ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิสัย

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิสัย-, *วิสัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสัย(n) limit of one's ability, See also: limit, Syn. ความสามารถ, Example: ปัญหาเม็ดเงินที่เข้ามาเหล่านี้อยู่นอกเหนือวิสัยที่ทางการจะควบคุม, Thai Definition: การมีคุณสมบัติเหมาะแก่การจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
วิสัย(n) nature, See also: disposition, character, Syn. นิสัย, Example: ด้วยวิสัยเหยี่ยวข่าวรัฐสภามือเก่า เขาจึงรับมอบหมายภารกิจการสัมภาษณ์ครั้งสำคัญนี้, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นอยู่
วิสัยทัศน์(n) vision, Example: หากได้พบเห็นประสบการณ์ใหม่อาจทำให้เราเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากขึ้น, Thai Definition: ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิสัยทัศน์น. การมองการณ์ไกล, วิทัศน์.
วิสัยแทงตรีน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายเข้าอก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capacityวิสัยสามารถ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacityวิสัยสามารถ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dust-holding capacityวิสัยสามารถกักฝุ่นผง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mentalityวิสัยสามารถของจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expansion valve capacityวิสัยสามารถของวาล์วระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating capacityวิสัยสามารถทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling capacityวิสัยสามารถทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity, first strikeวิสัยสามารถที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
first strike capacityวิสัยสามารถที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
carrying capacityวิสัยสามารถที่รองรับได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorptive capacityวิสัยสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Export capacityวิสัยสามารถในการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Debt servicing capacityวิสัยสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด [เศรษฐศาสตร์]
Production capacityวิสัยสามารถในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Technological capacityวิสัยสามารถทางเทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Knowledge visionวิสัยทัศน์ความรู้ [การจัดการความรู้]
intelligent islandวิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ตามแผน Vision 2000 ที่จะมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกระบบทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การปกครอง ภาคธุรกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และอื่นๆ ของประเทศสิงคโปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ASEAN Vision 2020วิสัยทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2563 เป็นเอกสารซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและพันธกรณีของอาเซียนที่จะนำประชาชนในภูมิภาคนี้ ไปสู่ (1) การเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ (2) ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการรวมตัวทางเศรษฐกิจ อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น (3) การเป็นสังคมที่เปิดกว้าง มีความเป็นปึกแผ่นและเอื้ออาทรต่อกัน และ (4) การกระชับความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและโลกภายนอก บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันและมีความเคารพซึ่งกันและกัน [การทูต]
Motion, Active-Assistive Range ofวิสัยการเคลื่อนไหวโดยทำเองและช่วยทำให้ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิสัย[wisai] (n) EN: nature ; characteristic  FR: nature [f] ; caractère [m]
วิสัย[wisai] (n) EN: possibility ; chance  FR: possibilité [f]
วิสัย[wisai] (n) EN: limit of one's ability ; limit
วิสัยทัศน์[wisaithat] (n) EN: vision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย
earthly(เอิร์ธ'ลี) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เป็นไปได้,แห่งมนุษย์, Syn. worldly
earthyadj. เกี่ยวกับดิน,มีลักษณะของโลก,เป็นจริง,ซึ่งปฏิบัติได้,หยาบ,โดยตรง,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย, See also: earthily adv. ดูearthy
lewd(ลูด) adj. ลามก,กระตุ้นกำหนัด,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เลวทราม,ชั่วช้า,แพศยา, See also: lewdness n. ดูlewd, Syn. lustful
libilinous(ลิบิด'ลิเนิส) adj. โลกียวิสัย,แห่งราคะ,กระตุ้นราคะ,การตุ้นกำหนัด,มักมากในกาม., See also: libilinousness n. ดูlibilinous, Syn. lustful
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton, lustful
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous, lubidinous
man of the worldผู้จัดเจนโลก,ผู้จัดเจนในโลกียวิสัย, Syn. worldly
mundane(มันเดน',มัน'เดน) adj. ทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย,ธรรมดาโลก,ปกติ
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
mundane(adj) ทางโลก,โลกีย์,ทางโลกียวิสัย
perspective(n) ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทัศนวิสัย,กล้องส่องทางไกล
scope(n) ขอบเขต,ระยะ,วง,โอกาส,ลู่ทาง,ทัศนวิสัย,การมองปัญหา
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ
spontaneous(adj) โดยตนเอง,เป็นปกติวิสัย,โดยธรรมชาติ,คล่อง
subjective(adj) ส่วนตัว,เกี่ยวกับผู้กระทำ,อยู่ในใจ,เกี่ยวกับจิตวิสัย
temporal(adj) ชั่วขณะ,ในทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย
unaccustomed(adj) ไม่คุ้นเคย,แปลก,ผิดวิสัย
view(n) การมองเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
capacity[เคอะแพ้เซอะทิ] (n) วิสัย (อ้างอิง: พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 1082)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] TH: วิสัยทัศน์  EN: visual point

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top