ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สถาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สถาน-, *สถาน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่ง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สถานที่ตั่ง(n) Location

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สถานภาพบุคคลVital Status

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาน(n) place, Syn. สถานที่
สถาน(n) item, See also: count, point, mean, kind, sort, way, Syn. ประการ, Example: การกระทำผิดของเขาคราวนี้จะต้องถูกลงโทษหลายสถาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถาน(n) place, See also: area, site, position, locality, establishment, institute, Syn. ที่ตั้ง, Example: รัฐบาลจัดตั้งสถานแนะแนวปัญหาชีวิตและการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ครอบครัวอยู่กันอย่างราบรื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถาน(n) status, See also: state, situation, Syn. สถานะ, Example: ผู้อยู่ในวัยเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานและสภาพของตน
สถาน(n) state, See also: condition, situation, Example: หากวัดไม่รู้จักปรับปรุงสถานะของตน ก็จะเหลือพิธีกรรมอันล้าสมัยไว้, Count Unit: สถานะ, Thai Definition: ความเป็นไป, ความเป็นอยู่
สถานี(n) station, Syn. สำนักงาน, ที่ทำการ, หน่วยงาน, Count Unit: สถานี
สถานี(n) station, See also: center, Syn. ที่ทำการ, หน่วยที่ตั้งทำการ, Example: เครื่องรับส่งวิทยุของพระองค์ท่านสามารถติดต่อได้กับสถานีต่างๆ ทั่วประเทศ, Count Unit: สถานี, Thai Definition: หน่วยที่ตั้งเป็นที่พักหรือที่ทำการ
สถานที่(n) place, See also: site, location, spot, venue, whereabouts, point, position, Example: นักประท้วงถูกนำตัวไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
สถานทูต(n) legation, Count Unit: แห่ง
สถานทูต(n) embassy, See also: legation, Example: คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่กล้ามาแจ้งที่อยู่กับสถานทูต, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: อาคารที่ทำการของทูตต่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถาน(สะถาน) น. ที่ตั้ง เช่น สถานเสาวภา สถานพยาบาล สถานพักฟื้น สถานบริบาลทารก, ถ้าใช้ประกอบคำอื่นหมายถึง ที่, แหล่ง, เช่น โบราณสถาน ศาสนสถาน ฌาปนสถาน ปูชนียสถาน สังเวชนียสถาน
สถานประการ เช่น มีความผิดหลายสถาน.
สถาน- ๒, สถาน(สะถานะ-) น. ความเป็นไป, ความเป็นอยู่, เช่น เขาอยู่ในสถานะยากไร้ เศรษฐกิจของประเทศไทยมีสถานะมั่นคง น้ำมีสถานะปรกติเป็นของเหลว.
สถานกงสุลน. ที่ทำการของกงสุล.
สถานการค้าประเวณีน. สถานที่ที่จัดไว้เพื่อการค้าประเวณีหรือยอมให้มีการค้าประเวณี รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการติดต่อหรือจัดหาบุคคลอื่นเพื่อกระทำการค้าประเวณีด้วย.
สถานการณ์น. เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป เช่น สถานการณ์บ้านเมืองเป็นปรกติดี.
สถานการณ์ฉุกเฉินน. สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การรบหรือการสงคราม.
สถานที่น. ที่ตั้ง, แหล่ง, เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ตากอากาศ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ.
สถานทูตน. ที่ทำการของทูต.
สถานธนานุบาลน. โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร, โรงรับจำนำของเทศบาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instituteสถาน, สถาบัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consulateสถานกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consulateสถานกงสุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consulate generalสถานกงสุลใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general, consulateสถานกงสุลใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
detention home; detention centreสถานกักกัน, ศูนย์กักกัน, สถานพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detention centre; detention homeสถานกักกัน, ศูนย์กักกัน, สถานพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workhouseสถานกักกัน, เรือนทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
situationสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state of emergencyสถานการณ์ฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Place of publicationสถานที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ซ่าง หรือ สำซ่างสถานที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพมีจำนวน ๔ หลัง อยู่ที่มุมติดกับรั้วราชวัติ ๒ หลัง และที่มุขด้านทิศเหนือและทิศใต้อย่างละ ๑ หลัง [ศัพท์พระราชพิธี]
ทุ่งพระเมรสถานที่ใช้ประกอบการพระราชพิธีพระบรมศพ และพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
สุสานหลวงสถานที่บรรจุพระสรีรางคาร (พระอังคาร), Example:

สุสานหลวง [ศัพท์พระราชพิธี]

