ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สั้น

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สั้น-, *สั้น*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
เหี้ยน[เหี่ยน] (adj) สั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั้น(adv) briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
สั้น(adj) short, See also: concise, brief, squat, Ant. ยาว, Example: ประชาชนต่างรอราคารถใหม่ที่จะถูกลงในระยะสั้น, Thai Definition: ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใดๆ มีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, มีระยะเวลานานน้อยกว่าอีกช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน
สั้นเกรียน(adj) very short, Syn. สั้นกุด, สั้นติดหนังหัว, สั้นจู๋, Ant. ยาวเลื้อย, Example: นักปกครองอาวุโสท่านนี้ตัดผมสั้นเกรียนเป็นประจำ, Thai Definition: ลักษณะผมที่สั้นมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สั่นก. ไหวถี่ ๆ เช่น กลัวจนตัวสั่น หนาวจนคางสั่น, ทำให้ไหวถี่ ๆ เช่น สั่นกระดิ่ง สั่นหัว.
สั้นว. ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใด ๆ มีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน เช่น เสื้อแขนสั้น กระโปรงสั้น ถนนสายนี้สั้นกว่าถนนสายอื่น ๆ, มีระยะเวลานานน้อยกว่าอีกช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน เช่น หน้าหนาวกลางวันสั้นกว่ากลางคืน.
สั่นงั่กก. สั่นสะท้าน.
สั่นเทาก. สั่นรัว ๆ อย่างคนเป็นไข้.
สั่นเทิ้มก. สั่นไปทั้งตัว.
เขิน ๒สั้นหรือสูงเกินไปจนดูขัดตา เช่น นุ่งผ้าเขิน.
ติ้ว ๓สั้นกว่าปรกติ เช่น สาแหรกติ้ว
ฟะฟั่นสั่น, สะเทือน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สั้น[san] (x) EN: short ; concise ; brief ; squat  FR: court ; bref ; concis
สั่น[san] (v) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder  FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นกระดิ่ง[san krading] (v, exp) FR: sonner
สั่นคลอน[sankhløn] (v) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver
สั่นคลอน[sankhløn] (adj) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly
สั่นงก ๆ[san ngok-ngok] (v, exp) EN: tremble ; shake ; quiver ; shudder ; shiver
สั้นจู๋[sanjū] (adj) EN: very short  FR: très court ; minuscule
สั่นระรัว[san rarūa] (v, exp) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble
สั้นลง[san long] (v, exp) FR: se raccourcir
สั่นศีรษะ[san sīsa] (v, exp) FR: hocher la tête

English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
last-minute(adj, adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last-minute
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition., See also: attention deficit hyperactivity disorder ADHD, Syn. ADD
swan plant[สวอน แพลนท์] (n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviated(adj) สั้น, Syn. short
briefly(adv) ชั่วครู่, See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ, Syn. shortly
capsule(adj) สั้นมาก
compendious(adj) สั้นและชัดเจน, Syn. concise, inclusive
concise(adj) สั้นกระชับ, See also: สั้นได้ใจความ, Syn. terse, succinct, Ant. recundant
cutty(adj) สั้น, Syn. short
grow down(phrv) สั้นไป, See also: เตี้ยไป
short and sweet(idm) สั้นๆ, See also: ย่อๆ
laconic(adj) สั้นกระชับ, See also: สั้นและได้ใจความ, Syn. concise
little(adj) สั้นๆ (ช่วงเวลา), See also: สักครู่, สักประเดี๋ยว, Syn. short, brief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten, Ant. expand
acaulescent(เอคอเลส' เซนทฺ) ไร้ก้าน, มีก้านสั้น, Syn. acauline, acaulose, acaulous
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
ape(เอพ) n. ลิงไร้หางหรือมีหางสั้น,วานร,ผู้เลียนแบบ. -vt. เลียนแบบ. -apelike adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
abridgment(n) การย่อ,การทำให้สั้น
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
bludgeon(n) ไม้สั้น,ดิ้ว,กระบอง
bob(n) การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,การตัดผมสั้น,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง
bob(vt) ผงกศีรษะ,โดดขึ้นลง,ผลุบโผล่,ตีเบาๆ,ตัดให้สั้น
bobtail(n) หางสั้น
bobtail(vt) ตัดหางให้สั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
短い[みじかい, mijikai] (adj) สั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
kurz(adj) สั้น, See also: lang, die Kürze
Wie bitte?อะไรนะ(คะ) อาจถามสั้นๆ ได้ว่า Bitte?
Kürze(n) |die, sg.| ความยาวที่สั้นๆ, See also: die Länge
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Opa(n) |der, pl. Opas| ปู่ หรือ ตา (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Oma(n) |die, pl. Omas| ย่า หรือ ยาย (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
Guten Abend!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดตอนเย็น) อาจพูดสั้นๆว่า Abend!

French-Thai: Longdo Dictionary
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้น
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), Syn. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top