ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สงฆ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สงฆ์-, *สงฆ์*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
องค์กรยุวสงฆ์โลก(n, uniq) World Buddhist Sangha Youth

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงฆ์(n) monk, Syn. พระสงฆ์, ผู้ทรงศีล, บรรพฃิต, Ant. ฆราวาส
สงฆ์(n) Buddhist monk, Syn. ภิกษุ, พระภิกษุ, พระภิกษุสงฆ์, พระสงฆ์, Example: ลูกศิษย์ต้องไหว้กราบครู ไม่ว่าจะเป็นครูที่เป็นสงฆ์หรือเป็นฆราวาสก็ตาม, Count Unit: องค์, รูป, Thai Definition: ชายที่อุปสมบทในพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สงฆ์(n) of the Buddhist temple, See also: monastic, of Buddhism, Example: พรุ่งนี้เช้าจะมีการทำขวัญเด็กตามพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์, Thai Definition: สิ่งที่เกี่ยวกับสงฆกรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สงฆ์(adj) of the Buddhist temple, See also: monastic, of Buddhism, Example: พรุ่งนี้เช้าจะมีการทำขวัญเด็กตามพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์, Thai Definition: สิ่งที่เกี่ยวกับสงฆกรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สงฆ์น. ภิกษุ เช่น ของสงฆ์ พิธีสงฆ์, บางทีก็ใช้ควบกับคำ พระ หรือ ภิกษุ เป็น พระสงฆ์ หรือ ภิกษุสงฆ์ เช่น นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ มีภิกษุสงฆ์มารับบิณฑบาตมาก, ลักษณนามว่า รูป หรือ องค์ เช่น ภิกษุสงฆ์ ๒ รูป พระสงฆ์ ๔ องค์
สงฆ์ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปร่วมกันทำสังฆกรรม แต่จำนวนภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมแต่ละอย่างไม่เท่ากัน คือในสังฆกรรมทั่ว ๆ ไป เช่น ในการสวดพิธีธรรม สวดอภิธัมมัตถสังคหะ ประกอบด้วยภิกษุ ๔ รูป เรียกว่า สงฆ์จตุรวรรค ในการรับกฐิน สวดพระปาติโมกข์ ปวารณากรรม และอุปสมบทในถิ่นที่ขาดแคลนภิกษุ ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๕ รูป เรียกว่า สงฆ์ปัญจวรรค ในการอุปสมบทในถิ่นที่มีภิกษุมาก ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๑๐ รูป เรียกว่า สงฆ์ทสวรรค และในการสวดอัพภานระงับอาบัติสังฆาทิเสส ต้องประกอบด้วยภิกษุ ๒๐ รูป เรียกว่า สงฆ์วีสติวรรค, ภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมดังกล่าว ถ้ามากกว่าจำนวนที่กำหนดจึงจะใช้ได้ ถ้าขาดจำนวนใช้ไม่ได้.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงฆ์[song] (n) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; clergyman ; Sangha  FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m] ; religieux [m] ; Sangha [m] ; communauté des moines [f]
สงฆ์[song] (adj) EN: of the Buddhist temple ; monastic ; of Buddhism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
chapter(แชพ'เทอะ) n. บทในหนังสือ,ตอน,ขั้นตอน,ส่วนแบ่งที่สำคัญ,คณะพระ,คณะสงฆ์,สาขา (ของสโมสรสมาคมและอื่น ๆ) . -vt.แบ่งออกเป็นบท,จัดเป็นตอน ๆ, See also: chapteral adj., Syn. part
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley, colloquy
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly, union congregationalism คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ
consistory(คันซิส'ทะรี) n. ศาลศาสนา,คณะสงฆ์,การชุมนุม., See also: consistorial, consistorian adj.
ecclesiastic(อิคลีซิแอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พระสอนศาสนา,สงฆ์., Syn. clergyman, ecclesiastical
ecclesiasticismn. หลักปฎิบัติของสงฆ์,การปฎิบัติตามวินัยสงฆ์
fraternal(ฟระเทอ'เนิล) adj. ฉันพี่น้อง,เกี่ยวกับภราดรภาพ,เกี่ยวกับคณะสงฆ์, See also: fraternalism n. fraternally adv, Syn. brotherly

English-Thai: Nontri Dictionary
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
chapter(n) บท,ตอน,สาขา,คณะสงฆ์
clergy(n) คณะพระคริสต์,คณะสงฆ์
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ
consistory(n) สภาศาสนา,ศาลศาสนา,คณะสงฆ์
ecclesiastic(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์
ecclesiastic(n) พระ,สงฆ์,พระสงฆ์
ecclesiastical(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับโบสถ์,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์,ของสงฆ์
ministry(n) กระทรวง,คณะสงฆ์,คณะรัฐมนตรี
parish(n) เขตสงฆ์,เขตทางศาสนา,เขตวัด,ตำบล

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top