ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอดคล้อง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอดคล้อง-, *สอดคล้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดคล้อง(v) conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai Definition: เข้ากันได้
สอดคล้อง(adv) harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai Definition: อย่างเข้ากันได้
สอดคล้อง(adv) in harmony, Syn. เข้ากัน, Example: ทั้งคู่เต้นรำได้อย่างสอดคล้องกันเข้ากับจังหวะเพลง, Thai Definition: อย่างเข้ากันได้เหมาะเจาะ, อย่างไปด้วยกันได้
สอดคล้อง(v) match, Syn. เข้ากัน, คล้องจอง, พ้อง, Example: คุณภาพกับราคาของสินค้าตัวนี้ ไม่ได้สอดคล้องกันเลย, Thai Definition: เข้ากันได้เหมาะเจาะ, ไปด้วยกันได้
สอดคล้องกัน(v) conform, See also: harmonize, Syn. เข้ากัน, สอดคล้องต้องกัน, Ant. ขัดแย้งกัน, Example: พระองค์ทรงแนะนำให้ดัดแปลงวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมไทย
สอดคล้องต้องกัน(v) match up, See also: accord with, conform to, harmonize with, tally with, Ant. แตกต่าง, Example: การสอบปากคำของเสี่ยอ้วนและเสี่ยแดงสอดคล้องต้องกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอดคล้องว. พ้อง, ประสาน, ไม่ขัดกัน, เช่น มีความเห็นสอดคล้องกัน ทำงานสอดคล้องกัน ความคิดกับการกระทำสอดคล้องกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
satisfyสอดคล้องกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complementaryสอดคล้อง,เข้ากันได้,สัมพันธ์กัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[søtkhløng] (adv) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony  FR: en accord
สอดคล้องกัน[søtkhløng kan] (v) EN: conform ; harmonize ; be identical
สอดคล้องกับ[søtkhløng kap] (v, exp) EN: be in accord with ; correspond
สอดคล้องต้องกัน[søtkhløng tǿngkan] (v, exp) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with

English-Thai: Longdo Dictionary
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree(vi) ลงรอยกัน, See also: สอดคล้องกัน
agree with(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
cohere(vi) สอดคล้องกัน, See also: กลมกลืนกันได้, Syn. follow, harmonize
concordant(adj) สอดคล้องกัน, Syn. agreeing, harmonious, consonant
conform to(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
conform with(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
correspond with(phrv) เข้ากันกับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
go together(phrv) เหมาะสมกับ, See also: สอดคล้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. blend with
in conformity with(idm) สอดคล้องกับ, See also: เข้ากันได้กับ
logical(adj) สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด), See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา, Syn. rational, sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
ajar 2(อะจาร์') adj.,adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen, befit
beseem(บิซีม') {beseemed,beseeming,beseems} vt. เหมาะกับ,สอดคล้องกับ
cater(เค'เทอะ) {catered,catering,caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้,จัดหาสิ่งที่ต้องการให้,เสนอรายการบันเทิง,เสนอรายการ,สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual, feed

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accord(vi, vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
beseem(vt) เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合致[がっち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน, See also: S. 一致
一致[いっち, itchi] (adj) สอดคล้อง,เป็นไปในทางเดียวกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Wort(n) |das, pl. Wörter| คำ, คำศัพท์ (คำเดี่ยวที่ไม่ได้สอดคล้องกัน) เช่น Wieviele Wörter fehlen dir noch in dem Kreuzworrätsel. เธอยังขาดอีกกี่คำในปริศนาอักษรไขว้
logisch(adj, adv) ที่สอดคล้องกับเหตุผล, เป็นเหตุเป็นผล

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top