ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอด-, *สอด*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
intubate(vi) สอดท่อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอด(v) insert, See also: place, slip, Syn. ใส่, เสือก, Example: วงแหวนนี้จะสอดไว้ด้านหลังของม้วนเทปเท่านั้น, Thai Definition: เสือกหรือใส่เข้าไปในช่อง หรือในระหว่างที่พอๆ กัน, แทรกเข้าไปในระหว่างกลาง
สอดรู้(v) interfere, See also: meddle in, butt in, intervene, pry, be inquisitive, Syn. สอดรู้สอดเห็น, Example: อย่ามาสอดรู้กับเรื่องของฉัน, Thai Definition: แส่รู้ในเรื่องของคนอื่น
สอดแนม(v) spy, See also: detect, snoop, Syn. สืบ, Example: ฉันส่งคนไปสอดแนมในบริษัทของเขาเป็นเวลาร่วมเดือนแล้ว, Thai Definition: ลอบเข้าไปสืบความลับ
สอดใส่(v) insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai Definition: ใส่เข้าไป
สอดไส้(v) stuff, See also: fill, Syn. ใส่ไส้, ยัดไส้
สอดส่อง(v) be on the lookout for, See also: look after, watch closely, pay close attention to, keep an eye on, Ant. เพิกเฉย, Example: ครูต้องคอยสอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี, Thai Definition: ตรวจดูทั่วๆ ไป
สอดส่าย(v) look for, Syn. มองหา, Example: ดวงตาทุกคู่สอดส่ายไปตามพื้นดินที่เฉอะแฉะ
สอดแทรก(v) intervene (in), See also: interfere (in), meddle (in), put one's nose into, Syn. แทรกสอด, Example: การค้นหาหรือสอดแทรกข้อมูลเหล่านี้ ไม่ค่อยสะดวกทันใจเท่าไรนัก
สอดแทรก(v) intervene (in), See also: interfere (in), meddle (in), put one's nose into, Syn. แทรกสอด, Example: การค้นหาหรือสอดแทรกข้อมูลเหล่านี้ ไม่ค่อยสะดวกทันใจเท่าไรนัก
สอดคล้อง(v) conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai Definition: เข้ากันได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอดก. เสือกหรือใส่เข้าไปในช่องหรือในระหว่างที่แคบ ๆ เช่น สอดจดหมายเข้าไปใต้ประตู สอดขาเข้าไปในกางเกง, ใส่ เช่น สอดสนับเพลา, แทรกเข้าไประหว่างกลาง เช่น เอาธนบัตรสอดไว้ในหนังสือ, แทรกเข้าในระหว่าง (มักใช้ในเชิงตำหนิ) เช่น ขณะที่ผู้ใหญ่กำลังพูดอยู่ เด็กไม่ควรพูดสอดขึ้น.
สอดดู หางดาบ.
สอดคล้องว. พ้อง, ประสาน, ไม่ขัดกัน, เช่น มีความเห็นสอดคล้องกัน ทำงานสอดคล้องกัน ความคิดกับการกระทำสอดคล้องกัน.
สอดรู้, สอดรู้สอดเห็นก. เที่ยวเข้าไปรู้ในเรื่องของคนอื่น (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น ใครเขาจะทำอะไรกันที่ไหน ก็เที่ยวไปสอดรู้เขาหมด เขาเป็นคนช่างสอดรู้สอดเห็น มีเรื่องของชาวบ้านมาเล่าเสมอ.
สอดส่องก. ตรวจดูทั่ว ๆ ไป, เอาใจใส่ดูแล, เช่น รัฐบาลที่ดีจะต้องสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎร.
สอดส่ายก. ส่ายตาค้นหา ในคำว่า สอดส่ายสายตา เช่น สอดส่ายสายตาหาเพื่อนที่นัดไว้ ตำรวจสอดส่ายสายตาหาคนร้าย, โดยปริยายหมายถึงส่ายตามองหาช่องทางหรือโอกาสที่จะลักขโมยเป็นต้น.
สอดสีว. ลักษณะการพิมพ์ให้เป็นสีตั้งแต่ ๒ สีขึ้นไป เรียกว่า พิมพ์สอดสี.
สอดหมุดก. สอดผ้ากอซเข้าไปในโพรงฝีเป็นต้นเพื่อซับของเหลวภายใน.
สอดเข้าแก้หน้าก. การที่บุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้สั่งจ่ายหรือผู้รับรอง ได้รับรองหรือใช้เงินตามตั๋วแลกเงินแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ต้องรับผิดตามตั๋วแลกเงินนั้น.
สอดแคล้วว. สงสัย, กินแหนง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
satisfyสอดคล้องกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interlaceสอดประสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interfereสอดเข้าเกี่ยวข้อง, สอดแทรก, รบกวนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interlaceสอดประสาน [คอมพิวเตอร์]
Complementaryสอดคล้อง,เข้ากันได้,สัมพันธ์กัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอด[søt] (v) EN: insert ; place ; slip  FR: insérer ; glisser
สอดกลางคัน[søt klāngkhan] (v, exp) FR: interrompre ; couper la parole
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[søtkhløng] (adv) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony  FR: en accord
สอดคล้องกัน[søtkhløng kan] (v) EN: conform ; harmonize ; be identical
สอดคล้องกับ[søtkhløng kap] (v, exp) EN: be in accord with ; correspond
สอดคล้องต้องกัน[søtkhløng tǿngkan] (v, exp) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with
สอดรู้[søtrū] (v) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive  FR: fouiner ; fureter
สอดรู้สอดเห็น[søtrū-søthen] (v) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome  FR: fouiner ; fureter
สอดส่อง[søtsǿng] (v) EN: be on the lookout for ; look after ; watch  FR: observer ; avoir à l'oeil

