ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิงวอน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิงวอน-, *วิงวอน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิงวอนก. เฝ้าร้องขอ, รํ่าขอ, ขอด้วยอาการออด, เฝ้าร้องขอให้ทำตามประสงค์, เช่น วิงวอนขอชีวิต.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิงวอน[wingwøn] (v) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal  FR: supplier ; implorer

English-Thai: Longdo Dictionary
appeal(vi, vt) วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beg of(phrv) ขอร้อง (อย่างสุภาพ), See also: วิงวอน
crave for(phrv) อ้อนวอน (แกมบังคับ), See also: วิงวอน, ขอร้อง
entreat(vt) อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreat(vi) อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
hustle(vt) ขอร้อง, See also: วิงวอนขอ
intercede(vi) ขอร้องให้คนอื่น, See also: วิงวอนให้คนอื่น, พยายายามประนีประนอม
invoke(vt) วิงวอน (เทพเจ้า), See also: ขอร้อง, อ้อนวอน, Syn. call upon, appeal to, petition
plead(vi) ร้องขอ, See also: วิงวอน, อ้อนวอน, Syn. beg, entreat
plead for(phrv) ขอร้อง, See also: วิงวอน
plead with(phrv) ขอร้องกับ, See also: วิงวอนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg, appeal, enchant, charm
conjurer(คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน, Syn. magician
conjuror(คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน, Syn. magician
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore, beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
implore(อิมพลอร์') vt. ขอร้อง, เรียกร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน., See also: implorer n. imploringly adv., Syn. beseech, entreat
invocate(อิน'วะเคท) vt. เรียกผี,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน., See also: invocative adj. invocator n., Syn. invoke
invoke(อินโวค') vt. เรียกผี,ปลุกผี,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง., See also: invocable adj. invoker n., Syn. call
obsecrate(ออบ'ซะเครท) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ขอความกรุณา,ขอร้อง, See also: obsecration n.
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
conjure(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน
entreat(vi, vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
implore(vt) วิงวอน,อ้อนวอน,ขอร้อง,เรียกร้อง
invoke(vt) ภาวนา,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
plead(vt) ขอร้อง,วิงวอน,แก้ตัว,สู้คดี,อ้อนวอน
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ
suppliant(n) ผู้ขอร้อง,ผู้อ้อนวอน,ผู้อุทธรณ์,ผู้วิงวอน

German-Thai: Longdo Dictionary
ersuchen(vi) |ersuchte, hat ersucht| ขอความกรุณา, วิงวอน เช่น Wir ersuchen um Verlängerung folgender Läuferpasse.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top