ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สกัด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สกัด-, *สกัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกัด(v) chisel, See also: gouge, carve, Example: ช่างใช้สิ่วสกัดหัวตะปูออก, Thai Definition: ตัดของแข็งให้เป็นร่องรอยหรือให้ขาดออกจากกัน, Notes: (เขมร)
สกัด(v) distill, Syn. แยก, Example: มอร์ฟีนสกัดมาจากฝิ่น, Thai Definition: เค้นแยกเอาออกมา, Notes: (เขมร)
สกัด(v) intercept, See also: block, catch, interrupt, obstruct, stop, head off, Syn. กั้น, ขวาง, Example: ตำรวจตั้งด่านเพื่อสกัดคนร้ายไม่ให้หนีออกนอกประเทศ, Notes: (เขมร)
สกัดกั้น(v) intercept, See also: cut off, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, กัน, ยับยั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สกัดก. กั้น, ขวาง, เช่น สกัดหน้า
สกัดตัดหรือกะเทาะของแข็งเช่นเหล็ก หิน ให้เป็นร่อง รอย ทะลุ หรือให้ขาดจากกัน, เรียกเหล็กที่ใช้ตัดหรือกะเทาะของแข็งเช่นนั้น ว่า เหล็กสกัด
สกัดเค้นหรือแยกเอาออกมา เช่น สกัดนํ้ามัน สกัดน้ำหอมจากดอกกุหลาบ.
สกัดแคร่น. โคลงทวารประดับ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraction, Solventสกัดด้วยตัวทำละลาย,การสกัด,วิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกัด[sakat] (n) EN: chisel  FR: ciseau [m] ; burin [m]
สกัด[sakat] (v) EN: chisel  FR: ciseler
สกัด[sakat] (v) EN: separate ; extract  FR: extraire ; séparer
สกัด[sakat] (v) EN: stop ; intercept  FR: intercepter
สกัดกั้น[sakatkan] (v) EN: intercept ; cut off ; bar ; thwart  FR: intercepter ; arrêter
สกัดน้ำมัน[sakat nāmman] (v, exp) EN: extract oil  FR: extraire l'huile

English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
raffinate(n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anti(prf) ต่อต้าน, See also: สกัด, ขจัด, Syn. against, opposed to
chip(vt) ถาก, See also: สกัด, แกะ
chisel(vt) สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
chisel(vi) สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
extract from(phrv) เอามาจาก, See also: สกัดมาจาก, ดึงมาจาก, ถอนมาจาก, Syn. excerpt from
damp(vt) ยับยั้ง, See also: สกัดกั้น, กีดกัน, Syn. inhibit
decoction(n) การต้มสกัดเอาส่วนที่สำคัญออกมา, See also: สกัด, Syn. extract
extract(vt) สกัดออกมา
foil(vt) ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ), See also: สกัดกั้น, ทำลาย, Syn. thwart, oppse, impede, Ant. support, help
hold back(phrv) สกัดกั้น, See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง, Syn. keep back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
anti-(คำเสริมหน้า) = ต่อต้าน', สกัด, ขจัด ('against , opposite of)
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang, Ant. succeed
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, See also: choker n., Syn. garrotte
de-fat(ดีแฟท') vt. เอาไขมันออก,สกัดเอาไขมันออก

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
decoct(vt) ผสมขึ้น,ต้มยา,เคี่ยวยา,สกัดยา
distil(vt) กลั่น,สกัด
distill(vt) กลั่น,สกัด
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น
excerpt(n) ข้อความที่ตัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา,ข้อความที่คัดลอกมา
excerpt(vt) ตัดตอนมา,คัดลอกมา,สกัดมา
extract(n) สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extract(vt) สกัด
stemสกัดกั้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
殺す[ころす, korosu] TH: สกัดกั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top