscond(vi) หนี
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cut classes(vi) หนีเรียน
hit the road(slang) หนีหัวซุกหัวซุน เช่น นายกอภิสิทธิ์ ตอกกลับนายใจล์เรื่องการหนีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในการสัมมนา ที่ oxford ประเทศอังกฤษว่า : If you are not hit the road , why do you stand here ?
run away(vi) หนี, Syn. flee
subordinated debt(n) หนี้ด้อยสิทธิ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
駆け落ち[かけおち, kakeochi] หนีตามผู้ชายไป
不良債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n) หนี้เสีย
流動負債[りゅうどうふさい, ryuudoufusai] หนี้สินหมุนเวียน
債務[さいむ, saimu] หนี้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
抜ける[ぬける, nukeru] TH: หนีรอด  EN: to escape
挟む[はさむ, hasamu] TH: หนีบ  EN: to interpose
逃れる[のがれる, nogareru] TH: หนีรอด  EN: to escape
飛び出す[とびだす, tobidasu] TH: หนีออกมา  EN: to fly out
逃げる[にげる, nigeru] TH: หนี  EN: to run away

German-Thai: Longdo Dictionary
klebrig(adj) เหนียว
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| ท่อที่ใช้ส่งน้ำหรือแก้สเป็นต้น, การนำ, การแนะนำ, การเหนี่ยวนำทางด้านไฟฟ้า
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken
aufhalten(vt) |hält auf, hielt auf, hat aufgehalten| หยุดยั้ง, รั้ง, ยั้ง, หน่วงเหนี่ยว เช่น Wir können ihn beim Jammern nie aufhalten. พวกเราไม่เคยสามารถยั้งเขาขณะที่เขาบ่นได้เลย, See also: abhalten
einweichen(vt) |weichte ein, hat eingeweicht| ทำให้นุ่มโดยแช่ไว้ในน้ำ เช่น Klebreis, Gelatine einweichen แช่ข้าวเหนียว, เจลาตินในน้ำ
Pinzette(n) |die, pl. Pinzetten| คีมที่ใช้หนีบ, แหนบ
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว
Schulden(n) |pl.| หนี้สิน (มักใช้ในรูปพหูพจน์) เช่น Sie hat noch Schulden von 1000 Euro bei mir. หล่อนยังเป็นหนี้ฉันอยู่อีกสองพันยูโร
schüchtern(adj, adv) (คน)ที่ขี้อาย, เหนียมอาย, พูดน้อย, Syn. scheu

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top