ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมัคร

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมัคร-, *สมัคร*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นักวิทยุสมัครเล่น Amateur radio operator
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (n ) Village Health Volunteer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัคร[V] volunteer, See also: enlist
สมัคร[V] apply for, See also: be a candidate for, enrol/enroll, Example: ถ้าข้าราชการจะสมัครเข้ารับเลือกตั้ง จะต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (ตะเลง)
สมัครใจ[V] be willing to, See also: volunteer, like volunteer, Syn. เต็มใจ
สมัครใจ[V] volunteer, See also: be willing to, Syn. เต็มใจ, ยินยอม, Ant. บังคับ, Example: พม่ามุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งสมัครใจตั้งรกรากอยู่ในบังกลาเทศต่อไป, Thai definition: ยินดีที่จะทำเอง ไม่มีใครขอร้องหรือบังคับ
สมัครงาน[V] apply for a job, Example: คนร้ายจะสมัครงานโดยใช้เอกสารปลอมทั้งหมด, Thai definition: เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงาน
สมัครงาน[V] apply for, See also: be a candidate for
สมัครสมาน[V] be united, See also: be harmonious, be hand in hand, hold together, Syn. สามัคคี, สมัครสมานสามัคคี, Ant. แตกแยก, Example: พระองค์ทรงรวบรวมคนไทยให้สมัครสมานกันได้อีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
สมัครเล่น[ADJ] amateur, Ant. อาชีพ
สมัครเล่น[ADJ] amateur, See also: novice, naive, not skillful, Ant. อาชีพ, Example: ผมรับเป็นผู้จัดการของคณะนักแสดงสมัครเล่น เพราะความชื่นชอบในตัวนักแสดง, Thai definition: เพิ่งเริ่มทำ ยังไม่มีความชำนาญ
สมัครสโมสร[V] be united, See also: be harmonious, unite, rally, Syn. สมัครสมาน, ปรองดอง, เป็นมิตร, Example: เราทุกคนต้องสมัครสโมสรไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมัคร(สะหฺมัก) ก. ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือร่วมในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้น เช่น สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สมัครเข้าทำงาน, บางทีก็มีคำ ใจ ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งเป็นคำผสมชนิดที่ต้องการเน้น เช่น ใจสมัคร ว่า ใจที่สมัคร, สมัครใจ ว่า สมัครด้วยความเต็มใจ.
สมัครพรรคพวกน. ผู้เข้าร่วมเป็นพวกด้วย เช่น เขาเป็นคนกว้างขวาง มีสมัครพรรคพวกมาก.
สมัครสมา(สะหฺมักสะมา) ก. ขอขมาในความผิดที่ได้กระทำไปแล้ว.
สมัครสมาน(สะหฺมักสะหฺมาน) ก. เชื่อมสามัคคี เช่น จะทำการงานอะไรขอให้สมัครสมานกัน.
สมัครใจก. สมัครด้วยความเต็มใจ เช่น งานนี้เขาสมัครใจเป็นแม่ครัว ชาวเขาสมัครใจย้ายถิ่นฐาน.
สมัครใจน. ความเต็มใจ เช่น ทำโดยสมัครใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't subscribe to your religion!ฉันไม่ได้สมัครสมาชิกศาสนาของ คุณ Help! (1965)
We want to enlist general!เราอยากสมัครทหารครับ ท่านนายพล! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Volunteers....เหล่าอาสาสมัคร... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You want to enlist?อยากสมัครทหารใช่ไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
is it bad to speak the way I do to volunteers?ที่ฉันพูดแบบนี้... ...กับอาสาสมัครมันแย่มากไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I don't want no volunteers. I don't want no mates.ผมไม่ต้องการอาสาสมัคร ไม่ต้องการคู่หู Jaws (1975)
Then you must join up, honour boundต่อมาคุณต้องสมัคร,\ Nhonour ที่ประชิดกับ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But in your letter of enrolment, you said you'd be boarding at the school.แต่ว่าในจดหมายสมัคร, เธอ บอกว่าอยากอยู่กินนอนที่ ร.ร. Suspiria (1977)
I'll do it to you voluntarily.ฉัน จะ ทำมัน ให้คุณ สมัครใจ I Spit on Your Grave (1978)
That was before President Kennedy was shot... before the Beatles came... when I couldn't wait to join the Peace Corps... and I thought I'd never find a guy as great as my dad.ก่อนที่ประธานาธิบดีเคเนดี้ จะถูกลอบสังหาร... ก่อนที่วง เดอะบีทเทิล จะเกิด... ตอนนั้นฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเข้า ร่วมอาสาสมัคร พัฒนาประเทศ... Dirty Dancing (1987)
- I'm going into the Peace Corps.- ฉันจะเข้าร่วมอาสาสมัคร Dirty Dancing (1987)
He got me the job here.เขาพาผมมาสมัครงานที่นี่ Dirty Dancing (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire
สมัคร สุนทรเวช[n. prop.] (Samak Suntharawēt) EN: Samak Sundaravej   FR: Samak Sundaravej
สมัครงาน[v. exp.] (samak ngān) EN: apply for a job ; be a candidate for   FR: poser sa candidature à un emploi
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakphūak) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends   FR: partisans [mpl] ; clique [f]
สมัครสมาชิก[v. exp.] (samak samāchik) EN: apply for a membership ; sign up for ; subscribe (to)   FR: s'abonner
สมัครสมาน[v.] (samaksamān) EN: be united ; be harmonious ; be hand in hand ; hold together   
สมัครสโมสร[v.] (samaksamōsøn) EN: be united ; be harmonious ; unite ; rally   
สมัครเล่น[adj.] (samaklen) EN: amateur ; novice ; not skillful ; naive   FR: amateur ; novice
สมัครใจ[v.] (samakjai) EN: be willing to   

