ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่ง-, *ส่ง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ชะม้อย ชะม้าย ชายตา(vt, adj) ส่งสายตาโปรยเสน่ห์

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีที่บางแสนมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะที่ดี
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจขนส่ง(n, phrase) English for Transport Business
ส่งเดช(adv) carelessly, cursory, scrawl, scribble, slovenly
ส่งเอกสารไปแล้ว(vt) ส่งเอกสารไปแล้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(n, org) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่ง(v) send, See also: dispatch, hand, deliver, remit, forward, transmit, Ant. รับ, Example: สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์, Thai Definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย
ส่งผล(v) affect, See also: influence, Syn. มีผล
ส่งผล(v) affect, See also: influence, impact, Syn. ทำให้, เป็นผล, ส่งผลให้, Ant. เหตุเพราะ, สาเหตุเพราะ, Example: ผลพวงวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลการค้าไทย-บราซิล ปี 2542 ขยายตัวเพียงเล็กน้อย, Thai Definition: มีผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง
ส่งคืน(v) return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, คืน, Example: หลังจากหัวหน้าตรวจสอบแบบแปลนแล้วก็ส่งคืนพร้อมกับคำแนะนำให้แก้ไข
ส่งจูบ(v) blow a kiss, Example: ลูกสาวหันมาส่งจูบให้ผมก่อนที่จะไปโรงเรียน
ส่งดอก(v) pay interest (on a loan), See also: deliver interest, Example: แม่ค้าที่ตลาดส่งดอกให้คุณนายเงินกู้ทุกเดือนไม่เคยขาด, Thai Definition: นำดอกเบี้ยไปส่งให้, ชำระดอกเบี้ย
ส่งตัว(v) deliver, Example: กรรมการที่เป็นศิลปินซึ่งได้ถูกส่งตัวเข้ามา บางคนไม่เป็นที่ยอมรับของศิลปินผู้ส่งงาน, Thai Definition: นำตัวบุคคลหนึ่งไปส่งให้อีกบุคคลหนึ่ง
ส่งต่อ(v) subsequently submit
ส่งมอบ(v) deliver, See also: carry, Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้, ส่งให้
ส่งมอบ(v) send to, See also: transfer, Syn. มอบ, ให้, มอบให้, ส่งให้, Ant. รับมอบ, Example: เรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินได้รับความเสียหาย ไม่สามารถส่งมอบให้กองทัพเรือไทย ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่งก. ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมายด้วยอาการต่าง ๆ กัน เช่น ส่งข้าม ส่งผ่าน ส่งต่อ
ส่งหนุน ดัน หรือเสริมให้สูงขึ้น เช่น คนอยู่ข้างล่างช่วยส่งก้นคนข้างบนให้ปีนพ้นกำแพง ติดไม้ปั้นลมส่งหลังคาเรือน
ส่งแสดงอัธยาศัยในเมื่อมีผู้จะจากไป เช่น ไปส่ง เลี้ยงส่ง
ส่งอาการที่ส่งเครื่องหมาย ข้อความ ข่าวสาร หรือภาพ เป็นต้น ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยอาศัยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น ส่งสัญญาณ ส่งรหัส ส่งโทรเลข ส่งวิทยุ ส่งโทรภาพ.
ส่งน. การบรรเลงหรือขับร้องเมื่อจบท่อนหรือจบเพลง แล้วมีการทอดเสียงส่งต่อให้มีการปฏิบัติต่อไปอีก เช่น ร้องส่ง คือ ร้องจบส่งให้ดนตรีรับ ส่งรำ คือ ดนตรีบรรเลงจบแล้วทอดเสียงให้ผู้รำรำ.
ส่งว. ลวก ๆ, มักง่าย, เช่น พูดส่ง ๆ พอเอาตัวรอด, ส่งเดช ก็ว่า.
ส่งกระแสจิตก. อาการที่ส่งความนึกคิดติดต่อกันระหว่างจิตของคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างกันโดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง.
ส่งกลิ่นก. กระจายออกไปจนได้กลิ่น เช่น อาหารส่งกลิ่นหอมน่ากิน.
ส่งกลีบก. อาการที่ใช้เข็มร้อยมาลัยให้กลีบดอกไม้หรือใบไม้ยื่นยาวออกมาจากเข็มเสมอกัน.
ส่งข่าวก. บอกข่าว เช่น จะเดินทางเมื่อไรก็ส่งข่าวด้วยนะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sendส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repatriateส่งกลับประเทศเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cross-postส่งข้ามกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
retour sans protêt (Fr.)ส่งตั๋วเงินกลับคืนโดยไม่ต้องทำคำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
referส่งต่อ (ผู้ป่วย) [มีความหมายเหมือนกับ transfer ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
f.a.s. (free alongside ship)ส่งถึงข้างเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free alongside ship (f.a.s.)ส่งถึงข้างเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accredit (an envoy)ส่งผู้แทนทางการทูตไปประจำประเทศอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accredit (an envoy)ส่งผู้แทนทางการทูตไปประจำประเทศอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transmitส่งผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outputส่งออก เอาต์พุต ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]
exportส่งแฟ้มออก [คอมพิวเตอร์]
Adjuvant Activityส่งเสริมการทำงานของระบบ [การแพทย์]
Bablingส่งเสียงอืออาเล่น [การแพทย์]
Cryingส่งเสียงร้อง [การแพทย์]
ส่งเสริมสุขภาพจิตส่งเสริมสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีหรือ กลุ่มคนทั่วไปให้มีอยู่อย่างสมำเสมอเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพจิต ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการดำเนินงานนี้มิได้กระทำเพียงผู้ดำเนินงานสุขภาพจิตเท่านั้น หากแต่ยังมีเครือข่ายสุขภาพจิต [สุขภาพจิต]
Lallationส่งเสียงอืออาเลียนเสียงของตัวเองซ้ำๆซากๆ [การแพทย์]
Moral Buildingส่งเสริมศีลธรรม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่ง[song] (v) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch  FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ส่ง[song] (v) EN: accompany ; escort ; lift ; see off  FR: accompagner ; déposer (qqn)
ส่งกลิ่น[songklin] (v) EN: emit an odour ; give out an odour  FR: dégager une odeur
ส่งกลิ่นเหม็น[songklin men] (v, exp) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)
ส่งข้อมูลออก[song khømūn øk] (v, exp) EN: export  FR: exporter des données
ส่งข่าว[songkhāo] (v, exp) EN: send word ; send a message ; go and tell ; report  FR: envoyer des nouvelles
ส่งคนลงสมัคร[song khon longsamak] (v, exp) EN: field
ส่งความสุขปีใหม[song khwāmsuk pīmai] (v, exp) FR: envoyer des voeux de bonne année
ส่งคืน[song kheūn] (v, exp) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: renvoyer ; retourner ;
ส่งจดหมาย[song jotmāi] (x) EN: send a letter ; post a letter  FR: envoyer une lettre

