ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สรรพ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สรรพ-, *สรรพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรพ(adj) whole, See also: all, entire, complete, full, all kinds of, Syn. ทุกสิ่ง, ทั้งปวง, ทั้งหมด, Example: ดวงอาทิตย์เป็นตัวกำเนิดแสงที่ให้พลังแสงแก่โลก และทุกสรรพสิ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สรรพคุณ(n) properties
สรรพคุณ(n) properties, See also: qualities, effect, characteristics, physiological actions, Syn. คุณสมบัติ, Example: อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรยาไทยโบราณ ล้วนแล้วแต่หามาได้จากป่าแทบทั้งนั้น, Count Unit: สรรพคุณ, Thai Definition: สิ่งที่เป็นประโยชน์, คุณทั้งหลาย, Notes: (สันสกฤต)
สรรพนาม(n) pronoun
สรรพนาม(n) pronoun, Syn. คำสรรพนาม, Example: การใช้สรรพนามเป็นเรื่องสำคัญในภาษาไทย ควรใช้ให้ถูกกาลเทศะ, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำแทนชื่อ, Notes: (ไวยากรณ์)
สรรพากร(n) revenue, Syn. ภาษี, ภาษีอากร
สรรพากร(n) revenue, Thai Definition: อากรที่เก็บจากสิ่งที่เป็นเองหรือมีบ่อเกิดเป็นรายได้
สรรพสิ่ง(n) everything, Syn. ทุกสิ่ง, Example: สรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามกรรมของมัน, Thai Definition: สิ่งทั้งหมดทั้งปวง
สรรพางค์(n) whole body, See also: body, Syn. สารพางค์, สรรพางค์กาย, สารพางค์กาย, Example: แม้เขาจะเจ็บไปทั่วสรรพางค์ แต่เขาก็ยังฮึดสู้, Thai Definition: ร่างกายทั้งหมด, Notes: (สันสกฤต)
สรรพาวุธ(n) ordnance, See also: artillery, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: บรรดาอาวุธชนิดต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรรพ, สรรพ-(สับ, สับพะ-) ว. ทุกสิ่ง, ทั้งปวง, ทั้งหมด, เช่น พร้อมสรรพ งามสรรพ เสร็จสรรพ สรรพสิ่ง สรรพสินค้า.
สรรพคราสน. สุริยุปราคาหมดดวง.
สรรพคุณน. คุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยา, โดยปริยายหมายถึงคุณสมบัติ เช่น เขามีสรรพคุณเชื่อถือได้.
สรรพนามน. คำที่ใช้แทนชื่อ นาม หรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพื่อไม่ต้องกล่าวชื่อ นาม หรือข้อความนั้นซ้ำอีก เช่น ฉัน เขา เรา ท่าน.
สรรพสามิต(สับพะ-, สันพะ–) น. อากรที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นภายในประเทศ เรียกว่า อากรสรรพสามิต.
สรรพัชญน. สรรเพชญ.
สรรพากร(สันพากอน) น. อากรที่เก็บจากสิ่งที่เป็นเองหรือมีบ่อเกิดเป็นรายได้.
สรรพากรดู สรรพ, สรรพ-.
สรรพางค์(สันระพาง) น. ทั้งตัว, ทั่วตัว, มักใช้เข้าคู่กับคำ กาย เป็น สรรพางค์กาย เช่น เจ็บปวดทั่วสรรพางค์กาย, สารพางค์ ก็ว่า.
สรรพางค์ดู สรรพ, สรรพ-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panpsychismสรรพจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
all risksสรรพภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordnanceสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantheismสรรพเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyclinicสรรพเวชสถาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordnanceสรรพาวุธ [TU Subject Heading]
Pronounสรรพนาม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรรพ[sap] (x) EN: every ; entire ; all ; whole  FR: tout ; toute ; tous ; toutes ; de toutes sortes
สรรพนาม[sapphanām] (n) EN: pronoun  FR: pronom [m]
สรรพสัตว์[sapphasat] (n) EN: all living creatures ; animal kingdom ; all animals ; all life ; all living things  FR: animaux [mpl] ; règne animal [m]
สรรพสามิต[sapphasāmit = sanphasāmit] (n) EN: excise
สรรพสินค้า[sapphasinkhā] (n) EN: general merchandise ; sundry goods ; various kinds of merchandise ; goods  FR: marchandise [f] ; articles divers [mpl]
สรรพากร[sanphākøn] (n) EN: revenue ; tax collector  FR: contributions [fpl] ; revenus de l'État [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creation(n) สรรพสิ่ง, Syn. existence, universe
interrogative(n) สรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม (ไวยากรณ์)
weaponry(n) อาวุธยุทโธปกรณ์, See also: สรรพวุธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
arsenal(อาร'ซิเนิล) n. คลังสรรพาวุธ, Syn. armoury, depot, stock, store, hoard
bazaar(บะซาร์') n. ตลาด,สถานที่ขายสรรพสินค้า -Conf. bizaare
bazar(บะซาร์') n. ตลาด,สถานที่ขายสรรพสินค้า -Conf. bizaare
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth, formati
creature(ครี'เชอะ) n. สรรพสิ่งที่สร้างขึ้น,สัตว์,คน,บุคคล,เครื่องมือ,ทาส., See also: creatural n. ดูcreature creatureliness n. ดูcreature, Syn. animal, being
department storen. ร้านสรรพสินค้า
earth(เอิร์ธ) n. โลก,ดิน,ปฐพี,มวลมนุษย์,สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก,โลกีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
arms(n) อาวุธ,สรรพาวุธ
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง
depot(n) คลังสรรพาวุธ,คลังพัสดุ,ที่เก็บของ,โกดัง,สถานีรถไฟ
does(vt กระทำ(ใช้กับสรรพนามบุรุษที่) 3)
emporium(n) ศูนย์การค้า,ห้างร้าน,ห้างสรรพสินค้า
panacea(n) ยาสรรพคุณ,ยาเอนกประสงค์
pronoun(n) คำสรรพนาม
world(n) โลก,ชาวโลก,มวลมนุษย์,วงการ,สรรพสิ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おれ, ore] (n, vulgar) สรรพนามใช้เรียกตัวเองของผู้ชาย ไม่สุภาพ
[ぼく, boku] (n) สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับผู้ชาย, สุภาพน้อยกว่า わたし
[きみ, kimi] (pron) สรรพนามบุรุษที่ 2
[かれ, kare] (pron) สรรพนามบุรุษที่สามที่เป็นเพศชาย, เขา (ผู้ชาย)

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allen(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
denen(rel, pron) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
deren(relpron) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
dessen(relpron) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
dies(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ, See also: dieser, diese, Syn. dieses
diese(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
diesem(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary
meสรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
teสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
nousสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
vousสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
meสรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
teสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
nousสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
vousสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: transformation en pronom

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top