English-Thai: Longdo Dictionary
take out(vt.) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateur[ADJ] สมัครเล่น, Syn. amateurish
amateurish[ADJ] สมัครเล่น, See also: อดิเรก, Syn. amateur, unprofessional
apply for[PHRV] ขอสมัคร (งาน, เรียน), See also: สมัครเป็น, ขอสมัครเป็น
apply to[PHRV] สมัคร (งาน, เรียน) กับ, See also: ยื่นขอสมัครต่อ, Syn. make to
be in for[PHRV] สมัครงาน (ในตำแหน่ง), Syn. pony up for, put in for
enlist in[PHRV] สมัครเข้าเป็นทหาร, See also: เข้าเกณฑทหาร
enlist[VT] สมัครเป็นทหาร, See also: เข้าเป็นทหาร, เกณฑ์ทหาร, Syn. enroll, join, register
enroll[VT] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enroll[VI] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
make application to[IDM] สมัคร, See also: ยื่นเสนอ, Syn. apply to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีฬาสมัครเล่น)
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
amicus curiae(อะไม' คัส คู' ริอี) pl. amici curiae ผู้อาสาสมัครให้การต่อศาล
applicant(แอพ'พลิเคินทฺ) n. ผู้สมัคร,ผู้แจ้งความจำนง,ผู้ขอ (person who applies)
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
apply(อะไพล') vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่าว,
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)

English-Thai: Nontri Dictionary
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
applicant(n) ผู้สมัครงาน,ผู้ขอ
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
apply(vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
candidacy(n) การสมัคร,การเสนอตัว
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
disinclination(n) ความไม่สมัครใจ,ความไม่เต็มใจ,ความไม่ยินยอม
disincline(vt) ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
申し込む[もうしこむ, moushikomu] Thai: สมัคร English: to apply for
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription

German-Thai: Longdo Dictionary
sich bewerben(vt) |bewirbt sich, bewarb sich, hat sich beworben, um etw.(A)| สมัคร เช่น Sie hat sich um ein Stipendium beworben. เธอสมัครขอทุนการศึกษา
bewerben(vt) |bewirbt, bewarb, hat beworben| สมัคร
Bewerber(n) |der, pl. Bewerber| ผู้สมัคร, คนสมัคร, See also: Related: die Bewerberin
Bewerbung(n) |die, pl. Bewerbungen| การสมัคร, ใบสมัคร(เรียนหรือหางาน)
Kandidatin(n) |die, pl. Kandidatinnen| ผู้สมัคร(หญิง)
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา
Anmeldeformular(n) |das, pl. Anmeldeformular| แบบฟอร์ม, ใบสมัคร เช่น Bitte Anmeldeformular deutlich und gut lesbar ausfüllen! Denken Sie an eine Kopie für Ihre Unterlagen!

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top