ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปแบบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปแบบ-, *รูปแบบ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กันตรึมรูปแบบดนตรีพื้นบ้านทางภาคอีสานตอนใต้ของประเทศไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปแบบ(n) format, Syn. แบบ, รูปร่าง, โครง, แบบอย่าง, ต้นแบบ, Example: วิธีการเก็บข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์นั้น จำเป็นต้องมีรูปแบบและระบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ
รูปแบบมาตรฐาน(n) standard form, See also: standard pattern

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปแบบน. รูปที่กำหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง
รูปแบบสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้น ๆ อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ เช่น รูปแบบผู้หญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบวัด.
บริษัทรูปแบบการดำเนินกิจการธุรกิจเพื่อหากำไร ที่จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล โดยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน มีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ บริษัทมี ๒ ประเภท คือ บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formรูปแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanic formรูปแบบกลไก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
print formatรูปแบบการพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
print formatรูปแบบการพิมพ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quadratic formรูปแบบกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pattern of thoughtรูปแบบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought, pattern ofรูปแบบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
formalismรูปแบบนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
normal formรูปแบบบรรทัดฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
normal formรูปแบบบรรทัดฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
File Transfer Protocolรูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pattern of tradeรูปแบบการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Waste formรูปแบบกากกัมมันตรังสี, รูปแบบทางกายภาพและทางเคมีของกากกัมมันตรังสีหลังการบำบัด และ/หรือ หลังการปรับสภาพ ซึ่งจะอยู่ในสภาพของแข็งพร้อมที่จะนำไปหีบห่อต่อไป เช่น กากขี้เถ้าจากการเผา กากแก้วอัด กากพลาสติกอัด กากวัสดุกรองอากาศอัด กากตะกอนเคมี กากที่ผนึกในซีเมนต์, Example: [นิวเคลียร์]
topologyรูปแบบการเชื่อมต่อ, Example: ลักษณะการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันให้เป็นระบบเครือข่าย โดยดูว่าเป็นการเชื่อมต่อสถานีงานหลายเครื่องเข้าสู่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องเดียวกันเรียกว่า เป็นรูปแบบดาว (star network) ถ้าเชื่อมต่อสถานีงานและข่ายงานต่อๆกันไปเป็นวงกลม ก็เรียกว่ารูปแบบวงแหวน (ring network) หรือเชื่อมต่อโดยให้มีสายเคเบิลหลักหนึ่งเส้นเดินเป็นกระดูกสันหลัง แล้วนำสถานีงาน และเครื่องแม่ข่ายมาเกาะกับสายเคเบิลหลักนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปแบบบัส (bus network) [คอมพิวเตอร์]
Bibliographic formatรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Total Communicationการสื่อสารระบบรวม, รูปแบบการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่ไม่ได้เน้นการฝึกฟัง หรือภาษามืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนในอดีต แต่พยายามจะใช้หลายๆ ระบบรวมกัน [Assistive Technology]
Address, Forms ofรูปแบบการเรียกขาน [TU Subject Heading]
Antenna radiation patternsรูปแบบการกระจายคลื่นของสายอากาศ [TU Subject Heading]
Capability maturity model (Computeer software)รูปแบบการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Dosage formsรูปแบบยา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปแบบ[rūpbaēp] (n) EN: format ; style ; form ; pattern ; type  FR: format [m] ; forme [f] ; style [m] ; schéma [m]
รูปแบบกลวิธี[rūpbaēp konlawithī] (n, exp) EN: tactical pattern  FR: schéma tactique [m]
รูปแบบการสื่อสาร[rūpbaēp kān seūsān] (n, exp) EN: communication modes ; modes of communication ; communication schemes
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม[rūpbaēp thāng sathāpattayakam] (n, exp) EN: architectural styles  FR: style architectural [m]
รูปแบบมาตรฐาน[rūpbaēp māttrathān] (n, exp) EN: standard form ; standard pattern

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allotrope(n) รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ
ancestor(n) รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต
cookery(n) รูปแบบการปรุงอาหาร, Syn. style of cooking
edition(n) รูปแบบของสิ่งพิมพ์, Syn. printing, publication, version
fashion(n) แฟชั่น, See also: รูปแบบที่กำลังนิยม, สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม, วิธีการที่กำลังนิยม, Syn. manner, method, style
fig(n) การแต่งตัว, See also: รูปแบบการแต่งตัว, สไตล์การแต่งตัว
form(n) รูปแบบ
format(n) รูปแบบ, See also: แบบ, Syn. design, layout, plan
gospel music(n) รูปแบบการร้องเพลงของคนดำ, Syn. gospel
one's way of life(idm) วิถีชีวิต, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
allele(อะลีล') n. รูปแบบของยีน (gene) ซึ่งมีบทยาทสำคัญต่อลักษณะต่าง ๆ ทางกรรมพันธุ์ -allelic adj. -allelism n.
allomorph(แอล' โลมอร์ฟ) n. สารประกอบเคมีชนิดเดียวกันที่มีรูปแบบต่างกัน. -allomorphic adj.
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ
anaplasty(แอน' นะพลาสที) n. ศัยกรรมย้ายปะปลูกเนื้อเยื่อ, ภาวะการกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่ด้อยกว่า, ภาวะที่เป็นมะเร็งมาก
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent

English-Thai: Nontri Dictionary
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
fashion(n) รูปแบบ,แบบ,สมัย,แฟชั่น,สมัยนิยม
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ
image(n) รูป,เงา,รูปแบบ,ภาพ,ภาพพจน์
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
plastic(adj) ซึ่งปั้นได้,ซึ่งหล่อได้,สร้างได้,เป็นรูปแบบ
shapeless(adj) ไม่มีรูปแบบ,ไม่มีรูปร่าง,เสียรูป
species(n) ชนิด,พันธ์,จำพวก,รูปแบบ
style(n) ลีลา,สมัย,ชนิด,รูปแบบ,ท่าทาง,ท่วงทำนอง
tempo(n) จังหวะ,ดนตรี,ทำนอง,รูปแบบของงาน,กระแสชีวิต,อัตราความเร็ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mind set(n) รูปแบบความคิด
schema(n) รูปแบบ
social commerce(n) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
様式[ようしき, youshiki] รูปแบบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
形式[けいしき, keishiki] TH: รูปแบบ  EN: form
方法[ほうほう, houhou] TH: รูปแบบ  EN: manner

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top