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), See also: Related: Full Duplex
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
AJAX(abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ
backorder(n, vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
hand in(vt) ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor.
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affect(vt) กระทบ, See also: ส่งผล, มีผลต่อ, Syn. influence, sway, work on
assign(vt) ส่งให้, See also: แจกจ่าย, แบ่งปัน, Syn. allot, distribute
address to(phrv) ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง, Syn. direct to
backfire(vi) ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจเอาไว้, Syn. boomerang
backslap(vi) ส่งเสียงพึงพอใจมาก, See also: แสดงความพอใจอย่างยิ่ง, Syn. be jovial
backslap(vt) ส่งเสียงพึงพอใจมาก, See also: แสดงความพอใจอย่างยิ่ง
beam(vt) ส่งสัญญาณวิทยุ
bear(vt) ส่งผ่าน(ความคิด), Syn. transmit
beckon(vt) ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก, Syn. summon
beep(vt) ทำเสียงเตือนแหลมสั้น, See also: ส่งเสียงเตือนบี๊ปๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
afferent(แอฟ' เฟอเรนท) adj. ไปทางอวัยวะ, ส่งเข้า
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)

English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
advance(vi, vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
bandy(vt) ส่งไปส่งมา,โต้ตอบ
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด
beam(vi) เปล่งแสง,สว่าง,แผ่รังสี,ส่งสัญญาณวิทยุ,ยิ้ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pass back and forthส่งผ่านกลับไปกลับมา
Tranceive(vt) ส่ง, See also: A. recieve

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
転送[てんそう, tensou] (vt) ส่งต่อ
輸出[ゆしゅつ, yushutsu] (vt) ส่งออก, See also: export
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
届きません[はいふ, todoki masen] (n) ส่งไม่ถึง
不達[ふたつ, futatsu] (n) ส่งไม่ถึง
粗雑[そざつ, sozatsu] (adv) ส่งเดช, หยาบ, มักง่าย, ชุ่ย, ลวกๆ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
転送[てんそう, tensou] TH: ส่งสารที่ได้รับไปให้ผู้อื่นต่อ  EN: to forward
伝える[つたえる, tsutaeru] TH: ส่งผ่าน
引き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] TH: ส่งมอบงานต่อ  EN: to hand over
鳴る[なる, naru] TH: ส่งเสียง  EN: to sound
騒ぐ[さわぐ, sawagu] TH: ส่งเสียงดังโวยวาย  EN: to make noise
送る[おくる, okuru] TH: ส่ง  EN: to send

German-Thai: Longdo Dictionary
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
durch(präp) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
perโดยวิธี เช่น per Telex ส่งด้วยเทเล็กซ์
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| ท่อที่ใช้ส่งน้ำหรือแก้สเป็นต้น, การนำ, การแนะนำ, การเหนี่ยวนำทางด้านไฟฟ้า
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย
reichen(vt) |reichte, hat gereicht| ส่งให้, มอบให้, ยื่น เช่น Kannst du bitte ein Buch meinem Freund in Thailand reichen? เธอช่วยมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แฟนฉันที่เมืองไทยได้ไหม, See also: Related: geben
Bote(n) |der, pl. Boten| ผู้ที่ส่งข่าวสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
duften; riechen (nach) | duftend | geduftet | er/sie/es duftet | ich/er/sie/es dufte(vi) ส่งกลิ่น

French-Thai: Longdo Dictionary
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), Syn. envoyer
envoyer(vt) 1)ส่งไปยังที่หนึ่งๆ เช่น Il envoie son enfant à l'école. 2)ส่งจดหมาย 3)ขว้าง
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top