ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลำดับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำดับ-, *ลำดับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำดับ(v) arrange, See also: put in order, organize, line up, order, position, Syn. เรียงลำดับ, Example: การคิดเพื่อเขียนข้อสอบแบบอัตนัยควรลำดับความคิดให้เป็นระบบ, Thai Definition: เรียงกันตามตำแหน่งหน้าหลัง
ลำดับ(n) step, See also: order, sequence, Example: เราแบ่งการทำงานในกลุ่มงานของเราเป็นลำดับขั้นตอน 4 ขั้น, Thai Definition: ตำแหน่งของสิ่งที่เรียงกัน
ลำดับ(n) step, See also: order, sequence, Example: เราแบ่งการทำงานในกลุ่มงานของเราเป็นลำดับขั้นตอน 4 ขั้น, Thai Definition: ตำแหน่งของสิ่งที่เรียงกัน
ลำดับขั้น(n) procedure, See also: order, Syn. ลำดับชั้น, Example: การพัฒนาชุมชนต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของโครงการที่กำหนดไว้, Count Unit: ขั้น, ชั้น, Thai Definition: ขั้นตอนที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
ลำดับชั้น(n) rank, See also: order, Syn. ระดับ, ขั้น, ลำดับขั้น, Example: ยศทางพระมีหลายลำดับชั้น
ลำดับความสำคัญ(n) order of magnitude, Example: เรามีการจดบันทึกข้อมูลตามลำดับความสำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำดับน. อันดับ, การเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่ง, เช่น นั่งตามลำดับ เข้าแถวตามลำดับไหล่ เรียงตามลำดับอักษร.
กระบวนลำดับ เช่น แลขุนหมื่นชาวสานทังปวงเฝ้าตามกระบวน (สามดวง)
ขั้นลำดับ, ตอน, เช่น ในขั้นนี้.
พิเศษลำดับชั้นหรือขั้นของยศเป็นต้นที่สูงกว่าเอก เช่น ข้าราชการชั้นพิเศษ พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ.
อันดับลำดับ เช่น สอบได้ในอันดับต้น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sequenceลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequenceลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orderลำดับ, อันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
control sequenceลำดับการควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
firing orderลำดับการจุดระเบิด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
firing orderลำดับการจุดระเบิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
order of marriageลำดับการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
line of successionลำดับการสืบราชสันตติวงศ์, ลำดับการสืบทอดตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
succession, line ofลำดับการสืบราชสันตติวงศ์, ลำดับการสืบทอดตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welding sequenceลำดับการเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amino acid sequenceลำดับกรดอะมิโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nucleotode sequenceลำดับนิวคลีโอไทด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peatลำดับเบื้องต้นของกระบวนการเกิดถ่านหิน, Example: ซากพืชที่ยังไม่แข็งตัว สะสมในที่ลุ่มชื้นแฉะ จึงทำให้มีความชื้นสูง (อย่างน้อยร้อยละ 75) เนื้อเซลลูโลสของซากพืชต่างๆถูกแบคทีเรียและเชื้อราแปรสภาพเป็นอินทรียวัตถุและก๊าซมีเทน แต่ยัง ปรากฏลักษณะซากพืชต่างๆให้เห็นอยู่ภายในเนื้อ มีคาร์บอนประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 60 และออกซิเจนประมาณร้อยละ 30 เมื่อแห้งจะติดไฟได้ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Investment priorityลำดับความสำคัญในการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Wage scaleลำดับขั้นค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
orderลำดับ, อันดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Word orderลำดับคำ [TU Subject Heading]
Birth orderลำดับบุตร [TU Subject Heading]
Chronologyลำดับเหตุการณ์ [TU Subject Heading]
Chronology, Historicalลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำดับ[lamdap] (n) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step  FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f]
ลำดับ[lamdap] (v) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence  FR: ordonner ; séquencer
ลำดับกำลังสอง[lamdap kamlang søng] (n, exp) EN: quadratic sequence
ลำดับขั้น[lamdap khan] (v) EN: procedure ; order
ลำดับความสำคัญ[lamdap khwām samkhan] (n, exp) EN: order of magnitude
ลำดับชั้น[lamdap chan] (n) EN: rank ; order  FR: ordre [m] ; rang [m]
ลำดับที่ 1 = ลำดับที่หนึ่ง[lamdap thī neung] (adj) EN: first
ลำดับที่ 2 = ลำดับที่สอง[lamdap thī søng] (adj) EN: second
ลำดับที่ 3 = ลำดับที่สาม[lamdap thī sām] (adj) EN: tertiary ; third
ลำดับที่ 4 = ลำดับที่สี่[lamdap thī sī] (adj) EN: fourth

