ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สามัญ

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามัญ-, *สามัญ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สามัญลักษณ์ (n ) common traits
See also: S. ลักษณะที่มีอยู่ร่วมกัน, A. ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัญ[ADJ] ordinary, See also: common, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. วิสามัญ
สามัญ[ADJ] common, See also: ordinary, normal, usual, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. พิเศษ, Example: บุคคลสามัญย่อมไม่อาจจะระลึกรู้ถึงอดีตชาติของตนได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สามัญชน[N] commoner, See also: commonalty, common people, Syn. คนธรรมดา, Ant. เชื้อพระวงศ์
สามัญชน[N] ordinary people, See also: folk, commoner, people, common people, Syn. คนธรรมดา, Example: คนที่เป็นทั้งสามัญชนย่อมสามารถเป็นอัจฉริยบุคคลพร้อมๆ กันไปด้วย ถ้าปฏิบัติได้ดังถ้อยคำที่กล่าวไว้, Thai definition: คนที่ไม่ใช่เจ้านาย
สามัญนาม[N] common noun, Syn. สามานยนาม, คำสามานยนาม, คำสามมัญนาม, Ant. วิสามานยนาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำนามที่เป็นชื่อทั่วไปของคน สัตว์ และสิ่งของ
สามัญศึกษา[N] elementary education, See also: general education, Ant. วิสามัญศึกษา, Example: ในระบบการศึกษานั้น จะมีแต่ระบบสามัญศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีวิสามัญศึกษาสอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการด้วย, Thai definition: การเรียนวิชาทั่วไป
สามัญสำนึก[N] common sense, Syn. สำนึก, Example: หากจะถามหาสามัญสำนึกจากโจรพวกนี้คงไม่ปรากฏในจิตใจของพวกมัน, Thai definition: ความรู้สึกธรรมดาๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ไม่ใช่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนโดยตรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สามัญ(สามัน) ว. ปรกติ, ธรรมดา, เช่น ชนชั้นสามัญ คนสามัญ.
สามัญ- ๑(สามันยะ-) น. ความเป็นสมณะ เช่น สามัญผล.
สามัญชนน. คนธรรมดาที่มิใช่เจ้า.
สามัญสำนึกน. ความสำนึกหรือความเฉลียวใจที่คนปรกติธรรมดาทั่วไปควรจะต้องรู้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำสั่งสอน เช่น ทำอะไรให้มีสามัญสำนึกเสียบ้างว่าอะไรควรอะไรไม่ควร.
พล, พล-สามัญ, ธรรมดา ๆ, พื้น ๆ, เช่น ของพล ๆ
เลวสามัญ เช่น ทหารเลว ไพร่เลว
หญ้าแพรกสามัญชน ในความว่า ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordinaryสามัญ, ปรกติ, ธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commonสามัญ, ร่วมกัน, ทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generalizationสามัญการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laymanสามัญชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
man in the streetสามัญชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not, you know. I'm a perfectly ordinary, harmless bloke.ผมเป็นคนธรรมดาสามัญไร้พิษภัย Rebecca (1940)
Except for the Russian commonsense.ยกเว้นในสามัญสำนึกของ รัสเซีย 2010: The Year We Make Contact (1984)
the answer is "d," all 3. common-sense stuff.คำตอบคือ "D" ถูกทั้ง 3 ข้อ แค่ใช้สามัญสำนึก Spies Like Us (1985)
You'll be taking your college courses, and me, Teddy and Vern, we'll all be in the shop courses with the rest of the retards making ashtrays and birdhouses.นายต้องไปสายสามัญ ส่วนฉัน เท็ดดี้ และเวิร์น ก็ต้องไปสายอาชีวะ กับไอ้พวกซ้ำชั้นที่เหลือ ทำงานไม้ ก๊อกๆ แก๊กๆ ไป Stand by Me (1986)
Maybe you could go into the college courses with me.บางทีนายน่าจะไปลง เรียนสายสามัญกับฉันนะ Stand by Me (1986)
He enrolled in the college courses with me.เขาเข้าเรียนในสายสามัญร่วมกับผม Stand by Me (1986)
Girl meets prince.หญิงสามัญชนพบรักกับเจ้าชาย Mannequin: On the Move (1991)
Quite extraordinary powers in a democracy.วิสามัญผู้มีอำนาจค่อนข้าง ในระบอบประชาธิปไตย In the Name of the Father (1993)
It's just that I hate to see you forced to mingle with all those commoners.ฉันแค่ไม่ชอบเห็นเธออยู่ปนกับสามัญชน Anastasia (1997)
Don't touch it. It's no ordinary wound.ดอนเว็บไซต์นั้นทีสัมผัสมัน มันไม่แผลสามัญ Princess Mononoke (1997)
They're not ordinary hunters. They're special scouts.พวกเขาจะไม่ล่าสามัญ พวกเขาเป็นลูกเสือพิเศษ Princess Mononoke (1997)
-It is mine to give to whom I will like my heart.ข้าเลือกชีวิตสามัญ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามัญ[adj.] (sāman) EN: regular ; common ; ordinary ; normal ; usual   FR: ordinaire, commun ; normal
สามัญชน[n.] (sāmanchon) EN: ordinary people ; folk ; commoner ; people ; common people ; the ordinary man ; the common man ; the man in the street   FR: gens ordinaires [fpl]
สามัญนาม[n.] (sāmanyanām) EN: common noun   FR: nom commun [m]
สามัญศึกษา[n.] (sāmanseuksā) EN: elementary education ; general education ; grade school education   
สามัญสำนึก[n.] (sāmansamneuk) EN: common sense   FR: bon sens [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conventional[ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ
everyday[ADJ] ไม่น่าสนใจ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. commonplace, normal, ordinary
grassroots[N] สามัญชน, See also: ประชาชน, คนธรรมดา
horse sense[N] สามัญสำนึก (คำไม่เป็นทางการป, Syn. common sense
horse sense[IDM] สามัญสำนึก, See also: ความสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างสมเหตุผล / เป็นไปได้
lowly[ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ, Syn. commonplace, ordinary
mediocrity[N] ความธรรมดา, See also: สามัญ, Syn. commonplaceness
plebeian[N] สามัญชน, Syn. pleb
plebs[N] สามัญชน, See also: ประชาชน, คนทั่วไป
rabble[N] สามัญชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
common mann. สามัญชน,คนสามัญ
common sensen. สามัญสำนึก, See also: commonsensical adj. ดูcommon sense commonsensible adj. ดูcommon sense, Syn. judgment -Conf. commonsense
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม,ธรรมดา,สามัญ,เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual ###A. unusual
demos(ดี'มอส) n. ประชาชน,สามัญชน,พลเมือง
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
banal(adj) มีทั่วไป,สามัญ,ดาษดื่น
bourgeois(n) คนชั้นกลาง,สามัญชน
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commons(n) กลุ่มสามัญชน,สภาผู้แทนของอังกฤษ
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accountability (n ) สามัญสำนึกในหน้าที่

German-Thai: Longdo Dictionary
üblich(adj) ธรรมดา, สามัญ, ดาษดื่น, ทั่วไป เช่น Das Buch ist weit mehr als übliche Städteführer. หนังสือเล่มนี้มีอะไรมากกว่าหนังสือแนะนำท่องเที่ยวทั่วไปเป็นพิเศษ, See also: S. ordinär,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Plebejer (n) สามัญชน,ประชาชนทั่วไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top