ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สรุป

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สรุป-, *สรุป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรุป(v) sum up, See also: summarize, Syn. ย่อความ, รวมความ, ย่อใจความ, Ant. ขยายความ
สรุป(v) sum up, See also: summarize, abridge, abstract, condense, conclude, make a summary, Example: นักวิจัยสรุปว่า การขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด, Thai Definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
สรุป(adv) concisely, See also: briefly, in brief, Example: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม, Thai Definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
สรุปผล(v) conclude, See also: sum up
สรุปความ(v) summarize, See also: brief, make a resume, make a summary, conclude, Syn. สรุป, จับใจความ, รวมความ, Ant. ขยายความ, Thai Definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นที่สำคัญ
สรุปความ(v) summarize, See also: brief, make a resume, make a summary, conclude, Syn. สรุป, จับใจความ, รวมความ, Ant. ขยายความ, Thai Definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นที่สำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุป, สรูป(สะหฺรุบ, สะหฺรูบ) ก. ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็น ๆ ไป เช่น สรุปข่าว สรุปสถานการณ์, โบราณใช้ว่า สรวป ก็มี.
สรุป, สรูป(สะหฺรุบ, สะหฺรูบ) น. ประเด็นย่อ ๆ ของเรื่อง เช่น กล่าวโดยสรุป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
summing upสรุปคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discharge Summaryสรุปผลเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล,สรุปรายงาน,สรุปผลเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรุป[sarup] (v) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude  FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
สรุป[sarup] (adv) EN: concisely ; briefly ; in brief  FR: brièvement
สรุปข่าว[sarup khāo] (x) EN: news summary
สรุปความ[sarupkhwām] (n) EN: resume; summary  FR: résumé [m] ; précis [m]
สรุปความ[sarupkhwām] (v) EN: summarize ; brief ; make a resume ; make a summary ; resume ; conclude  FR: résumer
สรุปความเห็น[sarup khwāmhen] (v, exp) EN: conclude
สรุปงาน[sarup ngān] (v, exp) EN: summarize one's work
สรุปท้าย[sarup thāi] (v, exp) FR: conclure ; donner la conclusion
สรุปบทเรียน[sarup botrīen] (v, exp) EN: sum up one's experience
สรุปผล[sarup phon] (v, exp) EN: conclude ; sum up ; summarize results ; summarize

English-Thai: Longdo Dictionary
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, See also: Related: abstracting, summarizing
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.
in a nutshellอย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., See also: to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words, Syn. in short

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract(vt) สรุป, Syn. summarize, condense
abstract from(phrv) สรุป, See also: ย่อจาก, ย่อมาจาก, สรุปจาก
briefing(n) สรุปแบบสั้นๆ, Syn. summary
conclude(vi) จบ, See also: สรุป
conclude(vt) ทำให้จบ, See also: สรุป, Syn. finish up, end, close
contract(vt) ย่อ, See also: สรุป, Syn. cut, foreshorten, shorten
deduce from(phrv) สรุปจาก, See also: อนุมานจาก, ลงความเห็นจาก, Syn. infer from
encapsulate(vt) สรุป, See also: เอาเฉพาะใจความสำคัญ, Syn. abridge, condense, epitomize
epitomize(vt) สรุปเอาเฉพาะใจความสำคัญของงานเขียน (คำทางการ), Syn. abstract, shorten, summarize
infer from(phrv) ลงความเห็นจาก, See also: สรุปจาก, อนุมานจาก, Syn. deduce from, generalize from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป
apodosis(อะพอด'ดะซิส) n., (pl. -ses) อนุประโยคสรุปผลที่ตามมาในประโยคเงื่อนไข
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstract(vt) สรุป,เอาออก
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม
aggregate(vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
brief(n) คำสรุป,ย่อความ,สำนวนความ,คดี
brief(vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ
compendium(n) บทสรุป,หนังสือย่อเรื่อง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
成り立つ[なりたつ, naritatsu] TH: สรุปได้  EN: to conclude

German-Thai: Longdo Dictionary
Fazit(n) |das, pl. Fazite| สรุป, ข้อสรุป, Syn. Zusammenfassung
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: die Kurzfassung, das Schlusswort, Syn. die Übersicht
Rückschluss(n) |der, pl. Rückschlüsse| ข้อสรุป (จากเหตุผลที่อ้าง) เช่น Die Formulierung der Frage lässt keinen Rückschluss darauf. zu, ob eine oder mehrere Antworten richtig sind.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top