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
tertiary(adj) ตติยภูมิ, ลำดับสาม
enqueue(vt) จัด, วาง, แทนที่ บางสิ่งไว้เป็นลำดับ
Fractional distillation[แฟรกชันแนล ดิสทิลเลชั่น] (n) การกลั่นลำดับส่วน
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
algorithm(n) ลำดับขั้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา
consecution(n) ลำดับของเหตุผล, Syn. logical sequence, chain of reasoning
course(n) ลำดับของเหตุการณ์
fifteenth(n) ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifteenth(adj) ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifteenth(adv) ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifth(n) ลำดับที่ห้า, See also: อันที่ห้า
fifth(adj) ลำดับที่ห้า, See also: อันที่ห้า
fifth(adv) ลำดับที่ห้า, See also: อันที่ห้า
fiftieth(n) ลำดับที่ห้าสิบ, See also: อันที่ห้าสิบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange, apparel
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
bit stringสายบิตหมายถึง ลำดับของบิตที่เกี่ยวเนื่องกัน
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ ข้อมูล หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น Command + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด clipboard เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ

English-Thai: Nontri Dictionary
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
chronology(n) การเรียงตามลำดับเหตุการณ์
collate(vt) ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ตรวจเทียบ,เรียง,ลำดับหน้า
consecutive(adj) เป็นลำดับ,ติดต่อกัน,ซึ่งต่อเนื่องมา,ซึ่งตามกันมา
correlate(vi) นำมาคู่กัน,เทียบเคียง,ลำดับ,เรียง,เกี่ยวพันกัน
edit(vt) จัดการพิมพ์,เรียบเรียง,แก้ไข,ลำดับเรื่อง,ตัดต่อ
eighteenth(n 1 ใน) 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด
eightieth(n 1 ใน) 80,ส่วนที่แปดสิบ,สมาชิกลำดับที่แปดสิบ
eleventh(n 1 ใน) 11,ลำดับที่สิบเอ็ด,วันที่สิบเอ็ด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chain of custodyลำดับการครอบครองรักษาวัตถุพยาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi^kensu bangou] (n) ลำดับอนุกรม
ワークフロー[わーくふろー, wakufuro] ลำดับขั้นการทำงาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
順番[じゅんばん, junban] TH: ลำดับของสิ่งของ เช่น ในการต่อแถว  EN: turn (in line)

German-Thai: Longdo Dictionary
Reihe(n) |die, pl. Reihen| แถว, ลำดับ
bzwตามลำดับ
jeweilsทีละ, แต่ละ, ตามลำดับ
unterordnen(vt) |unterordnete, hat untergeordnet| ทำให้เป็นรอง, ทำให้อยู่ในลำดับรอง เช่น Welche Zahnpasta die beste ist, spielt zunächst nur eine untergeordnete Rolle.
Folge(n) |die, pl. Folgen| ลำดับ, ตอนหนังละคร เช่น Die nächste Folge dieser Sendung kommt am kommenden Sonntag. ตอนถัดไปของรายการนี้ติดตามได้วันจันทร์ที่จะถึง, See also: die Reihenfolge
sukzessiv(adv) ที่เป็นลำดับขั้นตอน, Syn. schrittweise

French-Thai: Longdo Dictionary
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top