English-Thai: Longdo Dictionary
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, Syn. non-penetrative sex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree(vi) ลงรอยกัน, See also: สอดคล้องกัน
agree with(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
bury in(phrv) สอดเข้าไปใน
cohere(vi) สอดคล้องกัน, See also: กลมกลืนกันได้, Syn. follow, harmonize
concordant(adj) สอดคล้องกัน, Syn. agreeing, harmonious, consonant
conform to(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
conform with(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
correspond with(phrv) เข้ากันกับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
engraft in(phrv) สอดใส่, See also: สั่งสอน, Syn. graft in, ingraft in
go together(phrv) เหมาะสมกับ, See also: สอดคล้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. blend with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
airscout(แอร์' สเคาทฺ) เครื่องบินสอดแนม
ajar 2(อะจาร์') adj.,adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
armhole(อาร์ม'โฮล) n. รูเปิดที่เสื้อสำหรับสอดแขนได้ (hole in a garment,for the arm)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร <คำแปล>หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accord(vi, vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
beseem(vt) เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
BRIDE bride price(n) สินสอดทองหมั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お節介[おせっかい, osekkai] สอดรู้สอดเห็น, เสือก, Syn. 詮索好きな
詮索好き[せんさくずき, sensakuzuki] (adj) สอดรู้สอดเห็น, เสือก, Syn. お節介

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合致[がっち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน, See also: S. 一致
一致[いっち, itchi] (adj) สอดคล้อง,เป็นไปในทางเดียวกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
差し込む[さしこむ, sashikomu] TH: สอด  EN: to insert
組み込む[くみこむ, kumikomu] TH: สอดเข้าไป  EN: to insert
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] TH: สอดเข้ามา  EN: to plunge into

German-Thai: Longdo Dictionary
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
Wort(n) |das, pl. Wörter| คำ, คำศัพท์ (คำเดี่ยวที่ไม่ได้สอดคล้องกัน) เช่น Wieviele Wörter fehlen dir noch in dem Kreuzworrätsel. เธอยังขาดอีกกี่คำในปริศนาอักษรไขว้
Nettofüllmenge(n) |die, pl. Nettofüllmengen| ปริมาณสอดไส้สุทธิ(ขนม)
logisch(adj, adv) ที่สอดคล้องกับเหตุผล, เป็นเหตุเป็นผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top