ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วางแผน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางแผน-, *วางแผน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางแผน(v) conspire, See also: intrigue, connive, plot, Syn. คบคิด, ออกอุบาย
วางแผนการ(v) plan, Syn. วางแผน, กำหนดแผนการ, Example: คนร้ายวางแผนการไว้อย่างรัดกุม แต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นกฎหมายไปได้, Thai Definition: กำหนดแผนงานเอาไว้เป็นแนวในการดำเนินการ
วางแผนครอบครัว(v) practice birth control, Syn. คุมกำเนิด, Example: คุณหมอแนะนำให้คู่สมรสวางแผนครอบครัวตามนโยบายด้านควบคุมประชากร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วางแผนก. กะกำหนดแผนหรือโครงการที่จะดำเนินการต่อไป, วางแผนการ ก็ว่า
วางแผนทำท่าทีใหญ่โต เช่น ทำวางแผนเป็นขุนนางชั้นสูง.
วางแผนการก. กะกำหนดแผนหรือโครงการที่จะดำเนินการต่อไป
วางแผนการวางแผน ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางแผน[wāngphaēn] (x) EN: lay plans ; plan ; plot ; scheme  FR: projeter ; préparer ; planifier
วางแผนงบประมาณ[wāngphaēn ngoppramān] (v, exp) FR: planifier un budget

English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chart(vt) กำหนดแผนการ, See also: วางแผน, Syn. plan
concoct(vt) วางแผน, Syn. plan, devise
contrive(vt) วางแผน, Syn. design, plan, porject
chalk out(phrv) วางแผน, See also: วางแผนสำหรับ, วางแผนเพื่อ
chart out(phrv) วางแผน, See also: วางแผนงาน
conspire against(phrv) วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against
design(vt) ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
design(vi) ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
engineer(vt) วางแผน, See also: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน, Syn. contrive, plan
frame(vt) วางแผน, See also: ร่าง, Syn. organize, plan, prepare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabal(คะแบล) {caballed,caballing,cabals} n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล,แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
chart(ชาร์ท) n. ผัง,แผนภูมิ,บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ,วางแผนการ
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n., pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ, โอบล้อม, ล้อม, เดินอ้อมรอบ, วางแผน, เข้าใจ. คำที่
complot(n. คอม'พลอท; v คัมพลอท') {complotted,complotting,complots} n.,vt.,vi,วางแผนร่วมกัน
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator, conspirer, conspiratress conspiringly adv., Syn. plot
contrive(คันไทรฟว') {contrived,contriving,contrives} vt. ประดิษฐ์,วางแผน,ออกอุบาย,ทำให้เกิดขึ้นโดยอุบายหรือสิ่งประดิษฐ์., See also: contrivable adj. ดูcontrive contriver n. ดูcontrive
contrived(คันไทรฟวดฺ') adj. ซึ่งวางแผนไว้,ซึ่งออกอุบายไว้,ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
contrive(vi, vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจง
contriver(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้สร้าง,ผู้วางแผน
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
frame(vt) ประกอบ,ติดตั้ง,ทำโครงร่าง,วางโครง,ใส่กรอบ,กำหนด,วางแผน
intrigue(vi) คบคิด,ติดต่อ,มีลับลมคมใน,วางแผน
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
謀る[はかる, hakaru] TH: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง  EN: to plan
志す[こころざす, kokorozasu] TH: วางแผน  EN: to plan

German-Thai: Longdo Dictionary
planen(vt) |plante, hat geplant| วางแผน, See also: vorhaben
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
vorsehen(vt) |sah vor, hat vorgesehen| วางแผน, คาดการณ์ เช่น Mit wem hast du vorgesehen, zur Party zu gehen? เธอคาดว่าจะไปงานปาร์ตี้กับใคร, Syn. plannen
wirtschaften(vi) |wirtschaftete, hat gewirtschaftet| มีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ, ประหยัด, รู้จักอดออม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top