Compressor Stationสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ, Example: ก๊าซเมื่อไหลตามท่อส่งที่มีความยาวมากๆ จะสูญเสียความดัน เพื่อให้ก๊าซไหลได้สม่ำเสมอ ต้องทำการเพิ่มความดันโดยตั้งสถานีเพิ่มความดันก๊าซทุกๆระยะทาง 60 ถึง 80 กิโลเมตร [ปิโตรเลี่ยม]
Currency depositoryสถานรับฝากเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Economic statusสถานภาพทางเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Excited stateสถานะถูกกระตุ้น, สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะเมื่อมีพลังงานสูงกว่าระดับปกติ พลังงานส่วนเกินของนิวเคลียสมักถูกปลดปล่อยเป็นรังสีแกมมา สำหรับพลังงานส่วนเกินของโมเลกุลอาจปรากฏในลักษณะการเรืองแสงหรือความร้อน (ดู ground state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), Example: เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Prompt criticalityภาวะวิกฤตพรอมต์, สถานะของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแบ่งแยกนิวเคลียสสามารถคงอยู่ต่อไปโดยพรอมต์นิวตรอนเท่านั้น, Example: [นิวเคลียร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถาน[sathān] (n) EN: place ; locality ; site  FR: endroit [m] ; local [m] ; lieu [m]
สถาน[sathān] (n) EN: way ; aspect ; status
สถาน[sathān] (n) EN: establishment ; institute  FR: institution [f] ; institut [m] ; établissement [m]
สถานกงสุล[sathān kongsun] (n) EN: consulate  FR: consulat [m]
สถานกักกัน[sathān kakkan] (n, exp) EN: detention center
สถานการณ์[sathānakān] (n) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; plight  FR: situation [f] ; état [m] ; circonstances [fpl] ; contexte [m] ; conditions [fpl]
สถานการณ์การเมือง[sathānakān kānmeūang] (n, exp) EN: political situation  FR: situation politique [f]
สถานการณ์จำลอง[sathānakān jamløng] (n, exp) EN: simulation ; hypothetical situation
สถานการณ์ฉุกเฉิน[sathānakān chukchoēn] (n, exp) EN: state of emergency  FR: état d'urgence [m]
สถานการณ์ทางการเมือง[sathānakān thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political situation  FR: situation politique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, See also: bus depot, Syn. bus station
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
vaporization(n) การกลายเป็นไอ, การทำให้เป็นไอ, สถานะที่เป็นไอ เช่น Understanding the equilibrium between liquid and vapor phases is very important for such practical applications as distillation and vaporization.
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, Syn. Synagouge
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abyss(n) สถานการณ์ที่เลวร้าย
academy(n) โรงเรียน, See also: สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา, วิทยาลัยเฉพาะด้าน
ambulatory(n) สถานที่ที่ทำไว้สำหรับการเดิน
anarchy(n) สถานการณ์ที่สับสน, See also: ความสับสน, Syn. turmoil, chaos
antipodes(n) สถานที่ 2 แห่งที่อยู่ด้านตรงข้ามกันบนโลก
apiary(n) สถานที่ที่เลี้ยงผึ้ง
aquarium(n) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, See also: สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนดู
archive(n) สถานที่เก็บเอกสารสำคัญ
arena(n) สถานที่เกิดเหตุ, See also: สถานการณ์, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
armory(n) คลังแสง, See also: สถานที่สำหรับเก็บอาวุธ, Syn. munitions plant, arms factory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school
ad loc.สถานที่นั้น, ไปที่นั่น
adytum(แอด' ดิทัม) n., (pl. -ta) สถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบูชาเท่านั่น, ห้องลับ
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites

English-Thai: Nontri Dictionary
academy(n) สถานศึกษา
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
baptistery(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
baptistry(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
bethel(n) ปูชนียสถาน
BIG big house(n) คุก,เรือนจำ,ทัณฑสถาน
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
cabana(n) ห้องอาบน้ำ,สถานที่อาบน้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bailout(n) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม
cemetery of crematoryสถานที่ใช้ในการปลงศพ
desert island[เดดเสิดท. ไอแลนด.] (n) สถานที่ร้างซึ่งผู้คน เช่น เกาะร้าง
Embassy of the United States(n) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
Public health officeสถานีอนามัย
shelter(n) สถานสงเคราะห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
具合[ぐあい, guai] (n) สถานะ, สภาพ
大使館[たいしかん, taishikan] (n) สถานทูต
所在地[しょざいち, shozaichi] (n) สถานที่ตั้ง, See also: 場所
状勢[じょうせい, jousei] (n) สถานการณ์, Syn. 状況
状態[じょうたい, joutai] (n) สถาน
現場[げんば, genba] (n) สถานที่เกิดเหตุ
礼拝堂[れいはいどう, reihaidou] สถานที่นมัสการทางศาสนา, คริสต์จักรหรือโบสถ์ในศาสนาคริสต์
総領事館[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) สถานกงสุล
観光地[かんこうち, kankouchi] (n) สถานที่ท่องเที่ยว
診療所[しんりょうじょ, shinryoujo] (n) สถานีอนามัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
孤児院[こじいん, kojiin] (n) สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
宇宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute^shon] (n) สถานีอวกาศ
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) สถานีอวกาศ
会場[かいじょう, kaijou] สถานที่
警察署[けいさつしょ, keisatsusho] (n) สถานีตำรวจ, See also: S. police station
養殖場[ようしょくじょう, youshokujou] สถานที่เพาะเลี้ยง
配達先[はいたつさき, haitatsusaki] (n) สถานที่ปลายทางในการจัดส่ง
託児所[たくじしょ, takujisho] (n) สถานรับเลี้ยงเด็ก, See also: S. day nursery, day-care center
変電所[へんでんしょ, hendensho] สถานีย่อยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
連絡先[れんらくさき, renrakusaki] (n) สถานที่ติดต่อ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] TH: สถานที่ขายของกิน  EN: eating place
現地[げんち, genchi] TH: สถานที่จริง
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] TH: สถานที่ทำงาน ที่ทำงาน  EN: place of work
[ば, ba] TH: สถานที่  EN: place
領事館[りょうじかん, ryoujikan] TH: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน  EN: consulate
[えき, eki] TH: สถานี  EN: station
ところ[ところ, tokoro] TH: สถานที่
場所[ばしょ, basho] TH: สถานที่  EN: place
状況[じょうきょう, joukyou] TH: สถานการณ์  EN: situation
[ところ, tokoro] TH: สถานที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
Ort(n) |der, pl. Orte| สถานที่
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
hinter(präp) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
ins(präp) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl}(n) สถานการณ์ฉุกเฉิน
Bahnhof(n) สถานีรถไฟ

French-Thai: Longdo Dictionary
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison de passe
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison close
gare,-s(n) |f| สถานีรถไฟ
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: garçon, homme, Ant. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Syn. fille, madame, femme, Ant. homme, monsieur
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Ant. monsieur
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, Syn. parvenir, atteindre

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top