ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่วมมือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่วมมือ-, *ร่วมมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมมือ(v) cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai Definition: พร้อมใจช่วยกัน
ร่วมมือร่วมใจ(v) help, See also: take part, participate, Syn. ร่วมแรงร่วมใจ, Example: หากสมาชิกในครอบครัวร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปในที่สุด, Thai Definition: มีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่วมมือก. พร้อมใจช่วยกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Co-Operationร่วมมือกันปฏิบัติงาน [การแพทย์]
Cordationร่วมมือสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วมมือ[ruammeū] (v) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front  FR: collaborer ; coopérer
ร่วมมือกัน[ruammeū kan] (v, exp) EN: cooperate
ร่วมมือกับ[ruammeū kap] (x) FR: en collaboration avec
ร่วมมือร่วมใจ[ruammeū ruamjai] (v, exp) EN: help ; take part ; participate

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ
collabsย่อมาจากคำว่า collaboration แปลว่า ความร่วมมือกัน การร่วมมือกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrange with(phrv) ร่วมมือเพื่อจัดการเรื่อง
associate with(phrv) ร่วมมือกับ, See also: ร่วมงานกับ, ร่วมกับ, Syn. assort with
collaborate(vi) ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. collude, team up, work together
connive(vi) ร่วมมือกัน (อย่างลับๆ)
cooperate(vi) ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. combine, join, team up
collaborate with(phrv) ทำงานร่วมกับ, See also: ร่วมมือกับ
cooperate on(phrv) ร่วมมือกับ, Syn. cooperate with
cooperate with(phrv) ร่วมมือกับ, Syn. cooperate on
join hands with(phrv) ร่วมมือกับ
league with(phrv) รวมตัวกับ (คำเก่า), See also: ร่วมมือกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
co-operate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist, help, plot
co-operation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert, unity
co-operative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist, coalitoiner n., Syn. alliance
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coadjutor(n) ผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมมือ,ผู้ช่วย,รอง
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
collaborate(vi) ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้ร่วมคิด
collaborator(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้ประสานงาน
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
confederacy(n) การร่วมมือกัน,ความร่วมใจกัน,สัญญาร่วม
confederate(adj) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่มกัน
confederate(vi) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่ม
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
cooperate(vi) ร่วมมือกัน,จับมือกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
組む[くむ, kumu] TH: ร่วมมือ
助け合う[たすけあう, tasukeau] TH: ร่วมมือกัน  EN: to cooperate

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenarbeit(n) |die, pl. Zusammenarbeiten| การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ เช่น Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit engagiert sich in der Entwicklungszusammenarbeit und der Völkerverständigung.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top